Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Referat fra 10.november 2020

 

Referat fra 10. november 2020

Referat
Ribe Domprovsti – Møder
Provstiudvalgsmøde Ribe Domprovsti 10. november 2020 -  kl. 14:00 til 16:00
Indeholder et eller flere lukkede dagsordenspunkter
Deltagere: Niels Peder Regel, Tage Rosenstand, Pia Sørensen Skov, Karsten Sejrsgaard-Jacobsen, Paula
Andersen, Jens Eg Løkkegaard, Ole Madsen, Jens Torkild Bak
 

1 - Godkendelse af referat fra mødet 29. september 2020 Godkendt og underskrevet.
2 - Orientering fra provstiet
Afsked med afgående menighedsrådsformænd ?
Julegudstjenester
Provstiets kommunikation
Der vil blive købt og omdelt nogle flasker vin til afgående
menighedsrådsformænd, max. kr. 350.
Domprovsten informerer Ugeavisen om julegudstjenester.
Provstiets kommunikation skal med på dagsordenen
igen, når domprovsten har talt med præsterne.
3 - Jernved Kirke - Nyt orgel
Jernved menighedsråd fremsender projekt for nyt
orgel til Jernved kirke. Budget kr. 3.680.525
Menighedsrådet har egne midler kr. 1.850.000. PU
har i prioritering af større anlægsarbejder planlagt at
afsætte kr. 1.900.000 i 2023.
Sager:
Ribe Domprovsti - Byggesag - Jernved - Jernved
Sogns Menighedsråd - Kirkebygning (2020 - 27553)
Provstiudvalget godkender udgiften til det nye orgel
kr. 3.680.525 og finansieringsplanen. Provstiudvalget
finder, at det er et meget fint projekt. Projektet vil
med anbefaling blive fremsendt til stiftsøvrighedens
godkendelse når tidsplanen er blevet korrigeret.
Menighedsrådet kan først underskrive
kontrakten når stiftsøvrighedens godkendelse
foreligger ca. 1. marts 2021. Endvidere skal
tidspunktet for orglets færdiggørelse indtænkes i
provstiets økonomiske langtids planlægning.

4 - Roager Kirke - Etablering af automatisk
ringeanlæg og anskaffelse af aflastningsklokke
Roager Menighedsråd fremsender projekt for
aflastningsklokke til Roager kirke i forbindelse med
etablering af automatisk klokkeringning.
Menighedsrådet vil søge fonde til aflastningsklokken
samlet pris kr. 106.123
Menighedsrådet har i budget 2020 fået kr. 100.000
til det automatiske ringeanlæg.
Sager:
Ribe Domprovsti - Byggesag - Roager kirke - Roager
Sogns Menighedsråd - Kirkebygning (2020 - 30576)

Provstiudvalget godkender etablering af det
automatiske ringeanlæg og udgiften hertil.
Projektet vedrørende anskaffelse og installering af
aflastningsklokken fremsendes til stiftsøvrigheden
med provstiudvalgets anbefaling. Vedr. finansiering
afventer provstiudvalget resultatet af
fondsansøgningerne.
5 - Spandet kirke - Ændring af bænk for at tilgodese
kørestol- og rolatorbrugere
Spandet Menighedsråd fremsender et projekt
udarbejdet af arkitekt Hans Lund vedr. ændring af
kirkebænk for at tilgodese kørestol og
rolatorbrugere. Pladsen etableres ved/i den 3. bænk
fra vest i sydsiden. Løsningen udføres så bænken
fremtræder uændret, men når der kommer en
kørestolsbruger kan halvdelen incl. gavlen tages ud
og den anden halvdel bevares. Projektet forventes at
koste ca. kr. 10.000 incl. moms. Forventes finansieret
af egne midler.
Indstilling: Projektet fremsendes med
provstiudvalgets anbefaling til godkendelse af
stiftsøvrigheden.
Sager:
Ribe Domprovsti - Byggesag - Spandet Kirke -
Spandet-Roager Sognes Menighedsråd -
Kirkebygning (2020 - 31381)
Provstiudvalget finder, det er et fint lille projekt,
grundigt beskrevet af arkitekt Hans Lund. Ændringen
vil imødekomme et stort behov, særligt i forbindelse
med begravelser og bisættelser, hvor der ikke er
plads til en kørestol eller rollator på midtergangen
når kisten føres ud.
Projektet fremsendes med provstiudvalgets
anbefaling til godkendelse af stiftsøvrigheden.
6 - Endeligt årsbudget 2021 for Ribe Domprovsti
udvalg
Endeligt budget 2021 for Ribe Domprovstiudvalg til
provstiudvalgets godkendelse.
Sager:
Budget 2021 - Ribe Domprovsti (2020 - 8177)
Godkendt
I forklaring gøres rede for udgifter, der er med i
budget 2020, men ikke i budget 2021.

7 - Menighedsrådenes synsrapporter over kirker og
kirkegårde i Ribe Domprovsti 2020


Obbekær Kirke
Mandø Kirke
Vester Vedsted Kirke
Hviding Kirke
Sankt Katharine Kirke
Vester Vedsted-Hviding præstegård
Vester Vedsted-Hviding sognegård
Ribe Domkirke og provstegård

Godkendt.
Hviding med bemærkning om: Det skal undersøges
om den udvendige dør i tårnet, der skal udskiftes, er
over 100 år gammel.
Mandø med bemærkning om: I forbindelse med
istandsættelse af kirkesølvet bør menighedsrådet
overveje, om der er behov for at søge rådgivning hos
Nationalmuseet.

8 - Kvartalsrapporter 2. kvartal fra menighedsråd
Skal godkendes af provstiudvalget.


Seem kirkekasse

Godkendt.

9 - Kvartalsrapporter 3. kvartal fra menighedsråd


Skal godkendes af provstiudvalget.

Roager kirkekasse
Farup kirkekasse
Hunderup kirkekasse
Vester Vedsted-Hviding kirkekasse
Darum kirkekasse
Obbekær kirkekasse
Seem kirkekasse
Spandet kirkekasse
Vilslev kirkekasse
Sankt Katharine kirkekasse
Jernved kirkekasse
Kalvslund kirkekasse
Vester Nykirke kirkekasse

Godkendt.

 

10 - Bramming MR søger om 5% midler til
uforudsete udgifter.

Bramming menighedsråd har sendt 2 ansøgninger
om 5% midler til uforudsete udgifter.
En udgift på kr. 32.187,50 til nye mikrofonsystemer
grundet nedlukning af 700 MHz frekvensområdet.
En udgift på kr. 27.516,23 til akut el-arbejde i
præstegården på grund af strømsvigt.
De nævnte muligheder i provstiudvalgets notat om
betingelser for 5% midler for finansiering har været
undersøgt. Udgiften til nye mikrofonsystemer er i
første omgang dækket af midler, der var afsat til
fornyelse af AV-udstyr i sognegården.
Det indstilles til provstiudvalget, at ansøgningerne
godkendes.
Sager: Ansøgning 5 % midler - Ribe Domprovsti (2020 -
27320)

Provstiudvalget godkendte ansøgningerne.
11 - Godkendelse af revisionens bemærkninger til
årsregnskab 2019 for kirkekasserne
Revisoren har udarbejdet en oversigt over
bemærkninger til kirkekassernes årsregnskaber
2019.
Sager: Regnskab 2019 - menighedsråd - Ribe Domprovsti
(2020 - 693)
Formanden havde udfærdiget et notat, der blev
omdelt på mødet og godkendt.
Domprovsten bemyndiges til at formulere provstiets
påtegning på de enkelte revisionsprotokollater.

12 - Godkendelse af revisionsprotokollat til
årsregnskab 2019 for PUK kassen


Sager: Revisionsprotokollat og Revisionspåtegning - PUK
kassen 2019 - Ribe Domprovsti (2020 - 29147)
 

Godkendt og underskrevet af provstiudvalget på
mødet.
Bemærkning i punkt 11 tages til efterretning.

13 - Kvartalsrapport 3. kvartal 2020 PUK
Kvartalsrapporten udviser i forhold til budget 2020
et underskud på kr. 14.699,70. Underskuddet kan
henføres til udgifternes periodisering inden for regnskabsåret.


Sager: Kvartalsrapport 2020 for provstiudvalgskassen for
Ribe Domprovsti (2020 - 15601)

Godkendt uden bemærkninger.

14 - Gørding præstegård - Rapport og tilbud på facaderenovering
Gørding MR fremsender en rapport vedr.
fugtproblem i præstens kontor. Der har i længere tid
været fugt i præstens kontor. Muren er nu undersøgt
både udvendigt og indvendigt, hvorpå der er lavet
en rapport.Efter menighedsrådets og deres
byggesagkyndiges vurdering er det hele facaden
mod syd, der skal renoveres. Overslaget beløber sig
til ca. kr. 325.000, hvilket ønskes finansieret ved brug
af menighedsrådets frie midler.


Sager: Gørding Præstegård - Facaderenovering (2020 -
29119)

Godkendt.

15 - Skt. Katharine MR. - Omkonvertering af anlægsmidlertil færdiggørelse
af toilet ved kirken m.m.
Sankt Katharine Menighedsråd fremsender anmodning om tilladelse
til brug af overskydende anlægsmidler kr. 230.073 fra etablering af
forsatsrammer i kirken. Midlerne skal bruges til færdiggørelse af toilet
ved kirken og kr. 100.000 til etablering af multirum og personalebad.


Sager: Omkonvertering af anlægsmidler - Skt. Katharine
(2020 - 31241)

Provstiudvalget godkendte konvertering af kr.137.756 hidhørende
fra bevillingen til forsatsvinduer til færdiggørelse af toilettet ved
kirken.
Vedrørende etablering af multirum og personalebad
afventer provstiudvalget flere oplysninger.

16 - Introduktionsmøde for de nyvalgte menighedsråd.


Mødet berammes til slutningen af februar.
Provstiudvalget skal tage stilling til, om det kun er de nyvalgte
menighedsrådsmedlemmer, der inviteres, eller om invitationen
henvender sig til alle menighedsrådsmedlemmerne.
Forslag til mødeskabelon:
I. Generel introduktion – af ca. 40 minutters
varighed - til folkekirken med hovedvægt
på a. opbygningen af den kirkelige
økonomi; b. den kirkelige organisation
(”forvaltningspyramiden”) og c.
kompetencefordelingen på de enkelte
niveauer (hvem har ansvaret for hvad).
Hvert menighedsrådsmedlem udstyres
med en mappe med de vigtigste
informationer.
II. Gruppesamtaler af ca. 40 minutters
varighed under ledelse af dedikerede
tovholdere – evt. med udgangspunkt i
spørgsmålet: Hvilken folkekirke vil jeg
gerne være med til at fremme i mit sogn?
III. Afsluttende foredrag til inspiration for
arbejdet i valgperioden.


Sager: Menighedsråd 2020 - Ribe Domprovsti (2020 -
25686)

Mødet kan eventuelt afholdes en mandag kl. 16.30
i Katedralskolens lokale, afhængig af de aktuelle restriktioner.
Der skal sendes en velkomsthilsen til de nye menighedsråd
den første søndag i advent.
17 - Invitation til landsdækkende samarbejde for provstier om folkekirkeligt
arbejde blandt migranter Arbejdet blandt indvandrere i regi med
provstiet som omdrejningspunkt jf. vedhæftede henvendelse.
Sager: Diverse mappe - Ribe Domprovsti (2020 - 19690)
 
Provstiudvalget drøftede sagen.
18 - Hunderup Kirke - Status indvendig kirkeistandsættelse
Orienteringssag.
Sager: Hunderup kirke - indvendige istandsættelsesarbejder
(2018 - 29797)
Taget til efterretning.
19 - Opdatering fra KM vedrørende indbetaling af feriepenge
Orienteringssag.
Den tidlige udbetaling af feriemidler til medarbejder, som ønsker dette,
har ingen betydning for menighedsrådene.
Sager: Den nye ferielov (2019 - 23496)
Taget til efterretning.
20 - Eventuelt
Nye mødedatoer - Husk kalender.

Følgende mødekalender for PU møder i 2021 blev
fastlagt:
Tirsdag den 19. januar kl. 13.00
Tirsdag den 23. februar kl. 13.00
Tirsdag den 16. marts kl. 14.00
Tirsdag den 13. april kl. 16.00
Tirsdag den 13. april kl. 19.00 budgetsamråd
Tirsdag den 18. maj kl. 14.00
Tirsdag den 15. juni kl. 14.00

21 - Lukket punkt  

 

 
Ribe Domprovsti, Kannikegården, Torvet 15, 6760 Ribe. Tlf. 75 42 56 44, Email: ribe.domprovsti@km.dk
CVR nr.: 21276677 - EAN nr.: 5798000856677