Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Referat fra 14. december 2021

 

Referat

Ribe Domprovsti – Møder

Provstiudvalgsmøde Ribe Domprovsti - d. 14-12-2021 kl. 17:00

Deltagere: Niels Peder Regel, Pia Sørensen Skov, Jens Eg Løkkegaard, Simon Vedstedsen, Birthe Appel Pedersen, Michael Hassel Nørgaard Nielsen, Jens Torkild Bak

Afbud: Karsten Sejrsgaard-Jacobsen

Mødepunkt

Referat

1 – Godkendelse af referat fra mødet 23. november 2021

Godkendt og underskrevet

 

2 – Orientering fra provstiet

Forslag til klokkestabler til Ribe Kirkegårde er blevet præsenteret for domprovsten på et møde med kirkegårdsbestyrelsen og det frivillige håndværkersjak og kan forventes indsendt til godkendelse.

Det nye stiftsråd har konstitueret sig med Lars Hansson som formand og Else Marie Riis Madsen som næstformand.

Domprovsten har været til 25 års jubilæum for formanden for menighedsrådet i Bramming, Ole Nørgaard.

Der har været afholdt en foreløbig evaluering af Folkemødet i Landemodesalen, Ribe Stift. Signe von Oettingen udfærdiger en rapport.

Domprovsteboligen er blevet gennemgået af præstegårdsudvalget og arkitekt Anker Ravn Knudsen. Projektet vil blive forelagt provstiudvalget senest marts 2022. Domprovsten fraflytter boligen den 15.april 2022.

Sognepræsten i Farup er sygemeldt indtil 3.1.2022, og der er anvendt lokalfinansieret vikar til delvis dækning af tjenesterne.

Fra 1.1.2022 kan domprovsten igen rekvirere 12 vikartjenester, som Ribe Stift dækker.

Der er lavet APV for præsterne.

Provstiet har modtaget en regning fra Ribe Stift på kr. 2.652 for domprovstens studietur til Tyskland.

3 - Kvartalsrapporter 3. kvartal 2021 fra menighedsråd

Seem kirkekasse
Farup kirkekasse
Bramming kirkekasse
Sankt Katharine kirkekasse
Roager kirkekasse
Vilslev kirkekasse

Sager:2021-12125

Godkendt.

4 – Fra Seem MR, synsudskrift 2021

Sager:2021-15474

Godkendt under forudsætning af budgetmæssig dækning.

Utætheder ved blytaget over koret er blevet et akut problem nu.

5 – Regnskabsinstruks 2021 for provstiudvalgskassen

Der er udarbejdet forslag til ny regnskabsinstruks for Ribe Domprovsti. Instruksen er opdateret med 3 nye medlemmer af provstiudvalget. Fremlægges til underskrift af provstiudvalget på mødet.

Sager: 2021 - 33456

Godkendt og underskrevet.

6 – Forretningsorden for Ribe Domprovsti provstiudvalg 2021

Der er udarbejdet et forslag til forretningsorden for det nye provstiudvalg. Forretningsordenen sætter en række praktiske rammer for udøvelsen af de opgaver, som er henlagt til udvalget. Forretningsordenen skal efter godkendelse tiltrædes af formanden for provstiudvalget Niels Peder Regel.

Sager: 2021 - 33458

Godkendt og underskrevet af formanden.

 

7 – Honorar for regnskabsføring og kassererfunktion i menighedsrådene

Forslag til tilføjelse til retningslinjerne for honorarer i menighedsrådene i Ribe Domprovsti i de tilfælde hvor kassereren også varetager funktionen som regnskabsfører.

Sager: 2021 - 1854

Godkendt.

Honorarsatserne skal godkendes på provstiudvalgsmødet den 26. januar 2022 efter indarbejdelse af en pristalsregulering i henhold til Finansministeriets fremskrivning.

8 – Status på emeriti tjeneste i Ribe Domprovsti

Ribe Domprovsti har pr. 7.12.2021 modtaget fakturaer fra Ribe Stift på i alt kr. 24.804,00

Sager:2021 - 20768

Godkendt.

9 - Babysalmesang i Ribe. Et samarbejdsprojekt mellem Ribe Domsogn og Sankt Katharine sogn

Provstiudvalget anmodes om, at godkende en ekstra bevilling til babysalmesang i Ribe. Det betyder, at der i 2023 skal tildeles Sankt Katharine kirkekasse en ekstrabevilling på kr. 49.500 (kr. 8.500 vedr. efteråret 2021 samt kr. 20.500 for hvert af årene 2022 og 2023). Den årlige udgift fra og med 2024 vil være på kr. 20.500 (i 2021 kroner).

Sager: 2021 - 34135

Godkendt.

Provstiudvalget besluttede at indregne aktiviteten i budget 2023, idet man samtidig ønskede at holde sig orienteret om, hvilke ressourcer der er stillet til rådighed på dette område i provstiet, og hvorledes man udnytter ressourcerne bedst muligt.

10 – Drøftelse af energi- og klimaspørgsmål i kirkerne.

Der blev i 2010 foretaget en energigennemgang af kirkerne i Ribe Domprovsti. Som en opfølgning af denne gennemgang ønsker provstiudvalget en opdateret oversigt over de anvendte opvarmningsformer i Ribe Domprovsti. Oversigten skal indgå i grundlaget for udformningen af en langsigtet strategi på energiområdet. Endvidere besluttede udvalget at arrangere et møde inden budgetlægning 2023 for provstiets kirkeværger og med deltagelse af Kirkeministeriets varme-, energi- og klimakonsulent Poul Klenz Larsen.

11- Eventuelt

 

2021 – 33322 - Ribe Domprovsti – Møder 14-12-2021,17:00

 
Ribe Domprovsti, Kannikegården, Torvet 15, 6760 Ribe. Tlf. 75 42 56 44, Email: ribe.domprovsti@km.dk
CVR nr.: 21276677 - EAN nr.: 5798000856677