Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Nyt fra Ribe Stift

 

Stillingsopslag

Ny sognepræst til Zions Pastorat

Zions Kirke har et rigt menighedsliv med mange trofaste kirkegængere. Derudover er der i løbet af ugen mange aktiviteter for alle aldersgrupper, som bæres af en stor flok uvurderlige frivillige i samarbejde med kirkens ansatte.

Billede fra Zions Kirke
Billede fra Zions Kirke
Billede fra Zions Kirke
Billede fra Zions Kirke
Billede fra Zions Kirke
Billede fra Zions Kirke
Billede fra Zions Kirke
Billede fra Zions Kirke

Sognepræst i Zions Pastorat, Skads Provsti 

Stillingen som tjenestemandsansat sognepræst i Zions Pastorat, Skads Provsti er ledig til besættelse den 1. august 2023.

Som ny sognepræst får du et introduktionsforløb, hvor du får en mentor, der guider dig igennem i den første tid i embedet og sætter dig nærmere ind i de forskellige arbejdsopgaver, der er for en præst. 

I Præsteforeningens medlemsblad kan du læse embedsbeskrivelsen fra menighedsrådet. Her kan du læse om sognet og om, hvilke tanker, menighedsrådet gør sig om det ledige embede.  

Har du lyst til at læse mere om Zions Sogn og hvordan kirkelivet m.v. er i sognet, kan vi anbefale, at du orienterer dig på sognets hjemmeside: Zions Kirke | Zions Kirke

Embedsbeskrivelsen kan du også læse på Ribe Stifts hjemmeside Ribe Stift: Ledige stillinger og via Stiftets Facebook-side. 

Stillingen er omfattet af Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. (LBK nr. 864 af 25/6/2013) 

Stillingen aflønnes efter løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i Folkekirken.  

Ud over selve lønnen ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 for en fuldtidsstilling på kr. 43.000,00 årligt. Ved deltidsansættelse vil der ske beregning af tillægget i forhold til ansættelseskvoten. 

Stillingen er omfattet af reglerne om Ny Løn, hvorfor det er muligt at ønske en lønforhandling. 

Stillingen er omfattet af Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. (LBK nr. 864 af 25/6/2013) 

Der er knyttet tjenestebolig til stillingen. Tjenesteboligen ligger på adressen Spangsbjerggade 47, 6700 Esbjerg.  

Boligbidraget for tjenesteboligen excl. udgifter til el, vand og varme udgør på nuværende tidspunkt kr. 4.534,00. Tjenesteboligen vil blive vurderet inden indflytning, og boligbidraget vil blive fastsat ud fra denne vurdering. 

Er du endnu ikke ordineret, bedes du sende kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet sammen med din ansøgning. 

Hvis du indstilles til stillingen, vil der blive indhentet børneattest. 

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen. 

Er du interesseret i stillingen og ønsker at sende en ansøgning, bedes du kontakte både menighedsråd og provst for at aftale et tidspunkt for et besøg og en samtale, inden ansøgningsfristen udløber. 

Er det første gang du søger embede, bedes du kontakte biskoppens sekretær for at aftale et tidspunkt for en samtale med biskop Elof Westergaard, ligeledes inden ansøgningsfristen udløber / inden menighedsrådet afholder orienteringsmøde. 

Ansøgningen skal stiles til Kirkeministeriet, men skal sendes til Biskoppen over Ribe Stift pr. mail til: Kmrib@km.dk og ansøgningen skal være biskoppen i hænde senest mandag den 3. april 2023 kl. 15.00.  

 

Kontaktoplysninger MR-formand Inge Marie Jensen, Zions Sogn 
Telefon 51717223 ∙ E-mail: 8906(at)sogn.dk  

Kontaktoplysninger provst Kræn Christensen, Skads Provsti:  
Telefon 51 54 75 58 ∙ E-mail: skads.provsti(at)km.dk  

Kontaktoplysninger Ribe Stift 
Telefon 75 42 18 00 ∙ E-mail: kmrib(at)km.dk  

Kontaktoplysninger biskop Elof Westergaard 
v/bispesekretær Dorte Ib: 
Telefon 40 11 80 92∙ E-mail: kmrib(at)km.dk  


Vi ønsker en ny præst, ambassadør og visionsbærer

Zions sogn søger pr. 1. august efter 26 år en ny sognepræst, som vil bære med på menighedens visioner, som overordnet lyder:
Vi ønsker et tæt forhold OP til Gud, IND i fællesskabet i kirke og menighed og UD til alle i sognet.


Hvem er vi

Zions Kirke har et rigt menighedsliv med mange trofaste kirkegængere. Derudover er der i løbet af ugen mange aktiviteter for alle aldersgrupper, som bæres af en stor flok uvurderlige frivillige i samarbejde med kirkens ansatte – som  består af: to præster, to organister, en daglig leder/kordegn, en kirke- og kulturmedarbejder, to kirketjenere og en række kirkesangere. 

Der er et velfungerende og aktivt menighedsråd, som vægter et godt samarbejde med præsterne og medarbejderne højt. Vi bakker op om kirkens aktiviteter og er lydhøre overfor nye ideer. Rådet består af 10 medlemmer, som alle er valgt på en fællesliste.


Hvem er du

Vi siger: ”To præster om samme kirke” og søger derfor en teologisk velfunderet præst, hvis forkyndelse er præget af forankring i Bibelen og klassisk evangelisk-luthersk tro, og som vil arbejde med på menighedens visioner for arbejdet.

Konkret betyder det, at vi ønsker en der:

OP
• Holder af den traditionelle højmesse, dens liturgi og salmesang – og vil være med til at udvikle nye gudstjeneste- og mødeformer for og sammen med menigheden.
• Kan formidle Bibelens budskab i en nutidig og vedkommende form til alle aldersgrupper - også de, som ikke er vant til at komme i kirke.
• Er troværdig.


IND
• Vil være en del af sognet og styrke fællesskabet i og omkring kirken.
• Kan inddrage og opmuntre de mange frivillige ved kirken og dens mange aktiviteter.
• Kan indgå i kirkens eksisterende aktiviteter og har idéer til nye tiltag til gavn for kirkens liv og vækst.
• Er rummelig som person og ser den enkelte - inkluderende og spørgende.


UD
• Vil være præst for hele sognet og en god ambassadør for kirken.
• Kan inddrage nye som på forskellig vis kommer i kontakt med kirken.
• Er i stand til at tale med mennesker om tro og livets store spørgsmål.


Om kirken

• Kirken er 108 år gammel og er beliggende tæt på byens centrum.
• Kirkerummet blev renoveret i 2004 med respekt for den oprindelige arkitektur.
• Kirken har 500 siddepladser.
• Der afholdes en gudstjeneste hver søndag.
• Sognet har cirka 6650 indbyggere, hvoraf 81% er medlem af folkekirken.
• I tilknytning til kirken er der et nyrenoveret sognehus med plads til cirka 200. Sognehuset indeholder også en konfirmandstue.
• For tiden er der 4 konfirmandhold og 2 mini-konfirmandhold fra to skoler fordelt på kirkens to præster.

 
Ribe Domprovsti, Kannikegården, Torvet 15, 6760 Ribe. Tlf. 75 42 56 44, Email: ribe.domprovsti@km.dk