Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Referat fra 10. oktober 2022

 

Referat

Ribe Domprovsti – Møder

Provstiudvalgsmøde Ribe Domprovsti – den 10. oktober 2022

Deltagere: Niels Peder Regel, Pia Sørensen Skov, Karsten Sejrsgaard-Jacobsen, Jens Eg Løkkegaard, Simon Vedstedsen, Preben Kræn Christensen

Afbud:  Birthe Appel Pedersen, Ole Witte Madsen

 

Mødepunkt

Referat

1 – Godkendelse af referat fra mødet 13. september 2022

Godkendt og underskrevet.

 

2 – Orientering fra provstiet

 

Drøftelse af opdateringer på sogn.dk Hjortlund Kirke med på konsulentrunde den 11. oktober 2022 Der skal i 2023 foretages en genberegning af kirkegårdstaksterne sammen med Skads Provsti.

 

 

3 – Fra Ribe Kirkegårde, Tillæg til kirkegårdsvedtægten

 

Provstiudvalget har været på Ribe Gl. Kirkegård til præsentationen af Å-urnehaven med minde glastavler, inden der tages beslutning om endelig godkendelse af tillæg til kirkegårdsvedtægten.

 

Sager: Kirkegårdsvedtægt - Ribe Kirkegårde (2022 - 26904)

Provstiudvalget godkendte tillægget til kirkegårdsvedtægten.

4 – Udviklingsplan for Ribe Gl. Kirkegård

 

Provstiudvalget har den 19. januar 2021 behandlet og godkendt udviklingsplanen for Ribe Gl. Kirkegård med landskabsarkitekt Charlotte Skibsteds beskrivelse. Udviklingsplanen var inden godkendelsen sendt til kirkegårdskonsulent Mette Fauerskovs til udtalelse. Kirkegårdsbestyrelsen blev bedt om i samarbejde med deres kirkegårdskonsulent Charlotte Skibsted at følge op på kirkegårdskonsulent Mette Fauerskovs spørgsmål i udtalelsen. Svarene sendes til provstiudvalgets godkendelse.

 

Filen med tilbagemeldingen er sendt til provstiudvalget i en separat mail den 20.9.22 Sager: Udviklingsplan - Ribe gamle Kirkegård (2020 - 37273)

Provstiudvalget godkendersvarene fra kirkegårdskonsulent Charlotte Skibsted.

 

5 – Menighedsrådenes synsforretning over kirker og kirkegårde i Ribe Domprovsti 2022

 

Darum kirke, sognehus og præstegård

Farup kirke

Sankt Katharine kirke

Vilslev kirke

Vester Vedsted kirke

Hviding kirke

Mandø kirke

 

Sager: Syn 2022- Ribe Domprovsti (2022 - 37273)

 

Godkendt under forudsætning af budgetmæssig dækning.

6 – Godkendelse af revisionsprotokollat til PUK årsregnskab 2021

 

Skal underskrives af provstiudvalget efter godkendelse.

 

Sager: Regnskab – PUK 2021 (2021 - 2621)

 

        

Godkendt og underskrevet på mødet. Bemærkning taget til efterretning.

7 – Godkendelse af revisionens bemærkninger til årsregnskab 2021 for kirkekasserne i Ribe Domprovsti

 

Revisoren har udarbejdet en oversigt over bemærkninger til kirkekassernes årsregnskaber

 

2021. Sager: Regnskab 2021 - Menighedsråd - Ribe Domprovsti (2022 - 8896)

 

 

Provstiudvalget afventer menighedsrådenes bemærkninger, hvorefter provstiets påtegning senest den 15. november sendes til menighedsrådene.

8 – Ansøgning fra Spandet-Roager MR. overførsel af salgssum fra Roager præstegård til stiftsmidlerne

 

Spandet-Roager Menighedsråd anmoder om at få overført salgssummen på ca. kr. 2.100.000 fra salget af Roager Præstegård til stiftsmidlerne. Midlerne skal bruges i 2024 til opførsel af et nyt sognehus i Roager.

 Sager: Økonomi - stiftsmidlerne -Spandet-Roager kirkekasse (2022 - 29832)

 

Godkendt.

9 – Endeligt budget 2023 for PUK i Ribe Domprovsti

 

Endeligt årsbudget 2023 for PUK i Ribe Domprovsti til provstiudvalgets godkendelse. På budgetsamrådet den 13. september blev det besluttet, at det resterende beløb på kr. 88.024 bliver tilføjet midlerne på kr. 400.000 til samarbejder i henhold til menighedsrådslovens §43a.

 

Sager: Budget og regnskab 2023 PUK – Ribe Domprovsti (2022-19007)

 

 

Godkendt uden bemærkninger.

 

Stempel: Ribe Domprovstiudvalg, CVR-nr. 21276677, Budget 2023, Endelig budget afleveret d. 12-10- 2022 12:36

10 – Forpagtningskontrakt fra Farup Menighedsråd

 

Farup Menighedsråd sender forpagtningskontrakt med Bjarne Schou, Farup Kirkevej 23, 6760 Ribe, beliggende vest for Præstegården, Smedetoften. Forpagtningen omfatter et areal af ejendommens jordtilliggende på 0,40 ha, forpagtningsafgiften er pr. ha kr. 2.500 i alt kr. 1.000 pr. år, der beregnes moms af afgiften. Forpagtningsaftalen gælder fra den 01- 09-2022 til den 31-08-2027.

 

Sager: Farup Forpagtningskontrakter (2022 - 27715)

 

 

Godkendt.

 

Jens Løkkegaard deltog ikke i punktet.

11 – Energiscreening af sognehuse

 

Sager: Energi og Klimaregulering i kirker (2022 - 833)

Provstiudvalget blev enige om at fastholde det oprindeligt aftalte antal bygninger.

12 - Fra Ribe VikingeCenter - Tilbud til konfirmandundervisningen - Danmarks første kristne

 

Ribe VikingeCenter ønsker at vide, hvor sandsynligt det er, at Ribe Domprovsti vil støtte provstiets menighedsråd økonomisk, hvis de ønsker at tage konfirmander med på udflugt til Ribe VikingeCenter for at deltage i er undervisningsforløb om Nordens første kristne.

 

Sager: Konfirmation (2022 - 20088)

Provstiudvalget henviser til at afgiften afholdes af de enkelte kirkekasser.

13 - Fra Ribe Domsogn, svar vedr. korskolens arbejde

 

Orienteringspunkt.

 

Sager: Korarbejde, korskole - Ribe Domprovsti (2022 - 25450)

Orienteringspunktet taget til efterretning. Provstiudvalget har dog et ønske om et bredere samarbejde mellem de lokale kirker og vil på et senere tidspunkt invitere korlederne til et provstiudvalgsmøde.

14 – Lukket punkt

 

15-Eventuelt

Den nye domprovst starter den 1. november 2022. Provstisekretæren tager kontakt til Morten Thaysen for at høre om næste møde dato den 7. november kan lade sig gøre.

2022 - 27629 - Ribe Domprovsti – Møder 10-10-2022,15:00

 
Ribe Domprovsti, Kannikegården, Torvet 15, 6760 Ribe. Tlf. 75 42 56 44, Email: ribe.domprovsti@km.dk
CVR nr.: 21276677 - EAN nr.: 5798000856677