Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Referat fra 10. juni 2021

 

Referat

Ribe Domprovsti – Møder

Provstiudvalgsmøde Ribe Domprovsti - d. 10-06-2021 kl. 14:00

Deltagere: Niels Peder Regel, Tage Rosenstand, Pia Sørensen Skov, Karsten Sejrsgaard-Jacobsen, Jens Eg Løkkegaard, Ole Madsen, Jens Torkild Bak

Afbud: Paula Andersen

Mødepunkt

Referat

1 – Godkendelse af referat fra mødet 18. maj 2021

Godkendt og underskrevet

 

2 – Orientering fra provstiet

 

Ribe og Haderslev Stift har haft besøg af Folketingets kirkeudvalg, hvor biskoppen og domprovsten deltog.

Der er intet nyt om konfirmationsforberedelsen i Esbjerg Kommune. Ole Madsen orienterede om, at menighedsrådsformændene for Hunderup, Vejrup, Grimstrup og Bramming menighedsråd planlægger et møde med Carsten Tønder, der sidder i skolebestyrelsen for Fortunaskolerne som forældrerepræsentant. 

Ribe Stifts årlige møde for provster og provstisekretærer skal i år afholdes i Kannikegården. Ribe Domprovsti afholder udgifterne til mødet.

Visionsprocessen i menighedsrådene ligger stille ud fra de tilkendegivelser, domprovsten har modtaget. Grunden er formentlig, at de først nu begynder at mødes fysisk, og andre ting derfor står forrest på dagsordenen.

Kirkeministeriet meddeler, at en opdateret bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg og stiftsråd er under udarbejdelse og forventes færdig inden sommerferien. Tidspunkterne for de offentlige møder, som skal afholdes i forbindelse med valgene, forventes at ligge i august/september.

 

3 - Kvartalsrapporter 1. kvartal 2021 fra Menighedsråd

Gørding kirkekass

Jernved kirkekasse

Farup kirkekasse

Darum kirkekasse

Ribe Kirkegårde

Bramming kirkekasse

Vejrup kirkekasse

Roager kirkekasse

Seem kirkekasse

Hunderup kirkekasse

Hjortlund kirkekasse

Kalvslund kirkekasse

Godkendt

4 - Omlægning af gravsteder til park/natur urnegravsteder på Hunderup Kirkegård

Hunderup Menighedsråd har planer om at ændre en del af Hunderup kirkegård til park/natur urnegravsteder. Planen har været sendt til udtalelse hos kirkegårdskonsulent Mette Fauerskov. Menighedsrådet har behandlet udtalelsen, men ønsker at fortsætte med deres egen plan.

Såfremt der skal etableres 2 selvstændige områder af karakter som skovkirkegård, finder provstiudvalget, at de skal markeres på en anden måde end med de eksisterende hække. Endvidere er provstiudvalget ikke overbevist om de foreslåede stiforløb. Domprovsten vil gerne afholde et møde med menighedsrådet og graveren om de tanker, menighedsrådet gør sig, inden udvalget tager endelig stilling til planen og kirkegårdskonsulentens bemærkninger.

 

 

5 - Fra KFUM's Sociale Arbejde, samarbejdet om en social indsats i Ribe

 

 Orientering og drøftelse.

 

Sager: Ansøgning - KFUM's Sociale Arbejde - Nyt socialt tilbud i Ribe (2021 - 12782)

Domprovsten orienterede om de drøftelser, han har haft med Esbjerg Kommune om forslaget fra KFUM´ s Sociale Arbejde om etablering af en social café i Ribe. Provstiudvalget er positivt indstillet over for et samarbejde med Esbjerg Kommune om projektet, men finder det samtidig vigtigt, at kommunen og provstiet i fællesskab ser på den nærmere udformning af det og betingelserne for at støtte det.

En eventuel bevilling skal godkendes på det fælles budgetsamråd i september.

 

6 - Byggeprojekt vedr. ombygning af staldlænge ved Vilslev præstegård og redskabshus i forbindelse med graverbygning

 

Vilslev menighedsråd fremsender til provstiudvalgets godkendelse et projekt og en finansieringsplan vedrørende ombygning af staldlænge og redskabshus i forbindelse med graverbygning. Budget for projektet er på kr. 2.405.625. Provstiudvalget har i prioritering af større anlægsarbejder afsat kr. 2.233.000 i 2022. Menighedsrådet har disponeret kr. 100.000 til rum til kirkegårdens maskiner og har i budget 2021 fået kr. 100.000 til projektforberedelse.

 

Sager: Vilslev menighedsråd - Redskabshus og ombygning af staldlænge ved præstegård (2021 - 11285) Vilslev menighedsråd - Redskabshus og ombygning af staldlænge ved præstegård (2021 - 11285)

 

Provstiudvalget godkendte projektet og budgetoverslaget – på vilkår dog, at opførelsen af maskinhuset ikke må igangsættes, før der fra Esbjerg Kommune foreligger godkendelse af staldlængens ombygning.

 

Ole Madsen deltog ikke i punktet.

 

7 - Menighedsrådenes synsrapporter over kirker, kirkegårde og præstegårde i Ribe Domprovsti 2021

 

Hjortlund kirke

Darum kirke, sognehus og præstegård

 

Sager: Syn 2021 - Ribe Domprovsti (2021 - 15474)

Godkendt under forudsætning af budgetmæssig dækning.

 

8 - - Fra Jernved Menighedsråd, nyt orgel til Jernved Kirke

 

Jernved Menighedsråd fremsender på ny til provstiudvalgets godkendelse et revideret projekt om opstilling af nyt orgel i Jernved Kirke. Nyt budget for projektet er på kr. 3.818.025. Menighedsrådet har egne midler kr. 1.850.000 og provstiudvalget har i prioritering af større anlægsarbejder planlagt at afsætte kr. 1.900.000 i 2023.

Sager: Byggesag - Jernved Kirke - Nyt orgel - Kirkebygning (2021 - 16629)

 

 

Provstiudvalget godkendte projektet og finansieringen, herunder forøgelsen af budgettet.

Projektet sendes til stiftsøvrighedens godkendelse med anbefaling.

 

 

9 - Foreløbig budget 2022 for PUK kassen Ribe Domprovsti

 

Drøftelse og godkendelse af foreløbigt budget 2022 for PUK. Der er afsat kr. 400.000 til samarbejder.

 

Sager: Budget og regnskab 2022 - PUK - Ribe Domprovsti (2021 - 17069

Under punktet blev det besluttet, at bevillingen givet i 2020 på kr. 30.000 til præsternes studietur bliver overført/disponeret til 2022.

Foreløbigt budget 2022 for PUK blev godkendt.

Stempel: Ribe Domprovstiudvalg, CVR-nr. 21276677, Budget 2022, Bidrag budget afleveret d. 11-06 -2021 09:58

 

10 - Forhøjelse af ligning til budget 2022

 

Sankt Katharine fremsender en ansøgning om forhøjelse af ligning i 2022 med kr. 39.921

Opdatering af bevillinger til organist/kantor området ved Ribe Domsogn og Skt. Katharine.

 

Sager: Budget 2022 - Ribe Domprovsti (2021 - 6381)

Godkendt

11 - Gennemgang af menighedsrådets frie midler

 

Frie midlers anvendelse til delfinansiering af driftsbudgettet 2022 ?

 

 Sager: Budget 2022 - Ribe Domprovsti (2021 - 6381)

 

Provstiudvalget foreslår, at ikke reserverede frie midlet i alt 750.000 kr. anvendes til delvis finansiering af driften i 2022.

 

12 – Frie midler, disponeret i regnskab 2020

 

Provstiudvalget skal beslutte en politik for brug af de frie midler, særligt om menighedsrådene skal søge om tilladelse til at bruge midlerne. Provstiudvalget skal gennemgå menighedsrådenes forud/reserverede disponerede midler.

 

Sager: Økonomi - Frie midler - menighedsråd i Ribe Domprovsti (2021 - 16808)

 

 

Menighedsrådenes frie midler forud placeret/reserveret på konti 741150-55 "Frie midler - afgrænsede projekter" i egenkapitalen skal hvert år, når regnskaberne er afleveret gennemgås af provstiudvalget, hvor der tages stilling til anvendelsen.

Provstiudvalget godkendte forud disponerede frie midler for regnskab 2020. Godkendelser sendes til menighedsrådene.

 

13 - Fra Ribe Kirkegårde, Ansøgning om 5%- midler til ekstraudgifter i forbindelse med udarbejdelse af ny udviklingsplan.

 

Kirkegårdsbestyrelsen for Ribe Kirkegårde fremsender ansøgning om bevilling af kr. 250.000 af 5% midlerne. Kr. 200.000 er honorar til Charlotte Skibssted for arbejde med at lave en samlet pakke for alle detailplanerne for Ribe Gl. Kirkegård. Dertil kommer ekstrahonorar for detailplan for flytning af Biskop Olesen, udgifter til landmåler for opmåling ved broen, udarbejdelse af en særlig bevarende beplantningsplan for afsnit A samt udgift til kørsel.

Sager: Ansøgning - om 5% midlerne - Ribe kirkegårde (2021 - 16869)

 Bilag: Aktdokument, 5%-midler-ansøgning2021, 12.05.2021 tilbud - detailprojekter Ribe Gl. kirkegår

 

Provstiudvalget er af den opfattelse, at det i ansøgningen anførte formål ikke hører ind under begrebet uforudsete udgifter.

Beløbet 250.000 kr. blev derfor bevilget som et likviditetslån, der skal tilbagebetales i 2022.

14 - Provstesyn 2021 i Ribe Domprovsti

 

Ribe Ny Kirkegård

Ribe Kapel

Ribe Gamle Kirkegård

Sager: Provstesyn 2021 - Ribe Domprovsti (2021 - 4776)

Godkendt

15 - Opfølgning på gaveregulativ, regnskabsinstruks og beløbsgrænser for udbud

 

Opfølgning på gaveregulativ og regnskabsinstruks. Domprovsten har fået et spørgsmål vedr. beløbsgrænsen for udbud.

Sager: Gave notat - Ribe Domprovsti - Gaver medarbejdere (2018 - 36574)

Punktet blev udsat til næste møde.

16 - Planlægning af møder

Datoer til møder for nye menighedsråd, møde for kirkegårdenes personale og møde for regnskabsfører og kasserer skal findes.

7. september kl. 15.00 møde for regnskabsfører og kasserer.

28. oktober kl. 8.30 møde for kirkegårdenes personale.

Datoen for det udsatte introduktionsmøde for de nye menighedsråd blev ikke endelig fastsat. Forslag fremsendes til provstiudvalgets medlemmer inden sommerferien.

 

17 - Eventuelt

 

2021 - 15195 - Ribe Domprovsti – Møder 10-06-2021,14:00

 
Ribe Domprovsti, Kannikegården, Torvet 15, 6760 Ribe. Tlf. 75 42 56 44, Email: ribe.domprovsti@km.dk
CVR nr.: 21276677 - EAN nr.: 5798000856677