Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Referat fra 12. oktober 2021

 

Referat

Ribe Domprovsti – Møder

Provstiudvalgsmøde Ribe Domprovsti - d. 12-10-2021 kl. 15:00

Deltagere: Niels Peder Regel, Tage Rosenstand, Pia Sørensen Skov, Karsten Sejrsgaard-Jacobsen, Paula Andersen, Jens Eg Løkkegaard, Ole Madsen, Jens Torkild Bak

Mødepunkt

Referat

1 – Godkendelse af referat fra mødet 9. september 2021

Godkendt og underskrevet

 

2 – Orientering fra provstiet

 

Domprovsten orienterede fra provsternes årsmøde og provstemødet, der blev holdt efter stiftsmødet. 

Et tema på provsternes årsmøde var folkekirkens mulige bidrag til det grønne regnskab, eksempelvis ved skovplantning på kirkens jorde, der udgør 7.000-8.000 ha.

3 – Kvartalsrapporter 2. kvartal 2021 fra Menighedsråd

Seem kirkekasse

Sager:

Kvartalsrapporter 2021- Menighedsråd Ribe Domprovsti (2021 - 12125)

Godkendt

4 – Fra Skt. Katharine menighedsråd, byggesag om multirum og baderum til personale

Sankt Katharine sender til provstiudvalgets afgørelse et projekt om etablering af multirum og baderum for personale i kælderen.

Sager: Ribe Domprovsti - Byggesag - Skt. Katharine Kirke - Baderum i kælder og multirum (2021 - 25651

Provstiudvalget er sindet at godkende projektet på vilkår af stiftsøvrighedens godkendelse og et opdateret budget fra menighedsrådet.

5 – Provstesyn 2021 i Ribe Domprovsti

Hunderup kirke
Farup kirke
Farup præstegård

Sager: Provstesyn 2021 - Ribe Domprovsti (2021 - 4776)

Godkendt.

6 - Omlægning af område til naturskovkirkegård på Hunderup kirkegård

Domprovsten har været på Hunderup kirkegård og hørt om menighedsrådets og graverens planer for et område med naturskovkirkegård.

Sager: Hunderup kirkegård - Ændring af gravsteder på Hunderup kirkegård (2021 - 13144)

Godkendt.

 

7 - Menighedsrådenes synsrapporter over kirker og kirkegårde i Ribe Domprovsti 2021

Gørding Kirke og præstegård

Sager: Syn 2021 - Ribe Domprovsti (2021 - 15474)

Godkendt under forudsætning af budgetmæssig dækning.

 

8 – Godkendelse af revisionsprotokollat til PUK årsregnskab 2020

Sager:
Regnskab - PUK 2020 - Ribe Domprovsti (2020 - 245)

Godkendt og underskrevet af provstiudvalget på mødet.. 

 

9 - Godkendelse af revisionens bemærkninger til årsregnskab 2020 for kirkekasserne

Revisoren har udarbejdet en oversigt over bemærkninger til kirkekassernes årsregnskaber 2020.

Sager: Regnskab 2020 - menighedsråd - Ribe Domprovsti (2020 - 28654)

Domprovsten bemyndiges til at formulere provstiets påtegning på de enkelte revisionsprotokollater.

10 - Fra Vester Vedsted MR, projektbeskrivelse på udskiftning af gulv i Vester Vedsted kirkes tårn

Vester Vedsted-Hviding menighedsråd sender til provstiudvalgets godkendelse et projekt udarbejdet af arkitekt Hans Lund, på udskiftning af gulv i tårnrum i Vester Vedsteds kirke.

Sager: Vester Vedsted kirke - renoveringsarbejde på 2. dæk i tårnet (2021 - 27351) 

Provstiudvalget er sindet at godkende udgiften på vilkår af stiftsøvrighedens godkendelse. Projektet fremsendes til stiftsøvrigheden, når menighedsrådet har oprettet sagen i byggesagsmodulet.

11 – Endeligt årsbudget 2022 for Ribe Domprovsti udvalg

Endeligt budget 2022 for Ribe Domprovsti udvalg til provstiudvalgets godkendelse.

Godkendt uden bemærkninger.

Stempel: Ribe Domprovstiudvalg, CVR-nr. 21276677, Budget 2022, Afleveret d. 12-10-2021 17:40 

12 – Fra domprovsten, lokalfinansiere en deltidsstilling i Bramming sogn.

Præstesituationen i Bramming: På baggrund af drøftelser de seneste uger dels med biskoppen, dels med præsten i Darum og præsterne i Bramming vil domprovsten gerne have en tilkendegivelse fra provstiudvalget om muligheden af at lokalfinansiere en deltidsstilling i Bramming svarende til 25 % (ca. kr. 100.000) foreløbig til og med juli 2022. Bramming er et sogn i vækst (med både unge børnefamilier og ældre mennesker som tilflyttere) med stadigt flere opgaver.

Sager: Præstesituationen i Bramming 2021/2022 (2021 - 27360)

Godkendt.

13 - Opfølgning på gaveregulativ, sundhedsydelser og regler for udbud.

Sager: Gave notat - Ribe Domprovsti - Gaver medarbejdere (2018 - 36574)

Gaveregulativet godkendes og sendes ud.

Provstiudvalget besluttede, at beløbsgrænsen for bespisning i forbindelse med studieture er kr. 375,- pr. kuvert (i 2021; beløbet reguleres hvert år den. 1. november), såfremt menighedsrådet afholder udgiften af kirkekassen.

Hvad angår sundhedsydelser, skal hvert enkelt menighedsråd selv afklare med skat, hvad de må og ikke må.

Det enkelte menighedsråd bør fastsætte en beløbsgrænse for medarbejdernes dispositionsret inden for det godkendte budget.

Provstiudvalget besluttede at fastsætte følgende vejledende beløbsgrænser vedr. udbud: Ved indkøb af fysiske genstande (maskiner, inventar etc.) skal der indhentes mindst to tilbud, hvis udgiften overstiger 30.000 kr. Hvis udgiften til et stykke arbejde overstiger 100.000 kr., skal der indhentes mindst to tilbud på arbejdets udførelse. Dog kan arbejdet være sammensat af flere underleverancer, således at der ud fra størrelsen af den enkelte leverancer må foretages et skøn over betimeligheden af at indhente flere tilbud.

14 – Invitation til inspirationsaften om det aktive kirkerum.

Sager: Møder og temadage mellem provstiudvalg og andre (2018 - 25577)

Ole Madsen orienterede.

Provstiudvalget godkendte udgiften til afholdelse af en inspirationsaften næste forår eller efterår eventuelt i Sognehuset i Gredstedbro.

15 – Ændring af dato til PU møde den 16. november

Sammenfaldene med provstiudvalgets november- møde den 16.11.21 har biskoppen planlagt en studietur for provsterne 15. til 18. november, hvor domprovsten deltager. Er der mulighed for at flytte mødet?

Forslag: Tirsdag den 23. november kl.?

Næste provstiudvalgsmøde bliver tirsdag den 23. november kl. 17.00 hos domprovsten i Albert Skeelsgade 11, Ribe

16 - Eventuelt

Tage Rosenstand har haft kontakt til Jysk Fynske medier med hensyn til annoncering af gudstjenester. Han arbejder videre med sagen.

Provstisekretæren orienterede om, at Ribe Stift har udsendt en invitation til menighedsrådene til dialogmøde vedr. kvalitetssikring i byggesager den 8. november kl. 15.30 – 17.00

2021 - 26250 - Ribe Domprovsti – Møder 12-10-2021,15:00

 
Ribe Domprovsti, Kannikegården, Torvet 15, 6760 Ribe. Tlf. 75 42 56 44, Email: ribe.domprovsti@km.dk
CVR nr.: 21276677 - EAN nr.: 5798000856677