Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Referat fra 7. november 2022

 

Referat

Ribe Domprovsti – Møder

Provstiudvalgsmøde Ribe Domprovsti - d. 07-11-2022 kl. 15:00

Deltagere: Niels Peder Regel, Pia Sørensen Skov, Karsten Sejrsgaard-Jacobsen, Jens Eg Løkkegaard,   Ole Witte Madsen, Morten Fester Thaysen

Afbud: Simon Vedstedsen, Birthe Appel Pedersen

 

Mødepunkt

Referat

1 – Godkendelse af referat fra mødet 10. oktober 2022

Godkendt og underskrevet.

 

2 – Orientering fra provstiet

 

Domprovsten orienterede om, at der er indstillingsmøde i aften vedr. stillingen som sognepræst i Vadehavspastoratet. Ansøgningsfristen til stillingen som sognepræst i Farup er den 14. november 2022, der afholdes orienterende møde den 6. december 2022.

 

3 – Menighedsrådenes synsforretning over kirker og kirkegårde i Ribe Domprovsti 2022

 

Spandet Kirke

Roager Kirke

Seem Kirke

Vejrup Kirke

 

Sager:

Syn 2022 - Ribe Domprovsti (2022 - 16194)

Godkendt under forudsætning af budgetmæssig dækning.

4 – Kvartalsrapporter 3. kvartal 2022 fra menighedsråd i Ribe Domprovsti

 

Jernved kirkekasse

Bramming kirkekasse

Spandet-Roager kirkekasse

Mandø kirkekasse

Gørding kirkekasse

Vester Vedsted-Hviding kirkekasse

Vester Nykirke kirkekasse

Seem kirkekasse

Vilslev kirkekasse

Hjortlund kirkekasse

Farup kirkekasse

Vejrup kirkekasse

 

Sager:

Kvartalsrapporter 2022- Menighedsråd i Ribe Domprovsti (2022-13452)

Godkendt.

5 – Kvartalsrapport 3. kvartal 2022 for PUK, Ribe Domprovsti

 

Kvartalsrapporten for 3. kvartal 2022 udviser et overskud på kr. 104.561,80. Overskuddet kan henføres til udgifternes periodisering inden for regnskabsåret. På formål 6000 er udgifter til fællesomkostninger i Kannikegården ikke overført.

 

Sager: Kvartalsrapporter 2022 for provstiudvalskassen - Ribe Domprovsti (2022 - 16809)

 

Godkendt uden bemærkninger.

 

.

6 – Fra Vilslev MR, ny kirkegårdsvedtægt til godkendelse

 

Vilslev sogns menighedsråd fremsender opdateret kirkegårdsvedtægt for Vilslev kirkegård til provstiets godkendelse.

 

Sager: Kirkegårdsvedtægt - Vilslev Kirkegård (2022 - 32567)

 

Godkendt.

Inden godkendelsen sendes til Vilslev Menighedsråd undersøges §30 "Flytning af gravsatte urner " nærmere.

 

Ole Madsen deltog ikke i punktet.

7 – Fra Skt. Katharine MR, sammenlægning af konti

 

Sankt Katharine menighedsråd har i samråd med revisor besluttet at slette feriehjælps-kontoen og overføre midlerne til høstmarked-kontoen. Midlerne på kontiene stammer fra donationer og indsamlinger fra frivilligt arbejde og indgår i lokal diakoni. Menighedsrådet anmoder om provstiudvalgets godkendelse til ovenstående.

 

Sager: Regnskab 2022 - Menighedsråd - Ribe Domprovsti (2022 - 32436)

Godkendt.

8 – Forpagtningskontrakt fra Sankt Katharine Menighedsråd

 

Sankt Katharine Menighedsråd sender forpagtningskontrakt med Laurens Hoftijzer, Jernkærvej 20, 6760 Ribe. Forpagtningen omfatter arealet til 7 landbrugsejendomme i alt 26,1476 ha heraf vej 0,3150 ha. Den samlede årlige forpagtningsafgift udgør kr. 135.037,50 incl moms. Forpagtningsaftalen gælder fra den 01- 01-2023 til den 31-12-2026. Forpagtningskontrakten har været i udbud.

 

Sager: Sankt Katharine - Forpagtningskontrakt (2022-32619)

Godkendt.

9 – Udlån af Vilslev kirke til ukrainsk menighed.

 

Biskoppen har givet tilladelse til at Vilslev kirke kan udlånes til en ukrainsk-ortodoks gudstjeneste. Provstiudvalget skal godkende den betaling, som arrangørerne skal betale for at bruge Vilslev Kirke.

 

Sager: Ansøgning - lån af Vilslev kirke - Fra sognepræst Ole Witte Madsen - Vilslev Sogns MR - Ukrainer - ukrainsk mand (2022 - 32064)

Ole Madsen oplyser, at de interesserede i denne omgang har valgt at leje Bramming Missionshus. Provstiudvalget beder Ole Madsen vende tilbage til de interesserede, når der er udregnet en pris. Prisen skal tage udgangspunkt i kostprisen for udlån af Vilslev kirke til ikke medlemmer.

 

Ole Madsen deltog ikke i punktet.

10 – Opfølgning af stormøde om grøn kirkegård

 

Hvad skal der ske videre?

 

Sager: (2019-36479)

 

Mødet blev evalueret og drøftet. Med baggrund i handlingsplanen udarbejder Jens Løkkegaard og Kent Rygaard en liste over tiltag på kirkegårdene. Listen gennemgås på næste provstiudvalgsmøde, hvorefter den sendes til menighedsrådene med opfordring og handleplan til at udmønte tiltagene lokalt.

11 – Regnskabsinstruks for provstiudvalgskassen i Ribe Domprovsti

 

Der er udarbejdet forslag til ny regnskabsinstruks for Ribe Domprovsti. Instruksen er opdateret med ny domprovst. Fremlægges til underskrift af provstiudvalget på mødet.

 

Sager: (2021-33456)

Godkendt og underskrevet.

12 – Nye mødedatoer

 

Der skal aftales mødedato i december og nye mødedatoer i 2023 herunder dato til forårets budgetsamråd.

Følgende mødekalender for PU møder i december 2022 og første halvår af 2023 blev fastlagt:

Onsdag den 7. december kl. 16.30 efterfulgt af julefrokost

Onsdag den 25. januar kl. 16.30

Onsdag den 22. februar kl. 16.30

Onsdag den 22. marts kl. 16.30

Onsdag den 12. april kl. 16.30 kl. 19.00 budgetsamråd

Onsdag den 31. maj kl. 16.30

13 - Eventuelt

 

2022 - 31026 - Ribe Domprovsti – Møder 7-11-2022,15:00

 
Ribe Domprovsti, Kannikegården, Torvet 15, 6760 Ribe. Tlf. 75 42 56 44, Email: ribe.domprovsti@km.dk
CVR nr.: 21276677 - EAN nr.: 5798000856677