Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Nyt fra Ribe Stift

 

Stillingsopslag

Sognepræst til Løgumkloster Pastorat

Stillingen som tjenestemandsansat sognepræst i Løgumkloster Pastorat, Tønder Provsti er ledig til besættelse den 1. oktober 2023

Til stillingen er knyttet en forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed.  

Stillingen er en fuldtidsstilling. 

I Præsteforeningens medlemsblad kan du læse embedsbeskrivelsen fra menighedsrådet. Her kan du læse om pastoratet og om, hvilke tanker, menighedsrådet gør sig om det ledige embede.  
Som ny sognepræst får du et introduktionsforløb, hvor du får en mentor, der guider dig igennem i den første tid i embedet og sætter dig nærmere ind i de forskellige arbejdsopgaver, der er for en præst. 

Har du lyst til at læse mere om Løgumkloster Pastorat og hvordan kirkelivet m.v. er i sognet, kan vi anbefale at du orienterer dig på sognets hjemmesider: www.loegumkloster-kirke.dk og www.loegumkloster.dk

Opslag og embedsbeskrivelse kan du læse på Ribe Stifts hjemmeside: https://ribestift.dk/ledige-stillinger/

Stillingen er omfattet af Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. (LBK nr. 864 af 25/6/2013) 

Stillingen aflønnes efter løngruppe 3, trin 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i Folkekirken. Det er en forudsætning for indplacering i LG 3, at den, der ansættes, har gennemført den obligatoriske efteruddannelse eller NY PRÆST. 
 
Ud over selve lønnen ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 for en fuldtidsstilling på kr. 43.000,00 årligt. 
Stillingen er omfattet af reglerne om Ny Løn, hvorfor det er muligt at ønske en lønforhandling.  

Der er knyttet tjenestebolig til stillingen. Tjenesteboligen ligger på adressen Storegade 7, 6240 Løgumkloster.

Boligbidraget for tjenesteboligen excl. udgifter til el, vand og varme udgør på nuværende tidspunkt kr. 4.983,30 Tjenesteboligen vil blive vurderet inden indflytning, og boligbidraget vil blive fastsat ud fra denne vurdering. 

Det forudsættes, at ansøgere har kørekort til almindelig bil (B) og er villig til at bruge egen bil i jobbet. 

Er du endnu ikke ordineret, bedes du sende kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet sammen med din ansøgning. 

Hvis du indstilles til stillingen, vil der blive indhentet børneattest. 

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen. 

Er du interesseret i stillingen og ønsker at sende en ansøgning, bedes du kontakte både menighedsråd og provst for at aftale et tidspunkt for et besøg og en samtale, inden ansøgningsfristen udløber. 

 Er det første gang du søger embede i Ribe Stift, bedes du kontakte biskoppens sekretær for at aftale et tidspunkt for en samtale med biskop Elof Westergaard ligeledes inden ansøgningsfristen udløber / inden menighedsrådet afholder orienteringsmøde. 

Ansøgningen skal stiles til Kirkeministeriet, men skal sendes til Biskoppen over Ribe Stift pr. mail til: KMRIB@KM.DK og ansøgningen skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdato kl. 15.00. 

Kontaktoplysninger MR-formand Elsemarie Dam-Jensen, Løgumkloster Sogn
Telefon 51 21 39 68 ∙ E-mail: elsemariedamjensen(at)gmail.com 

Kontaktoplysninger provst Christina Rygaard Kristiansen, Tønder Provsti:  
Telefon 24411704 ∙ E-mail: crkr@km.dk 

Kontaktoplysninger Ribe Stift 
Telefon 75421800 ∙ E-mail: kmrib@km.dk                    

Kontaktoplysninger biskop Elof Westergaard
v/bispesekretær Tine Bovbjerg Juhl: 
Telefon 29243576∙ E-mail: tjb@km.dk 

Opslag af stillingen:            ​14. marts 2023
Ansøgningsfrist:                 ​3. april 2023

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Embedsbeskrivelse

Løgumkloster Sogn har 3.250 indbyggere, hvoraf knap 2.800 er medlemmer af folkekirken.

Sognet er meget aktivt, der er mange foreninger, meget frivilligt arbejde, et rigt koncertliv i kirken og et godt samarbejde mellem kirken og byens institutioner, bl.a. Løgumkloster Refugium og Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter samt med byens tyske menighed, som også holder gudstjenester i kirken.

Løgumkloster er en by med et rigt kulturliv og en skoleby med to efterskoler (hhv. idrætsefterskolen SINE og Løgumkloster Efterskole (Luthersk Mission), Løgumkloster Højskole, Løgumkloster Kirkemusikskole samt distriktsskolen (t.o.m. 9. kl.), den tyske skole samt friskolen.

Den velbevarede bymidte, hvor den fredede præstegård ligger, er præget af mange smukke ældre huse. Byen ligger midt i naturen med ådal og plantage i gåafstand og kort vej til Draved Skov, marsken og Vadehavet.

Løgumkloster Kirke er en stor middelalderkirke opført 1225-1325 som klosterkirke til et cistercienserkloster, hvoraf en del stadig er bevaret. Både kirke og kloster besøges hvert år af mange turister. Kirken blev gennemgribende renoveret o. 2015. Foredrags- og sangaftener foregår i Klostersalen og Kapitelsalen i klostret.

Kirkens medarbejdergruppe består af en sognepræst, to organister, to kirketjenere, en kirkegårdsleder samt to deltidsansatte kirkegårdsmedarbejdere.

Udover søndagsgudstjenesterne er der plejehjemsgudstjenester, gudstjenester for børn og unge, aftensang alle hverdage (varetages af frivillige samt kirkens organister, bortset fra onsdagstjenesten, hvor der er altergang. Den forrettes af sognepræsten vekslende med præster fra FUV og omegnen).

Sognepræsten i Bedsted yder bistandsforpligtelse (25 %).

Der er god opbakning til gudstjenesterne og mange aktiviteter i kirken, bl.a. babysalmesang, minikonfirmander, et omfattende diakoniarbejde (besøgstjeneste, sorggruppe, vågetjeneste, ”Kaffe på kanden”, strikkegruppe osv.), der varetages af en aktiv gruppe af frivillige i samarbejde med menighedsrådet.

Menighedsrådets syv medlemmer repræsenterer en bred gruppe af sognets indbyggere. Der afholdes 11 menighedsrådsmøder om året. Der er tradition for et godt og tæt samarbejde med sognepræsten, og der er et omfattende udvalgsarbejde i rådet.

Vi søger en præst, der

  • er en dygtig teolog, som i samtidens sprog kan formulere bibelens store temaer for hele menigheden
  • vil engagere sig i alle aldersgrupper i lokalsamfundet, bl.a. børn, unge og børnefamilier
  • vil samarbejde med medarbejdere og menighed om mange forskellige aktiviteter (fx gudstjenesteformer og studiekredse)
  • vil indgå i det særlige kulturelle samarbejde i Løgumkloster og i grænselandet – også med den tyske menighed i sognet
  • har øre for musik og sprog, humor samt blik for de mange muligheder, fx teologisk refleksion og spiritualitet, som Løgumkloster Kirke og miljøet omkring den giver.

Se mere på hjemmesiderne www.loegumkloster-kirke.dk og www.loegumkloster.dk

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte menighedsrådsformand Elsemarie Dam-Jensen på tlf. 51 21 39 68, mail: elsemariedamjensen(at)gmail.com

 

 
Ribe Domprovsti, Kannikegården, Torvet 15, 6760 Ribe. Tlf. 75 42 56 44, Email: ribe.domprovsti@km.dk