Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Referat fra 16. marts 2021

 

Referat

Ribe Domprovsti – Møder

Provstiudvalgsmøde Ribe Domprovsti - d. 16-03-2020 kl. 14:00

Deltagere: Niels Peder Regel, Tage Rosenstand, Pia Sørensen Skov, Karsten Sejrsgaard-Jacobsen, Paula Andersen, Jens Eg Løkkegaard, Ole Madsen, Jens Torkild Bak

Mødet blev holdt som et skypemøde.

Mødepunkt

Referat

1 – Godkendelse af referat fra mødet 23. februar 2021

Godkendt - bliver underskrevet næste gang,

provstiudvalget mødes fysisk.

2 – Orientering fra provstiet

 

Domprovsten har deltaget i et webinar med Kirkeministeriets varme-, energi- og klimakonsulent Poul Klenz Larsen om miljøvenlige metoder til opvarmning og klimatisering af kirker. Oplægget vil, om muligt, være velegnet til et møde for gravere, kirkeværger m.fl.

Bispegade 6. Forventningen er, at præstefamilien kan flytte ind inden påsken. Der er kommet svar fra Overbys Tegnstue på kritikken fra stiftets bygningskonsulent Kristian Kipp samt provstiudvalgets bygningssagkyndige Torben Hagen af dele af restaureringen 2016-17. Tegnestuen forestår de igangværende genopretningsopgaver uden beregning. Provstiudvalget tager svaret til efterretning, idet udvalget skønner det formålsløst at forfølge sagen yderligere.

Domprovsten og provsten i Skads har haft møde med Esbjerg Kommune om konfirmandforberedelse 2021-24 i lyset af den forsøgsordningen på skoleområdet og de mulige konsekvenser heraf for organiseringen af konfirmationsforberedelsen.

Dagsordenen bliver udvidet med 2 nye punkter. Det er punkt 11 og 12. Det tidligere punkt 11 bliver til punkt 13.

 

3 - Budget 2022 for Ribe Domprovsti

Provstiudvalget skal drøfte de økonomiske rammer for 2022.

Det skal afgøres, hvordan forårets budgetsamråd den 13.4.2021 skal afholdes.

Sager:

Budget 2022 - Ribe Domprovsti (2021 - 6381)

Domprovsten og provsten i Skads Provsti skal den 25.3. have møde med økonomidirektøren i Esbjerg Kommune. Der er stor usikkerhed om ligningsprovenuet 2022, hvilket giver anledning til en konservativ planlægning. I rammerne, der udmeldes i april, skal der reserveres midler til fælles annoncering af gudstjenester m.m., mulige ekstraudgifter til konfirmationsforberedelse samt provsteskiftet.

Forårets budgetsamråd afholdes på teams med 4 møder over 2 dage henholdsvis kl. 16.30 og kl. 19.00. Det bliver den 13.4. og 14.4.2021.

4 - Igangsættelse af gravminderegistrering

Provstiudvalget udsatte på sidste møde beslutningen om den videre proces af gravminderegistrering.

Charlotte Lindhardt har meddelt, at hun er i fuld gang med den bestilte screening af de registrerede gravminder. Der er imidlertid dukket et spørgsmål op om, i hvilken form materialet bedst kan gøres tilgængeligt. Det, menighedsrådene får, er en fil med

et excel ark, som de søger i på tværs. En anden mulighed er at gøre materialet tilgængeligt på en fælles database, som løbende opdateres. Det vil imidlertid betyde dels en merudgift på 10.000 kr.

(anslået af Mette Slyngborg), dels, at der findes et sted, hvor databasen kan ”hostes”.

Charlotte Lindhardt har lavet screeningen. Der er registreret 1029 gravminder i Ribe Domprovsti. Provstiudvalget godkendte merudgiften på kr. 10.000 til etableringen af en database, der efter udvalgets opfattelse helst skal kunne tilgås lokalt, dvs. via provstiets hjemmeside. Det videre forløb vil udvalget beslutte, når databasen er etableret.

 

5 - Hunderup Kirke - kirkeistandsættelse

Domprovsten har været til møde med den

nuværende og den tidligere menighedsråds- formand i Hunderup MR. vedrørende det afsluttede restaureringsprojekt.

Det ser ud til, at der er et overskud på kr. 398.039, der skal tilbage i pu. kassen. Menighedsrådet har imidlertid et ønske om at få lov til at konvertere en del af overskuddet - ca kr. 60.000 incl. moms til en

eksponering af kirkens historie og særligt de nu restaurerede gravminder.

Endvidere har menighedsrådet et ønske ligeledes at konvertere ca. kr. 122.500 incl. moms af overskuddet til nogle istandsættelsesarbejder i dåbsværelset

således, at hele kirken nu kan fremstå tiltalende og ny-restaureret.

Samlet anmodes der om tilladelse til konvertering af i alt max kr. 182.500, hvis rammen ikke udnyttes fuldt ud, vil der ske tilbagebetaling til pu. kassen.

Sager: Hunderup kirke - indvendige istandsættelsesarbejder

(2018 - 29797)

Godkendt.

 

Ole Madsen deltog ikke i punktet.

6 - Præstens betaling af varme, el, vand m.m.

Provstiudvalget skal godkende aftaler mellem præst og menighedsråd (i de tilfælde, hvor præsten har tjenestebolig) om afregning af vand, el og varme (samt særlige aftaler vedr. rengøring).

Sager: Præstegårde i Ribe Domprovsti - Bidragsaftale for præster (2021 - 4648)

Aftalerne fra Darum og Gørding er ikke indsendt med underskrift af sognepræsten og formanden for menighedsrådet.

Det blev foreslået, at der i aftalerne skal stå, at der skal være varme i alle rum, mindst 18-19 grader, for at undgå dannelse af skimmelsvamp. Domprovsten og provstisekretæren udformer en blanket til menighedsrådene. En mulighed kunne være at få provstiets bygningskyndige Torben Hagen rundt og besigtige tjenesteboligerne.

 

7 - Høring vedr. EU-udbud af provstirevisionen 2021

Ribe Stifts kontrakter med den nuværende

provstirevisor udløber med udgangen af 2021.

Revisionsopgaven bliver derfor sendt i EU-udbud i 2021. Inden opgaven sendes i udbud, skal provstiudvalgene høres, jf. cirkulære nr. 10204 af 30.11.2016 om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. § 12 stk. 3. Ribe Stift beder i den forbindelse provstiudvalget oplyse,

om der er bemærkninger til samarbejdet med den nuværende provstirevisor. Bemærkningerne skal sendes til Ribe Stift senest den. 24.3.2021

Sager: Udbud af provstirevisionen - 2021 (2021 - 5326) Høringer (2021 - 7197)

Spørgsmålene fra Ribe Stift blev gennemgået. Der var kommentar til et enkelt af spørgsmålene. Provstiudvalget ønsker, at provstirevisors bemærkninger ledsages af specifikke vejledninger.

 

8 - Regnskab for 2020 for PUK i Ribe Domprovsti med biregnskab for Folkemødet.

Regnskab 2020 for provstiudvalgskassen for Ribe Domprovsti blev godkendt på sidste

provstiudvalgsmøde den 23.2.21, men det var uden biregnskabet for Folkemødet. Det er nu vedhæftet regnskabet og kræver derfor en ny godkendelse.

Sager: Budget og regnskab 2020 - PUK - Ribe Domprovsti (2019 - 20540)

Godkendt uden bemærkninger.

Stempel: Ribe Domprovstiudvalg, CVR-nr. 21276677, Regnskab 2020, Afleveret d. 16-03 -2021 15:55 

 

9 - Fra Ribe Domsogn, Lån til restaurering af Processionsgangen

I Ribe Domprovstis oversigt over prioritering af større anlægsarbejder i perioden 2022-2024 er der i 2022 afsat 850.000 kr. til istandsættelsen af Processionsgangen.

Ribe Domsogn vil gerne gennemføre arbejdet i år, så det kan være færdigt til Langgaardfestivalen i begyndelsen af september 2021.

Ribe Domsogn søger derfor provstiudvalget om, at kunne optage et lån i stiftsmidlerne på kr. 850.000 i år til restfinansiering af istandsættelsen af Processionsgangen, lånet afdrages i 2022.

Sager: Stiftslån - Ribe Domsogn - Processionsgangen (2021 -7889)

Godkendt under forudsætning af, at menighedsrådet selv dækker renteudgifterne og honorar til rådgiver.

 

Tage Rosenstand deltog ikke i punktet.

10 - Exnerfredning vest for Roager Kirke

Til orientering:

Landskabsarkitekt Mette Fauerskov oplyser i mail til domprovsten, at arealet vest for Roager Kirke, hvor Roager menighedsråd påtænker at opføre et nyt sognehus, er omfattet af en Exnerfredning. Det indebærer, at der skal gives dispensation fra Frednings-

nævnet og tilladelse fra Kirkeministeriet til byggeri. Mette Fauerskov anbefaler Roager

menighedsråd, at de prøver at få sagen med på den kommende konsulentrunde den 21. + 22.4.21, for at få alle konsulenternes synspunkter med inden sagen indsendes.

Sager: Henvendelse Roager MR - Nyt sognehus (2020 -12842)

Taget til efterretning. Domprovsten har anbefalet menighedsrådet at sende en ansøgning til konsulentrunden 20. og 21. april 2021. 

 

11 - Fra Sankt Katharine, ansøgning om

omkonvertering af midler til delvis dækning af budgetoverskridelsen på færdiggørelse af toilet ved kirken.

Sankt Katharine Menighedsråd fremsender

ansøgning om tilladelse til brug af overskydende anlægsmidler kr. 92.318 fra

etablering af forsatsrammer i kirken. Midlerne skal bruges til en større budget overskridelse end forventet på kr. 212.582 til færdiggørelse af det nye toilet ved kirken.

Sager: Omkonvertering af anlægsmidler - Sankt Katharine (2020 - 31241)

Godkendt.

12 - Ribe Domsogn - Likviditetslån til formidling af ruin

På provstiudvalgsmødet den 18. februar 2020 blev det besluttet, at såfremt det ikke lykkes Ribe Domsogn at selvfinansiere projektet formidling af ruin via fondsmidler, vil provstiudvalget se med velvilje på en ansøgning om et likviditetslån på kr.

334.000,-

Ribe Domsogn ønsker at stille en mellemfinansiering til rådighed, indtil fondsbevillingerne kan komme til

udbetaling.

Sager:

Godkendt.

13 - Eventuelt

Valg til provstiudvalg blev drøftet.

2021 - 5779 - Ribe Domprovsti – Møder 16-03-2021,14:00

 
Ribe Domprovsti, Kannikegården, Torvet 15, 6760 Ribe. Tlf. 75 42 56 44, Email: ribe.domprovsti@km.dk
CVR nr.: 21276677 - EAN nr.: 5798000856677