Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Referat fra 6. april 2022

 

Referat

Ribe Domprovsti – Møder

Provstiudvalgsmøde Ribe Domprovsti - d. 06-04-2022 kl. 17:00

Deltagere: Niels Peder Regel, Pia Sørensen Skov, Jens Eg Løkkegaard, Simon Vedstedsen, Birthe Appel Pedersen, Ole Witte Madsen, Jens Torkild Bak

Mødepunkt

Referat


1 – Godkendelse af referat fra mødet 23. marts 2022

Godkendt og underskrevet

 

2 – Orientering fra provstiet

Planen for annoncering af gudstjenester m.m. i ugeaviserne er ved at være færdig. Domprovsten vender tilbage med et endeligt budget.

Der er en stor udfordring i perioden 1. juni til 31. august med de tre vakante stillinger i den sydlige halvdel af provstiet, når der samtidig skal afvikles ferie. Domprovsten har møde med præsterne den 26. april, hvor en plan skal drøftes.

3 – Fra Jernved MR, Kirkegårdsvedtægt til godkendelse

Jernved sogns menighedsråd fremsender opdateret kirkegårdsvedtægt for Jernved og Gredstedbro kirkegård til provstiets godkendelse.

Sager:2022-11453


Vedtægten blev godkendt.

4 – Fra Ribe Domsogn, om konvertering af u-forbrugte midler afsat til udvendigt vedligehold.

Ribe Domsogns menighedsråd søger provstiudvalget om at konverterer midler fra udvendigt vedligehold ca. kr. 370.000 til et forprojekt vedr. istandsættelse og nyindretning af kirkerummet med henblik på at få en helhedsplan for Domkirkens indre. Arkitektarbejdet hertil vil i første omgang omfatte:

1. Registrering (er udført og betalt)

2. Skitseforslag

3. Prospekt

Sager:2022-12002

Godkendt.

 

Torkild Bak deltog ikke i punktet.

5 – Foreløbigt budget 2023 for Ribe Domprovsti

Der vil på mødet blive omdelt bilag.

Indlånsrenten er nedsat fra 1% til 0,5%.

Finansministeriet har ikke udmeldt tal for pris- og lønstigning til brug for budget 2023 endnu.

Det blev besluttet at fremskrive løn med 1,75% og øvrig drift med 5%.

Domprovsten har været til et møde med økonomichef Lene Andersen ved Esbjerg Kommune, der forventes ikke et dyk i budgettet for 2023.

Budgetoplægget blev gennemgået i sin helhed og godkendt.

6 – Orientering om provstisamarbejde om folkekirkeligt arbejde blandt migranter - og mulig ny indsats ift. flygtninge fra Ukraine

Sager: 2022 - 6429

Blev drøftet. 

 

7 - Eventuelt

Ole Madsens forslag om en gudstjeneste på engelsk et sted i provstiet 1 gang per måned blev drøftet. Forslaget vil blive drøftet på samråd med præsterne den 26. april.

Arbejdsgruppen ”Grøn Kirkegård” vil blive inviteret til næste provstiudvalgsmøde den 27. april for at høre deres tanker om, hvordan vi kommer videre.

Perioden for udlejning af jord blev kort drøftet.

2022 – 11533 Ribe Domprovsti – Møder -06-04-2022,17:00

 
Ribe Domprovsti, Kannikegården, Torvet 15, 6760 Ribe. Tlf. 75 42 56 44, Email: ribe.domprovsti@km.dk
CVR nr.: 21276677 - EAN nr.: 5798000856677