Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Referat fra 15. december 2020

 

Referat fra 15. december 2020

Referat

Ribe Domprovsti – Møder

Provstiudvalgsmøde Ribe Domprovsti - d. 15-12-2020 kl. 16:00 til 18:00

Deltagere: Niels Peder Regel, Tage Rosenstand, Pia Sørensen Skov, Karsten Sejrsgaard-Jacobsen, Paula

Andersen, Jens Eg Løkkegaard, Ole Madsen, Jens Torkild Bak

Grundet Covid-19 situationen er provstiudvalgsmødet blevet aflyst.

Formanden, domprovsten og provstisekretæren har den 16.12.2020 kl. 11.00 afholdt et skypemøde, hvor de punkter, som ikke kunne udsættes blev behandlet og godkendt med udvalgets forventede godkendelse på næste møde.

Næste møde 19. januar 2021 forventes at blive et Skypemøde.

Mødepunkt

Referat

1 - Orientering fra provstiet

Udsættes til næste provstiudvalgsmøde.

2 - Kvartalsrapporter 3. kvartal 2020 fra

menighedsråd

Hjortlund kirkekasse

Bramming kirkekasse

Ribe Kirkegårde

Ribe Domsogn

Gørding kirkekasse

Mandø kirkekasse

Vejrup kirkekasse

Udsættes til næste provstiudvalgsmøde.

3 - Synsrapporter 2020 fra Ribe Kirkegårde

Sager:

Syn 2020 - Ribe Domprovsti (2020 - 4579)

Syn 2020 - Ribe Domprovsti (2020 - 4579)

 

Udsættes til næste provstiudvalgsmøde.

4 - Fra Seem MR, ny kirkegårdsvedtægt

Seem sogns menighedsråd fremsender opdateret kirkegårdsvedtægt til provstiets godkendelse.

Der er i § 8 punkt B, lavet et notat vedr.

skovkirkegården.

Sager:

Kirkegårdsvedtægt - Seem kirkegård (2020 - 27036)

Udsættes til næste provstiudvalgsmøde. Inden næste møde skal der søges yderligere oplysninger om kirkegårdens afgrænsning.

5 - Fra Vester Vedsted-Hviding MR,

Kirkegårdsvedtægter Vester Vedsted & Hviding

Vester Vedsted-Hviding sogns menighedsråd

fremsender opdateret kirkegårdsvedtægter for Vester Vedsted og Hviding kirkegård til provstiets godkendelse. Menighedsrådet oplyser, at vedtægterne er gennemgået og opdateret i forhold til de faktiske forhold på kirkegården. Derudover er reglerne på de enkelte afdelinger på kirkegården beskrevet.

Sager:

KIrkegårdsvedtægter Vester Vedsted & Hviding

Kirkegårde (2020 - 33558)

Udsættes til næste provstiudvalgsmøde. Inden næste møde skal menighedsrådet forholde sig til fredningstiden for et urnegravsted. I kontrakten for Vester Vedsted kirkegård er fredningstiden 10 år og på Hviding kirkegård 15 år.

6 - Ansøgning fra Roager MR, omkonvertering af

tildelte midler i 2019

Roager Menighedsråd fremsender anmodning om tilladelse til at omkonvertere kr. 31.000 fra anlæg til drift. Midlerne er tildelt i budget 2019 til energirenovering af præstegården. Menighedsrådet har planer om, at sælge præstegården og vil derfor ikke bruge midlerne på energirenovering.

Midlerne ønskes brugt til belægning om til kapellet.

Roager Menighedsråd har søgt Tilgængelighedspuljen om penge til belægningen. Der er et tilbud på

ca. kr. 58.000 + moms og der kan kun søges om 50 % af udgiften.

Sager:

Regnskab 2020 - menighedsråd - Ribe Domprovsti(2020 - 28654)

Udsættes til næste provstiudvalgsmøde.

7 - Gaveregulativ - nyt udkast

Gaveudvalget for Skads Provsti og Ribe Domprovsti fremsender første udkast til gaveregulativ til provstiudvalgets behandling.

Sager:

Gave notat - Ribe Domprovsti - Gaver medarbejdere

(2018 - 36574)

Udsættes til næste provstiudvalgsmøde.

8 - Forpagtningskontrakter fra Vilslev Menighedsråd

Vilslev Menighedsråd fremsender til godkendelse 2 forpagtningskontrakter.

Forpagtningskontrakt med Jesper Vad Jensen, Puggaardsvej 49, 6771 Gredstedbro. Forpagtningen omfatter 65 Kærgård Hgd, Hunderup m.fl. beliggende Vilslevvej 67, 6771 Gredstedbro.

Forpagtningen omfatter et areal af ejendommens jordtilliggende på 19,38 ha, forpagtningsafgiften er pr. ha kr. 3.200 i alt 62.016 pr. år, der beregnes moms af afgiften. Jorden er til afgræsning, derfor den lave

ha pris.

Forpagtningsaftalerne gælder fra den 01-01-2021 til den 31-12-2025. Forpagtningen har været i udbud og der kom i alt 3 tilbud fra interesserede.

Sager:

Vilslev- Forpagtningskontrakt (2020 - 36149)

Godkendt.

9 - Fra Darum Sogn Forpagtningskontrakt til Provstiudvalgets påtegning

Forpagtningskontrakt med ApS Rønhave, Breumvej 12, St. Darum, 6740 Bramming. - En del af landbrugsejendommen

St. Darum By, Darum Matrikel: 1a (se bemærkning §1) St. Darum By, Darum matrikel 26u beliggende Feilbergvej 15, St. Darum, 6740 Bramming. Forpagtningen omfatter et areal af ejendommens jordtilliggende på 10,2 ha, forpagtningsafgiften er en fast afgift på kr. 23.000 pr. år.

Forpagtningsaftalen gælder fra den 01-01-2021 til den 31-12-2025.

Menighedsrådet oplyser, at forpagtningen ikke har været i udbud.

Jordloddernes størrelse og placering skønnes at have beskeden agronomisk interesse, og kontrakten er derfor efter menighedsrådets mening den bedst opnåelige løsning.

Sekretæren har aftalt med menighedsrådsformand Anton Nielsen, at kontrakten rettes til, så der kommer til at stå, at der beregnes moms af forpagtningsafgiften.

Kontrakten godkendes under forudsætning af, at der indsendes en ny med rettelsen.

Sager:

Darum - forpagtningskontrakt (2020 - 36242)

Ny kontrakt modtaget den 16.12.20 med rettelse af, at der beregnes moms af afgiften og at grundskatter af det forpagtede betales af bortforpagter.

Godkendt.

10 - Fra FAKK Ribe afdeling, Foredrag

FAKK Ribe afdelingen har arrangeret et foredrag den 1.februar 2021 kl 19.30, foredraget vil omhandle Kirkegården som mødested midt i en tid med forandring.

FAKK vil gerne have Ribe Domprovsti, Skads, Malt og Varde provsti som medindbyder til dette foredrag. Da FAKK formoder, det er nemmere at få menighedsrådene med til dette, hvis provstiet er en del af det.

Prisen er 4500 + transport

Sager: Erfa møde for kirkegårdenes personale (2019 - 36479)

Provstiudvalget takker nej til at deltage. Der er intet til hinder for, at FAKK som faglig organisation kan indgå i et samarbejde med sin(e) arbejdsgiver(e) om et sådant arrangement. Da det imidlertid er

menighedsrådene og ikke provstiudvalget, der har arbejdsgiverrollen, er provstiudvalget af principielle grunde ikke i stand til at indgå i et samarbejde om arrangementet, uanset at initiativet er fint.

 

11 - Eventuelt

 

2020 - 33457 - Ribe Domprovsti – Møder 15-12-2020, 16:00

 
Ribe Domprovsti, Kannikegården, Torvet 15, 6760 Ribe. Tlf. 75 42 56 44, Email: ribe.domprovsti@km.dk
CVR nr.: 21276677 - EAN nr.: 5798000856677