Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Referat fra 18. maj 2021

 

Referat

Ribe Domprovsti – Møder

Provstiudvalgsmøde Ribe Domprovsti - d. 18-05-2021 kl. 14:00

Deltagere: Niels Peder Regel, Tage Rosenstand, Pia Sørensen Skov, Karsten Sejrsgaard-Jacobsen, Paula Andersen, Ole Madsen, Jens Torkild Bak

Afbud: Jens Eg Løkkegaard

Mødepunkt

Referat

1 – Godkendelse af referat fra mødet 13. april 2021

Godkendt og underskrevet

 

2 – Orientering fra provstiet

 

Opfølgning på gaveregulativ og regnskabsinstruks vil være punkter på næste pu møde.

Domprovsten har fået et spørgsmål vedr. beløbsgrænsen for udbud. Udkast til retningslinjer foreligger på næste pu møde.

Kopi af brev til Esbjerg byråd, skolebestyrelserne i Esbjerg kommune, formand for Børn og Familieudvalget Diana Mose Olsen og menighedsrådene i Esbjerg Kommune vedr. konfirmationsforberedelsen i Esbjerg Kommune 2021-24 underskrevet af Domprovsten og provsten i Skads blev omdelt på mødet.

Skrivelse fra KFUM's sociale arbejde om nyt socialt tilbud i Ribe blev omdelt. Vil være punkt på næste pu møde.

Domprovsten spurgte på vegne af Ribe Stift, om der var blevet arbejdet med visionsprocessen i menighedsrådene. Bordet rundt: Det er der ikke. Der har været begrænset tid til at mødes i p.g.a. corona restriktioner. Sognepræst Ole Madsen har lavet et indlæg til Menighedsrådenes blad om vision for et landsogn. Indlægget vil blive sendt ud sammen med referatet.

Formanden spurgte til Bispegade 6. Domprovsten: Projektet er færdigt, men det endelige regnskab mangler. Det vides stadig ikke, hvor mange 5% midler der vil blive ansøgt om.

 

3 Fra Roager MR, salg af præstegården

Spandet-Roager Menighedsråd anmoder om lov til at sælge Roager præstegård.

(2020-12842)

 

Provstiudvalget godkender salget af Roager Præstegård på vilkår, at gældende regler for salg overholdes, og at provenuet ved salget henlægges i Ribe Stift.

Ribe Stift skal høres, om de har bemærkninger til salget. Salget kan først igangsættes, når svar fra Ribe Stift foreligger.

4 – Gennemgang af menighedsrådets frie midler

Frie midlers anvendelse til delfinansiering af driftsbudgettet 2022?

Bilag følger senere.

 

 

Genbehandling på næste pu møde den 10. juni, når den endelige oversigt over beløbsstørrelserne foreligger. Som et selvstændigt punkt på det næste pu møde skal provstiudvalgets beslutte en politik for brug af de frie midler, særligt om menighedsrådene skal søge om tilladelse til at bruge af midlerne.  

 

 

 

5 – Kvartalsrapport 1. kvartal 2021 for provstiudvalgskassen

Kvartalsrapporten udviser i forhold til budget 2021 et overskud på kr. 110.090,96. Overskuddet kan henføres til udgifternes periodisering inden for regnskabsåret.

Godkendt.

 

.

6 – Kvartalsrapporter for 1. kvartal 2021 fra Menighedsråd

 

Obbekær kirkekasse

Vilslev kirkekasse

Vester Nykirke kirkekasse

Sankt Katharine kirkekasse

Vester Vedsted-Hviding kirkekasse

 (2021 -12125)

Godkendt

 

7 - Fra Vester Vedsted - Hviding Sognes Menighedsråd - Underskud på restaurering af kalkmalerier i V.Vedsted Kirke

Vester Vedsted – Hviding Sognes Menighedsråd har finansieret et underskud på kr. 20.674,- på anlægsarbejdet vedr. kalkmalerier ved brug af frie midler.

For god ordens skyld, beder menighedsrådet om at få denne disponering godkendt.

(2020-28654)

Godkendt

8 – Gravminderegistrering

En database over registrerede gravminder i Domprovstiet efter Sydvestjyske Museers oprindelige forslag (pris 10.000 kr.) har måttet opgives, da den ikke vil være anvendelig for menighedsrådene i den videre proces med revision af gravminderegistreringen. Domprovsten skitserer i stedet muligheden af en mere ”håndholdt” proces i samarbejde med Charlotte Lindhardt omfattende et besøg på alle kirkegårdene efter sommerferien og en drøftelse med det stedlige menighedsråd, om hvilke gravminder der fortsat skal have status af bevaringsværdige, og hvilke der evt. skal affredes efter de nye kriterier.

(2021 - 1240)

Tilbuddet på kr. 34.650 fra konsulent Charlotte

Lindhardt blev godkendt

9 – Fra KFUM’s Sociale Arbejde, donation til Ensom Mad

"Ens-om-mad" er et samarbejde mellem KFUM/KFUK, Esbjerg Kommune og Ribe Domprovsti om et spisetilbud m.m. til ensomme. Ribe Domprovsti gav i 2020 kr. 10.000 til projektet. Der søges om en lignende bevilling i 2021. I år er der startet 2 hold om ugen, hvor et af holdene er for unge mellem 18 og 30 år. Ønsket er at fastholde dem og gøre noget mere for dem.

(2021 -12782)

Godkendt

 

10 – Fra Ribe Domsogn, ændret ringeregulativ for Ribe Domkirke

Ribe Domsogn fremsender til provstiudvalgets godkendelse en tilføjelse til ringeregulativet for Ribe Domkirke. Tilføjelsen er, at ved bisættelse ringes bedeslagene, efter at kisten er anbragt i rustvognen, og inden denne har forladt Domkirkepladsen.

(2021 -12802)

Godkendt

 

Tage Rosenstand deltog ikke i punktet

 

11 - Fra Vejrup MR, 5% midler til gasfyr i graverkontoret

Vejrup Menighedsråd har haft uforudsete udgifter på kr. 34.950,- til nyt gasfyr i graverkontoret og søger provstiudvalget om 5% midler til udgiften.

(2021 - 12848)

Godkendt.

 

Niels Peder Regel deltog ikke i punktet

12 - 3 Forpagtningskontrakter med Vester Vedsted- Hviding Menighedsråd Vester Vedsted-Hviding

 Menighedsråd fremsender til godkendelse 3 forpagtningskontrakter. Forpagtningskontrakt med Casper Worm, Lundsmarkvej 41, 6760 Ribe. Forpagtningen omfatter Matr. nr. 859a Hviding Ejerlav, beliggende Lundsmarkvej, 6760 Ribe. Forpagtningen omfatter et areal på 23,31 ha,

forpagtningsafgiften er aftalt til 126.000,00 kr. der beregnes moms af afgiften. Forpagtningskontrakt med Kapitein I/S, Gl. Hvidingvej 16, 6760 Ribe. Forpagtningen omfatter Matr. nr. 102 og matr. nr. 1302 Hviding Ejerlav, beliggende Hviding Sdr. Rampe, 6760 Ribe. Forpagtningen omfatter et areal på 15,89 ha, forpagtningsafgiften er aftalt til 2.800 kr. pr. ha I alt 44.492,00 kr. der beregnes moms af afgiften. Ovenstående forpagtningsaftaler gælder fra den 01- 01-2021 til den 31-12-2025. Forpagtningen har været i udbud, på den med Casper Worm var der 2 bud. Forpagtningskontrakt med Christian H. Warming, Daneng 16, 6760 Ribe. Forpagtningen omfatter Matr. nr. 1303 Hviding Ejerlav, beliggende, Råhede Enge, 6760 Ribe. Forpagtningen omfatter et areal på 4,49 ha, støtteberettiget areal andrager 4,00 ha. Forpagtningsafgiften er aftalt til 2.500 kr. pr. ha. støtteberettiget areal i alt 10.000 kr., der beregnes moms af afgiften. Forpagtningsaftalen gælder fra den 01-11-2020 til den 31-12-2025. Forpagtningen har været i udbud.

(2020-28733)

Alle 3 forpagtningskontrakter blev godkendt.

13 - Forespørgsel fra Esbjerg Kommune om køb af jord ved Sankt Ansgar Kirke i Bramming Sogn

Ribe Stift har fået en forespørgsel fra Esbjerg Kommune om køb af jord ved Sankt Ansgar Kirke i Bramming og skal i den forbindelse anmode om en udtalelse fra provstiudvalget.

(2021-28733)

Provstiudvalget godkendte salget.

Det foreslås, at der eventuelt kan laves et mageskifte med Esbjerg Kommune således, at arealet mellem Nørregade og parkeringspladsen kan indgå i aftalen. 

 

14 - Fra Skt. Katharine Menighedsråd, renovering af kirkens orgel

Sankt Katharine menighedsråd fremsender til provstiudvalgets godkendelse et projekt og en finansieringsplan til renovering af orglet i Sankt Katharine Kirke. Orglet har skimmel og det er ikke blevet opdateret siden 1978.

(2021-12825)

Provstiudvalget godkendte projektet og finansieringen. Projektet sendes til stiftsøvrighedens godkendelse med anbefaling.

 

15 - Byggeprojekt vedr. ombygning af staldlænge ved Vilslev præstegård og redskabshus i forbindelse med graverbygning.

Orienteringssag. Vilslev Menighedsråd fik efter fremsendelsen af byggeprojektet lavet et budgetforslag og må derefter erkende, at det er et lidt for ambitiøst projekt. Budgettet kan slet ikke holde sig inden for det bevilgede beløb. Der vil blive udarbejdet et revideret projektforslag med et budget, der kan holde.

Taget til efterretning. 

 

16 - Planlægning af møder, budgetsamråd m.m. i resten af 2021

Domprovsten vil gerne have flyttet datoen for næste provstiudvalgsmøde fra den 15. juni til mandag den 21. juni 2021 kl. 14.00 Forslag til mødedatoer i resten af 2021: Provstiudvalgsmøde 24. august kl. 15.00 Provstiudvalgsmøde 9. september kl. 16.00 Budgetsamråd 9. september kl. 19.00 Provstiudvalgsmøde 12. oktober kl. 15.00 Provstiudvalgsmøde 16. november kl. 15.00 Provstiudvalgsmøde 14. december kl. 16.00 Husk kalender.

Næste provstiudvalgsmøde bliver flyttet fra den 15. juni 2021 til torsdag 10. juni kl. 14.00

Følgende mødekalender for pu møder i resten af 2021 blev fastlagt:

Tirsdag den 24. august kl. 15.00

Torsdag den 9. september kl. 16.00

Torsdag den 9. september kl. 19.00 budgetsamråd

Tirsdag den 12. oktober kl. 15.00

Tirsdag den 16. november kl. 15.00

Tirsdag den 14. december kl. 16.00

Datoer til møde for nye menighedsråd, møde for kirkegårdenes personale og møde for regnskabsfører og kasserer findes på næste PU møde den 10.6.21. Der sendes brev ud til menighedsrådene herom efterfølgende.

 

17 - Eventuelt

 

2021 - 11332 - Ribe Domprovsti – Møder 18-05-2021, 14:00

 
Ribe Domprovsti, Kannikegården, Torvet 15, 6760 Ribe. Tlf. 75 42 56 44, Email: ribe.domprovsti@km.dk
CVR nr.: 21276677 - EAN nr.: 5798000856677