Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Referat fra 19. januar 2021

 

Referat fra 19. januar 2021

Referat

Ribe Domprovsti – Møder

Provstiudvalgsmøde Ribe Domprovsti - d. 19-01-2021 kl. 13:00 til 15:00

Deltagere: Niels Peder Regel, Tage Rosenstand, Pia Sørensen Skov, Karsten Sejrsgaard-Jacobsen, Paula

Andersen, Jens Eg Løkkegaard, Ole Madsen, Jens Torkild Bak

Mødet blev holdt som et skype-møde.

1 - Godkendelse af referat fra mødet 10. november

2020

(Flyttet fra mødet 'Provstiudvalgsmøde Ribe

Domprovsti')

Godkendt - bliver underskrevet næste gang, provstiudvalget mødes fysisk.

 

 

2 - Orientering fra provstiet

Meget er i coronaens tegn, og vi er i en venteposition, hvor meget bliver udskudt.

Menighedsrådenes og præsternes tilgang til situationen er positiv.

Personalets deltagelse i gudstjenester blev drøftet.

Domprovsten og formanden har udarbejdet en årsplan for provstiet, der kommer med på næste PU møde.

3 - Kvartalsrapporter 3. kvartal 2020 fra

menighedsråd

Hjortlund kirkekasse

Bramming kirkekasse

Ribe Kirkegårde

Ribe Domsogn

Gørding kirkekasse

Mandø kirkekasse

Vejrup kirkekasse

 

Godkendt.

Hjortlund, Gørding og Vejrup er i 2020 blevet beskåret i de frie midler, hvilket giver forskydninger i kvartalsrapporterne.

4 - Synsrapporter 2020 fra Ribe Kirkegårde

 

Godkendt under forudsætning af budgetmæssig dækning.

5 - Fra Seem MR, ny kirkegårdsvedtægt

Seem sogns menighedsråd fremsender opdateret kirkegårdsvedtægt til provstiets godkendelse.

Der er i § 8 punkt B, lavet et notat vedr.skovkirkegården.

Skovkirkegården er beliggende indenfor kirkediget.

Sager:

Kirkegårdsvedtægt - Seem kirkegård (2020 - 27036

Vedtægten blev godkendt.

6 - Fra Vester Vedsted-Hviding MR,

Kirkegårdsvedtægter Vester Vedsted & Hviding

Vester Vedsted-Hviding sogns menighedsråd fremsender
opdateret kirkegårdsvedtægter for Vester Vedsted og
Hviding kirkegård til provstiets godkendelse. Menighedsrådet
oplyser, at vedtægterne er gennemgået og opdateret i forhold
til de faktiske forhold på kirkegården. Derudover er reglerne
på de enkelte afdelinger på kirkegården beskrevet.

Inden næste møde skal menighedsrådet forholde sig til
fredningstiden for et urnegravsted. I kontrakten for
Vester Vedsted kirkegård er fredningstiden 10 år og på Hviding kirkegård 15 år.

Menighedsrådet har svaret, at de gerne vil fastholde de forskellige fredningstider, idet de står på lokalt forankrede kulturer.

Sager:

KIrkegårdsvedtægter Vester Vedsted & Hviding

Kirkegårde (2020 - 33558)

 

Vedtægterne blev godkendt.

7 - Ansøgning fra Roager MR, omkonvertering af

tildelte midler i 2019

Roager Menighedsråd fremsender anmodning omtilladelse til at omkonvertere kr. 31.000 fra anlæg til drift. Midlerne er tildelt
i budget 2019 til energirenovering af præstegården.
Menighedsrådet har planer om, at sælge præstegården
og vil derfor ikke bruge midlerne på energirenovering.
Midlerne ønskes brugt til belægning om til kapellet.
Roager Menighedsråd har søgt Tilgængelighedspuljen
om penge til belægningen . Der er et tilbud på
ca. kr. 58.000 + moms og der kan kun søges om 50 % af udgiften.

Ansøgningen om omkonverteringen af kr. 31.000 fra et påtænkt anlægsarbejde
i præstegården til et anlægsarbejde på Roager kirkegård blev godkendt.

Menighedsrådsformand Carl Schneider har overfor provstiudvalget oplyst,
at præstegårdsudvalget er indforstået med dispositionen.

8 - Gaveregulativ - nyt udkast

Gaveudvalget for Skads Provsti og Ribe Domprovsti

fremsender første udkast til gaveregulativ til

provstiudvalgets behandling.

Sager:

Gave notat - Ribe Domprovsti - Gaver medarbejdere

(2018 - 36574)

Gaveudvalget arbejder videre med udkastet,provstiudvalget hører nærmere.

9 - Samarbejde mellem regnskabsførerne i Ribe

Domprovsti

Som opfølgning på mødet den 25. november 2020,

hvor det fremtidige samarbejde mellem

regnskabsførerne for de kirkelige kasser i Ribe

Domprovsti blev drøftet, har regnskabsførerne

indsendt oplysninger om, med hvem der er

indgået nødvendige vikaraftaler, hvis en

regnskabsfører pludselig bliver forhindret i at

varetage arbejdet.

Sager:

Økonomi - Samarbejde mellem regnskabsførerne i

Ribe Domprovsti (2021 - 860)

Udsættes til næste provstiudvalgsmøde, hvor oplysningerne fra regnskabsførerne
samles i en oversigt.

10 - Igangsættelse af gravminderegistrering

Beslutning vedr. annoncerede møde den 22.2.2021

Udsættelse eller gennemførelse ?

Sager:

Gravminderegistrering (2021 - 1240)

Mødet om gravminderegistrering udsættes. Ny dato til mødet findes
på næste provstiudvalgsmøde.

11 - Ekstraordinær udgifter forårsaget af corona

situationen

Ekstraordinære udgifter forårsaget af corona

situationen, jf. vedhæftede mail fra Ole W. Madsen

om trådløs lydanlæg til kirkerne.

Sager:

Budget 2021 - Ribe Domprovsti (2020 - 8177)

Provstiudvalget besluttede at anmode Kongeåpastoratet om at indsende
en ansøgning til provstiudvalget om 5% midler til køb af et lydanlæg
med 44 modtagere til kr. 25.398,00.

Anlægget bruges eksempelvis på kirkegården ved en begravelse, så deltagende
har mulighed for at høre præsten.

Anlægget skal kunne udlånes af Kongeåpastoratet tilpræster og sogne i Ribe Domprovsti.
Sognepræst i Vilslev Ole W. Madsen har tilbudt at stå for pasning,afspritning m.m. af anlægget.

Provstiudvalget godkendte udgiften.

12 - Udviklingsplan for Ribe gamle kirkegård

Udviklingsplanen for Ribe Gl. Kirkegård med

landskabsarkitekt Charlotte Skibsteds beskrivelse er

sendt til kirkegårdskonsulenten med anmodning om

en udtalelse. Provstisekretæren sender sagen til

provstiudvalget, når udtalelsen fra

kirkegårdskonsulenten er modtaget.

Sager:

Udviklingsplan - Ribe gamle Kirkegård (2020 - 37273)

Provstiudvalget godkendte udviklingsplanen for Ribe Gl. Kirkegård.

Kirkegårdsbestyrelsen skal i samarbejde med deres kirkegårdskonsulent følge op
på kirkegårdskonsulent Mette Fauerskovs spørgsmål i udtalelsen. Svarene skal sendes til provstiudvalgets godkendelse.

Tage Rosenstand deltog ikke i punktet.

13 - Om at være kirke lokalt

Erfaring med inddragelse af frivillige i det lokale

kirkelige arbejde.

Sager:

Menighedsråd 2020 - Ribe Domprovsti (2020 -

25686)

Provstiudvalget vil tage punktet op igen, når forholdene har ændret sig,
og udvalget igen kan mødes fysisk.
Domprovsten orienterer mundtlig menighedsrådsformand Jens Andersen om beslutningen.

14 - Nyt bilag til regnskabsinstruks

Nyt bilag til regnskabsinstruks for Ribe Domprovsti i

forbindelse med skift af pengeinstitut og ny formand

vil blive fremlagt på mødet til underskrift af

provstiudvalget.

Vil blive fremlagt til underskrift af provstiudvalget,
når udvalget igen kan mødes fysisk.

15 - Film med fokus på børn i sorg, Bag Skyerne

Ribe Domprovsti har modtaget en henvendelse om køb
af en kampagnepakke og visningsretten
til BAG SKYERNE, der er en film med fokus på børn i sorg. Domprovsten vil gerne høre provstiudvalgets mening.

Sager:
Henvendelse - Landsdækkende kampagne med
fokus på børn i sorg (2020 - 37438)

Domprovsten taler med RAMS.I forhold til økonomien
vil provstiet betale, hvis ikke RAMS har økonomi til det.

16 - Honorarer i Ribe Domprovsti

Revisoren har meddelt, at som en del af deres
revision for 2020 vil de blandet andet fokusere
på aflønning af menighedsrådsmedlemmer,
herunder særligt om aflønning sker i
overensstemmelse med retningslinier fra
provstiudvalget.

Sager: Honorarer i Ribe Domprovsti (2021 - 1854)

Provstiudvalget besluttede at genudsende takstbladet fra 2013 med
fremskrivninger for 2020 og 2021 på henholdsvis 8,9% og 10,7%
til menighedsrådene.

Som det fremgår af takstbladet, kan menighedsrådene vælge at fordele
honorarerne til menighedsrådets medlemmer anderledes end i de angivne satser.
Den samlede udgift til honorarer i det enkelte menighedsråd, givet med antal folkekirkemedlemmer, må dog ikke overskrides. Såfremt et menighedsråds aktuelle
honorarer samlet afviger fra de af provstiudvalget godkendte satser, kræver det provstiudvalgets godkendelse.

17 - Program og tilmelding til

provstiudvalgskonferencen 30. januar 2021

Informationspunkt.

Provstiudvalgskonferencen vil blive afholdt digitalt.

Sager: Møder og temadage mellem provstiudvalg og andre

(2018 - 25577)

Taget til efterretning.

18 - Eventuelt

 

 

 

 

 
Ribe Domprovsti, Kannikegården, Torvet 15, 6760 Ribe. Tlf. 75 42 56 44, Email: ribe.domprovsti@km.dk
CVR nr.: 21276677 - EAN nr.: 5798000856677