Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Referat fra 23. marts 2022

 

Referat

Ribe Domprovsti – Møder

Provstiudvalgsmøde Ribe Domprovsti - d. 23-03-2022 kl. 16:30

Deltagere: Niels Peder Regel, Karsten Sejrsgaard-Jacobsen, Jens Eg Løkkegaard, Simon Vedstedsen, Birthe Appel Pedersen, Ole Witte Madsen, Jens Torkild Bak

Afbud: Pia Sørensen Skov

Mødepunkt

Referat


1 – Godkendelse af referat fra mødet 23. februar 2022

Godkendt og underskrevet

 

2 – Orientering fra provstiet

Der blev til dagsordenen indføjet et nyt punkt 9: Ansøgning fra Ribe Domsogn om at få tilført ekstra kr. 40.000 til ny kantor/organist.

Eventuelt blev herefter punkt 10.

Domprovsten kom med en statusopdatering på præstesituationen: I perioden 1. juni til 31. august er der tre vakante stillinger i den sydlige halvdel af provstiet. Det bliver en vanskelig periode, når der samtidig skal afvikles ferie.

Der kan forventes et driftstab de næste 2 år på præstegården i Vester Vedsted, hvor den – efter al sandsynlighed – vil komme til at stå tom.

Det forventes, at provsten for Skads Provsti, Kræn Christensen vil blive konstitueret domprovst fra 1.6. til (ca.) 1.11.2022.

Domprovsten har administrativt givet Mandø Menighedsråd lov til at bruge kr. 47.500 af sit indestående fra præstegårdssalget til istandsættelse af bænkehynderne i kirken samt et nyt alterbordsforhæng.

Provstiet samarbejder med menighedsrådet om at finde en rådgiver, der kan bistå med afhjælpningen af fugtproblemerne i Mandø kirke, jf. referatet fra efterårets konsulentrunde.

Domprovsten deltager for øjeblikket i menighedsrådsmøder rundt i provstiet. Erfaringen herfra er, at det burde man som provst gøre en gang om året/hvert andet år for at sikre en tættere kontakt mellem menighedsrådene og provstiet og en mere ”håndholdt” vejledning/sparring fra provstiets side.

Efter et møde med skoleleder Anita Kallesøe, Vadehavsskolen, står det fast, at konfirmationsforberedelsen 2022/23 fortsat kan gennemføres som morgentimer.

Endvidere udtrykker Anita Kallesøe ønske om et udvidet samarbejde med de lokale kirker, herunder om korarbejdet. Der er i provstiets budget for 2022 afsat en særlig pulje til konfirmandundervisningen, som endnu er uforbrugt.

3 -Regnskab 2021 for PUK i Ribe Domprovsti

Regnskab 2021 for provstiudvalgskassen for Ribe Domprovsti til godkendelse af provstiudvalget.

Regnskabet vil blive sendt til provstiudvalget i en særskilt mail med forslag til resultatdisponering.

Sager:2021-2621

Godkendt uden bemærkninger.

 

Stempel: Ribe Domprovstiudvalg, CVR-nr. 21276677, Regnskab 2021, Afleveret d. 23-03 -2022 18:34

4 - Ribe Domsogn kirkekasse, kvartalsrapport 4. kvartal 2021

Sager:2021-12125

Godkendt.

Domprovsten vil sammen med provstiudvalgets formand gennemgå Domsognets økonomi med henblik på at sikre, at rammebevillingerne for 2023 er retvisende (jf. punkt 9). Herunder skal det undersøges, hvad der tilbagestår af udgifter til Domkirkens udvendige istandsættelse. Det kan betyde, at der i Domsognets tilfælde må tages forbehold vedr. de rammer, der udmeldes i begyndelsen af april måned.

5 – Opfølgning på mødet om klima og energiforbrug

Forslag til handlingsplan drøftes.

Slides fra mødet vil blive sendt i en særskilt mail til provstiudvalget.

Sager: 2022-833

Simon Vedstedsen og Torkild Bak udarbejder et forslag til en handlingsplan, som forelægges på næste provstiudvalgsmøde. 

6 – Afvikling af feriepengeforpligtigelsen

Der er i budget 2022 afsat kr. 215.000 til afvikling af skyldige feriepenge.

Der skal udarbejdes en plan for udbetaling til menighedsrådene.

Sager: 2021 - 6381

Provstiudvalget besluttede, at der i første omgang kun afregnes feriepenge til de menighedsråd, der har indbetalt i 2021. 

 

7 – Nyt budget for nyt orgel i Jernved kirke

Provstiudvalget skal tage stilling til en budgetforhøjelse.

Provstiudvalget har i prioritering af større anlægsarbejder planlagt at afsætte kr. 1.900.000 i 2023 til nyt orgel i Jernved Kirke.

Ansøgning til punktet vil blive eftersendt.

Sager: 2018 – 22337

Provstiudvalget godkendte det nye budget, der betyder en merudgift i forhold til den tidligere bevilling på ca. 350.000 kr. Der vil således i budget 2023 blive afsat i alt kr. 2.250.000 til orglet i Jernved kirke.

8 – Fra Skt. Katharine MR., ansøgning om omkonvertering af anlægsmidler i regnskab 2021

Ansøgningen fra Sankt Katharine menighedsråd vil blive fremsendt inden mødet.

Sager:2022-8896

Godkendt.

Simon Vedstedsen deltog ikke i punktet.

Domprovsten vil sammen med provstiudvalgets formand gennemgå Sankt Katharine sogns økonomi med henblik på at sikre, at rammebevillingerne for 2023 er retvisende. Det kan betyde, at der i Sankt Katharine sogns tilfælde må tages forbehold vedr. de rammer, der udmeldes i begyndelsen af april måned.

9 – Fra Ribe Domsogn, ansøgning om merbevilling til løn til domkantor

Ansøgning fra Ribe Domsogn om at få tilført ekstra kr. 40.000 til ny kantor/organist.

Godkendt.

Provstiudvalget besluttede at indregne udgiften i budget 2023.  

10 – Eventuelt

Artiklen om et nyt firma, der vil ind at konkurrere på gravstedspasning, blev drøftet.

2022 – 8048 - Ribe Domprovsti – Møder 23-03-2022,16:30

 
Ribe Domprovsti, Kannikegården, Torvet 15, 6760 Ribe. Tlf. 75 42 56 44, Email: ribe.domprovsti@km.dk
CVR nr.: 21276677 - EAN nr.: 5798000856677