Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Referat fra 13. april 2021

 

Referat

Ribe Domprovsti – Møder

Provstiudvalgsmøde Ribe Domprovsti - d. 13-04-2021 kl. 15:00

Deltagere: Niels Peder Regel, Tage Rosenstand, Pia Sørensen Skov, Karsten Sejrsgaard-Jacobsen, Paula Andersen, Jens Eg Løkkegaard, Ole Madsen, Jens Torkild Bak

Mødet blev holdt som et skypemøde.

Mødepunkt

Referat

1 – Godkendelse af referat fra mødet den 16.marts 2021

Godkendt - bliver underskrevet næste gang,

provstiudvalget mødes fysisk.

2 – Orientering fra provstiet.

 

En database over registrerede gravminder i Domprovstiet efter Sydvestjyske Museers oprindelige forslag (pris 10.000 kr.) har måttet opgives, da den ikke vil være anvendelig for menighedsrådene i den videre proces med revision af gravminderegistreringen.

Domprovsten skitserer i stedet muligheden af en mere ”håndholdt” proces i samarbejde med Charlotte Lindhardt omfattende et besøg på alle kirkegårdene efter sommerferien og en drøftelse med det stedlige menighedsrådet af, hvilket gravminder der fortsat skal have status af bevaringsværdige, og hvilke der evt. skal affredes efter de nye kriterier. Sagen kommer med som et punkt på næste PU møde.

Kulturstyrelsen har givet grønt lys til restaureringen af Processionsgangen. Projekt vil nu blive fremsendt til Ribe Stift til godkendelse via provstiudvalget.

Darum, Vilslev, Spandet-Roager er kommet med på konsulentrunden tirsdag den 20. april 2021.

Der afholdes i april møder med distriktsskolederne om konfirmandundervisningen 2021-24.

 

 

3 - Fra Ribe Domsogn, forlængelse af tidligere indgåede kontrakter.

Ribe Domsogns menighedsråd fremsender til provstiudvalgets godkendelse to tidligere indgåede kontrakter med henholdsvis Hans Jørgen Jørgensen og Sdr. Farup maskinstation A/S. Menighedsrådet har besluttet, at arealerne udlejes til de samme lejere for en periode af et år, da der arbejdes med en mere langsigtet ordning for jordarealernes fremtidige drift.

 

 

Godkendt.

 

Tage Rosenstand deltog ikke i punktet.

 

4 – Foreløbigt budget 2022 for Ribe Domprovsti.

Vedtagelse af foreløbige rammer for budget 2022.

Der er i foreløbigt budget for 2022 reguleret for følgende ændringer:

Renter af indestående i Ribe Stift, hjemfaldne gravstedskapitaler og forsikringer.

Derudover er der fremskrevet med 1,5% på løn og øvrig drift

Beløbene til større anlægsarbejder i 2022 til Bramming MR, Processionsgangen og Vilslev MR er også fremskrevet med 1,5%. Beløbet til istandsættelse af Domprovstegården er forhøjet fra kr. 1.400.000 til kr. 2.000.000

 

 

Forslaget til foreløbigt budget 2022 blev godkendt.

Det er fornemmelsen, at tallet for 2022 fra Esbjerg Kommune holder. Derimod får økonomien i 2023 muligvis et dyk.

 

5 - Eventuelt

 

Status på Farup præstegård og præstegården i Bispegade.

 

 

 

 

 

 

 
Ribe Domprovsti, Kannikegården, Torvet 15, 6760 Ribe. Tlf. 75 42 56 44, Email: ribe.domprovsti@km.dk
CVR nr.: 21276677 - EAN nr.: 5798000856677