Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Nyt fra Ribe Stift

 

Stillingsopslag

Sognepræst til Ringive Pastorat

Stillingen som tjenestemandsansat sognepræst i Ringive Pastorat i Grene Provsti i Ribe Stift er ledig til besættelse fra 1. september 2023.

Stillingen er en fuldtidsstilling. 

Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed.

Som ny sognepræst får du et introduktionsforløb, hvor du får en mentor, der guider dig igennem i den første tid i embedet og sætter dig nærmere ind i de forskellige arbejdsopgaver, der er for en præst. 

I Præsteforeningens medlemsblad kan du læse embedsbeskrivelsen fra menighedsrådet. Her kan du læse om sognet / Pastoratet og om, hvilke tanker, menighedsrådet gør sig om det ledige embede.  

Har du lyst til at læse mere om pastoraterne og hvordan kirkelivet m.v. er i sognene, kan vi anbefale, at du orienterer dig på sognenes hjemmesider.

Embedsbeskrivelsen kan du også læse på Ribe Stifts hjemmeside https://ribestift.dk/ledige-stillinger/ eller via Stiftets Facebook-side. 

Stillingen er omfattet af Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. (LBK nr. 864 af 25/6/2013) 

Stillingen aflønnes efter løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i Folkekirken.  

Ud over selve lønnen ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 for en fuldtidsstilling på kr. 43.000,00 årligt.

Stillingen er omfattet af reglerne om Ny Løn, hvorfor det er muligt at ønske en lønforhandling. 

Der er knyttet tjenestebolig til stillingen. Tjenesteboligen ligger på adressen Ringivevej 113, 7323 Give.

Boligbidraget for tjenesteboligen excl. udgifter til el, vand og varme udgør på nuværende tidspunkt kr. 4.017,00.Tjenesteboligen er blevet vurderet inden indflytning, og boligbidraget er blevet fastsat ud fra denne vurdering. 

Er du endnu ikke ordineret, bedes du sende kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet sammen med din ansøgning. 

Hvis du indstilles til stillingen, vil der blive indhentet børneattest. 

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen. 

Er du interesseret i stillingen og ønsker at sende en ansøgning, bedes du kontakte både menighedsråd og provst for at aftale et tidspunkt for et besøg og en samtale, inden ansøgningsfristen udløber.  

Er det første gang du søger embede, bedes du kontakte biskoppens sekretær for at aftale et tidspunkt for en samtale med biskop Elof Westergaard ligeledes inden ansøgningsfristen udløber / inden menighedsrådet afholder orienteringsmøde.  

Ansøgningen skal stiles til Kirkeministeriet, men skal sendes til Biskoppen over Ribe Stift pr. mail til: kmrib@km.dk og ansøgningen skal være biskoppen i hænde senest mandag den 27. marts 2023 kl. 15.00.  

Kontaktoplysninger MR-formand Torben Møller, Ringive Sogn 
Telefon 20308127∙ E-mail: 7982(at)sogn.dk

Kontaktoplysninger provst Peter Hjorth Fredensborg, Grene Provsti:  
Telefon 61 36 93 27∙ E-mail: phfr@km.dk

Kontaktoplysninger Ribe Stift 
Telefon 75421800∙ E-mail: kmrib@km.dk                     

Kontaktoplysninger biskop Elof Westergaard
v/bispesekretær: Tine Bovbjerg Juhl
Telefon 29243576 ∙ E-mail: TBJ@km.dk

Opslag af stillingen:            ​7. marts 2023 
Ansøgningsfrist:                 ​27. marts 2023 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Embedsbeskrivelse:

Vi glæder os til at byde dig velkommen som vores nye præst ved Ringive, Lindeballe og Langelund kirker. Ringive Sogn er et pastorat fordelt på 3 landsogne med hver deres
tilhørende kirke og kirkegårde.

Vi er privilegerede med stor opbakning til vores gudstjenester, kirkelige handlinger og øvrigearrangementer, og forsøger at inddrage menigheden/frivillige ressourcer, hvor det er muligt

Vi mener, vi som kirke konstant må være optaget af at formidle evangeliet på forskellige,nærværende måder, og at kirken skal være en aktiv, integreret og naturlig del af
lokalsamfundet og den verden, den er en del af.

Vi vil gerne ansætte en præst, der brænder for at formidle evangeliet, det bedste budskab,til alle, og som ønsker at videreføre de initiativer, vi allerede har indført, og på sigt
intentioner og interesse om videreudvikling.

Af vores nuværende initiativer kan nævnes Frimesse, Ulvetime, Blå Time, Middag på Tværs,påskevandring, samt diverse børne-, familie- og friluftsgudstjenester.

  • Frimesse – normal søndagsgudstjeneste, men alligevel i en anderledes form. I stedetfor orgel bruger vi klaver, guitar, saxofon og andre instrumenter. Musikken er rytmisk.
  • Ulvetime – børnegudstjeneste en hverdagseftermiddag med efterfølgende aftensmad og hygge i konfirmandstuen. Det er helt på børnenes præmisser med fagtesange, billeder, aktivitet samt møde med kirkens mus.
  • Blå Time er fællesskab med en stemningsfuld stillegudstjeneste med læsninger,
  • Bønner, fællessange og stilhed. Bagefter spiser vi aftensmad og hygger os i konfirmandstuen.
  • ​​​​​Middag på Tværs er en hyggelig aften med sammenskudsgilde og fællesskab på tværs af kulturer.

Derudover afholder præsten undervisning for minikonfirmander og konfirmander fra de to lokale skoler samt påske- og julegudstjeneste for områdets børnehave. Præsten har desuden plejehjemsgudstjenester i Give.

De 3 kirker i pastoratet er alle mindre landsbykirker:

  • Langelund Kirke er den nyeste kirke. Bygget i 1910 og gennemgik en større renovering i 2010 ifm. 100års jubilæum. 150 siddepladser. Der er et lille rum i tårnet, der kan benyttes bl.a. til børnekirke.
  • Lindeballe Kirke er en middelalderkirke fra omkring år 1200. Der er ikke gudstjeneste hver søndag, men der afholdes en månedlig gudstjeneste plus gudstjenester ved andre højtideligheder samt kirkelige handlinger. 120 siddepladser.
  • Ringive Kirke er også fra omkring år 1200 og med 150 siddepladser. I Ringive ligger præstegården og konfirmandstuen, og der hører desuden 96 hektar jord/skov til præstegårdens jorde.

Præstegården er en flot ældre bygning fra 1867 med et boligareal på 260m2 incl. kontor og tjenestelig indgang og løbende vedligeholdt. Præstegården er i sund tilstand energimæssigt,
opvarmet med jordvarme og er med genvex system. En større renovering blev udført i 2008, og præstegården vil yderligere blive renoveret ifm. præsteskiftet.
Præstegården ligger i et naturskønt område med en dejlig have, hvorigennem Omme Å slynger sig. Haven vedligeholdes af graverne, og der er fiskeret på åen.
Ved siden af Præstegården har vi vores konfirmandstue, som i 2022 er blevet udvidet for at dække vores stigende behov for plads til diverse arrangementer.
Tæt på Præstegården er der både vuggestue, børnehave, skoler samt aktive idræts- og borgerforeninger.

Der bor 1559 i pastoratet hvoraf 1231 er medlemmer af folkekirken.

I menighedsrådet er vi 6 medlemmer. Der er valgt 2 medlemmer fra hvert sogn i pastoratet.

Der afholdes 10 møder om året udover diverse udvalgsmøder.

Vi har et godt og velfungerende samarbejde i menighedsrådet sammen med præsten.

Vi har nogle engagerede ansatte som består af 2 gravere, gravermedhjælper samt kirkesanger. Organist er pt. vakant.
Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed, og præsten er ansvarshavende for kirkebladet, der udkommer tre gange årligt.
Ønsker du at vide mere om os, kan du finde os på Facebook (Ringive Sogn) eller på vores hjemmeside www.ringivesogn.dk
For yderligere information kan du kontakte menighedsrådsformand Torben Møller, torbenkarlskov@hotmail.com, tlf,. 2030 8127
eller vores nuværende sognepræst Jakob Terp Legarth, tlf. 7573 8001, jale@km.dk

 
Ribe Domprovsti, Kannikegården, Torvet 15, 6760 Ribe. Tlf. 75 42 56 44, Email: ribe.domprovsti@km.dk