Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Referat fra 23. november 2021

 

Referat

Ribe Domprovsti – Møder

Provstiudvalgsmøde Ribe Domprovsti - d. 23-11-2021 kl. 17:00

Deltagere: Niels Peder Regel, Pia Sørensen Skov, Karsten Sejrsgaard-Jacobsen, Jens Eg Løkkegaard,  Jens Torkild Bak, Michael Hassel Nørgaard Nielsen; Simon Vedstedsen, Birthe Appel Pedersen

Mødepunkt

Referat

1 – Godkendelse af referat fra mødet 12. oktober 2021

Godkendt og underskrevet

 

2 – Konstituering af provstiudvalg

 

Niels Peder Regel blev enstemmigt valgt som formand for provstiudvalget.

Pia Sørensen Skov blev enstemmigt valgt som næstformand for provstiudvalget.

3 – Formand for provstiudvalget i Ribe Domprovsti

Godkendelse af honorar til formand for provstiudvalget.

Det indstilles, at nuværende niveau fastholdes

Det nuværende niveau, kr. 24.000 årligt, blev godkendt.

4 – Orientering fra provstiet

Påtegninger til menighedsrådenes revisionsprotokollater bliver først lagt i dataarkivet den 25.11.2021.

Stor tilfredshed med Folkemødet.

Provsterne og biskoppen i Ribe Stift har været på studietur til det tidligere Østtyskland for at lære af den stedlige evangeliske kirkes betydelige udfordringer med sekulariseringen.

Der er aftalt møde den 9. december 2021 med arkitekt Anker Ravn Knudsen om renovering af domprovsteboligen.

Energi- og klimaspørgsmålet i kirkerne skal med som et punkt på næste provstiudvalgsmøde.

5 - Kvartalsrapporter 3. kvartal 2021 fra menighedsråd

Obbekær kirkekasse
Vejrup kirkekasse
Hjortlund kirkekasse
Gørding kirkekasse
Jernved kirkekasse
Darum kirkekasse
Ribe Kirkegårde
Vester Vedsted-Hviding kirkekasse
Spandet-Roager kirkekasse
Vester Nykirke kirkekasse
Hunderup kirkekasse
Ribe Domsogn
Kalvslund kirkekasse
Mandø kirkekasse

Sager: 2021-12125

Godkendt.

6 - Fra Skt. Katharine MR, Ansøgning om 5% midler til skimmelforekomst i præstegården

Sankt Katharine ansøger om 5% midler til dækning af udgifter kr. 587.924 i forbindelse med skimmelforekomst i præstegården Bispegade 6. Det indstilles til overvejelse, at der i stedet optages et 1 årig lån i stiftsmidlerne.

Sag: (2021-29352)

Det blev godkendt, at udgiften kr. 587.924 finansieres via et lån, der søges optaget i stiftsmidlerne som et lån over to terminer, der afdrages i løbet af 2023.

 

Simon Vedstedsen deltog ikke i punktet.

 

7 – Ligning til præstegården Bispegade 6

Godkendelse af at ligning til præstegården Bispegade 6 kan nedsættes til kr. 100.000. Præstegårdsudvalget har tiltrådt aftalen.

Sag: (2021 – 6381)

Det i ansøgningen omtalte overskydende beløb kan ikke overføres til kirkekassen i Sankt Katharine, men skal enten forblive i præstegårdskassen eller tilbageføres til provstiudvalgskassen.

I forbindelse med budgetlægningen for 2023 kan der være grund til at overveje en regulering af driftsrammen for Sankt Katharine sogn.

Simon Vedstedsen deltog ikke i punktet.

8 – Ribe Domprovstis repræsentant i RAMS

Doris Kamedula Poulsen fra Bramming Sogns Menighedsråd, der er valgt som provstiets repræsentant i RAMS, gør opmærksom på at hendes hverv udløber pr. 31.12.2021. Doris Kamedula Poulsen modtager gerne genvalg for en ny fireårig periode, hvilket provstiudvalget skal godkende.

Sag: (2018-40610)

Doris Kamedula Poulsen blev enstemmigt genvalgt som provstiets repræsentant i RAMS. 

 

9 – Folkekirkens jorder i Ribe Domprovsti

Folkekirkens jorder i Ribe Domprovsti i lyset af den grønne omstilling.

 1. Længden af de forpagtningskontrakter som provstiet i øjeblikket godkender

 2. Dialog med menighedsrådene om landbrugsjord fremtidige anvendelse.

Sag: (2021-31079)

Oversigt over forpagtningsindtægter i Ribe Domprovsti blev omdelt på mødet.

Drøftelse.

Som en forberedelse til forårets budgetsamråd med provstiets menighedsråd, skal det undersøges, hvad de økonomiske konsekvenser vil være, hvis kirkens jorde i provstiet skal indgå i den grønne omstilling, og hvilke muligheder der i givet fald er for det.

Karsten Sejrsgaard-Jacobsen arbejder videre med sagen. Der indhentes oplysninger hos provstisekretæren om hvor mange ha., det drejer sig om.

Provstiudvalget godkendte under de foreliggende omstændigheder (ovennævnte principielle overvejelser), at Gørding Menighedsråd kan forlænge en nuværende kontrakt med 2 år uden udbud.

10 - Forpagtningskontrakter fra Spandet-Roager Menighedsråd

Spandet-Roager Menighedsråd fremsender til godkendelse 3 forpagtningskontrakter. Forpagtningskontrakt med Sønderskov I/S, Søndermarksvej 12, 6760 Ribe. Forpagtningen omfatter Matr. nr. 89 Spandet, beliggende Hølleskovvej, 6760 Ribe. Forpagtningen omfatter et areal på 19,64 ha, forpagtningsafgiften er aftalt til 88.380,00 kr. der beregnes moms af afgiften. Forpagtningskontrakt med Høm Maskinstation, Toftlundvej 74, 6760 Ribe. Forpagtningen omfatter Matr. nr. 304 beliggende Buskemarksvej, Roager, 6760 Ribe. Matr. nr. 312, 489 og 490 alle beliggende Vestermarksvej, Roager, 6760 Ribe. Forpagtningen omfatter et areal på i alt 25,29 ha, forpagtningsafgiften er aftalt til i alt 96.748,00 kr. der beregnes moms af afgiften. Forpagtningskontrakt med Jørn Aarhus, Skolevænget 24, 6760 Ribe. Forpagtningen omfatter Matr. nr. 662 Spandet, beliggende mellem Arnumvej og Toftlundvej, 6760 Ribe. Forpagtningen omfatter et areal på 7,08 ha, forpagtningsafgiften er aftalt til 29.736 kr. der beregnes moms af afgiften. Ovenstående forpagtningsaftaler gælder fra den 16- 11-2021 til den 15-11-2026. Forpagtningen har været i udbud.

Sag: (2021-30854)

Godkendt

11 – Forpagtningskontrakter fra Jernved Menighedsråd

Jernved Menighedsråd fremsender til godkendelse 3 forpagtningskontrakter.

Forpagtningskontrakt med Markus Bruun, Gørdingvej 65, 6771 Gredstedbr. Forpagtningen omfatter Matr. nr. 4 C,1 A,20 A Jernved By og 4 Y Jernvedlund By beliggende Præstegårdsvej 18, 6771 Gredstedbro. Forpagtningen omfatter et areal på 2,75 ha, forpagtningsafgiften er aftalt til 9.625,00 kr. der beregnes moms af afgiften. Forpagtningskontrakt med Finn Parus, Jernvedvej 199, 6771 Gredstedbro. Forpagtningen omfatter Matr. nr. 4 C,1 A,20 A Jernved By og 4 Y Jernvedlund By, beliggende Præstegårdsvej 18, 6771 Gredstedbro. Forpagtningen omfatter et areal på i alt 6,29 ha, forpagtningsafgiften er aftalt til i alt 28.934,00 kr. der beregnes moms af afgiften. Forpagtningskontrakt med Johan Beck, Holtsagervej 9, 6771 Gredstedbro. Forpagtningen omfatter Matr. nr. 4 C,1 A,20 A Jernved By og 4 Y Jernvedlund By, beliggende Præstegårdsvej 18, 6771 Gredstedbro. Endvidere medfølger en del af matr. nr. 2 K jernved By, beliggende Kirkebakken, 6771 Gredstedbro. Forpagtningen omfatter et areal på 2,20 ha, forpagtningsafgiften er aftalt til 6.600,00 kr. der beregnes moms af afgiften. Ovenstående forpagtningsaftaler gælder fra den 01.01.2022 til den 31.12.2026 - Forpagtningen har været i udbud.

Sag: (2021-32228)

Godkendt.

12 – Kvartalsrapport 3. kvartal 2021, Ribe Domprovsti

Kvartalsrapporten for 3. kvartal 2021 udviser i forhold til budget 2021 et underskud på kr. 21.096,33 Underskuddet kan henføres til udgifter på formål 6400 på kr. 76.680,83 der vedrører regnskabet for Folkemødet.

Sag: 2021-11455)

Godkendt.

13 - Provstesyn Sankt Katharine Kirke og præstegården Bispegade 6

Sag: (2021-4776)

Godkendt.

14 - Fra Mandø MR, henvendelse om brug af midler fra salg af præstegård

Mandø Menighedsråd anmoder om brug af midler fra salg af præstegård til renovering af 

lysekroner, væglamper, dåbsfad og diverse stager, der er indhentet et tilbud på kr. 39.500,-. Desuden fremsendes faktura på renovering af begge døre ind til våbenhuset på kr. 42.120

Sag: (2021-31267)

Godkendt.

Der var i provstiudvalget enighed om, at der med Mandø menighedsråd skal laves en plan for anvendelse af de resterende midler fra salget af øens præstegård. I planen skal indgå et skøn over de forventede udgifter i forbindelse med istandsættelsen af kirkens indvendige murværk og en omlægning af terrænet op mod kirkens ydermure.
Mandø kirke står for en større istandsættelse.

15 – Endelig opgørelse af byggeregnskab for mandskabsbygning på Ribe Gl. Kirkegård

Opgørelse bliver eftersendt.

Sag: (2019-29284)

Provstiudvalget godkendte byggeregnskabet og overskuddet på kr. 343.611,61, der bliver returneret til Ribe Domprovsti.

16 - Ansøgning om 5% midler til lokalfinansiering af en præstestilling kvote 25 i Bramming pastorat.

 

Bramming Menighedsråd sender til provstiudvalgets godkendelse en ansøgning om lokalfinansiering af præstestilling kvote 25 i Bramming pastorat fra 1. december 2021 til og med 31. august 2022 via 5% midlerne.

Sag: (2021-27360)
Provstiudvalget godkendte, at udgiften lokalfinansieres via 5 % midlerne.

17 – Nye mødedatoer

Næste provstiudvalgsmøde er aftalt til 14. december kl. 16.00 Der skal aftales nye mødedatoer i 2022, herunder et møde for kirkegårdenes personale i marts.

Næste provstiudvalgsmøde den 14. december bliver flyttet til kl. 17.00

Følgende mødekalender for PU møder i første halvår af 2022 blev fastlagt:

Onsdag den 26. januar kl. 16.30
Onsdag den 23. februar kl. 16.30
Onsdag den 23. marts kl. 16.30
Onsdag den 6. april kl. 17.00
Onsdag den 6. april kl. 19.00 budgetsamråd
Onsdag den 27. april kl. kl. 16.30
Mandag den 23. maj kl. 15.00

Møde for kirkegårdenes personale – Onsdag den 2. marts 2022 kl. 8.30 til 10.00

18 - Information om Pro Instruments unikke løsning til overvågning af fugt og temperatur

Til orientering

Sag: (2018-19607)

Taget til efterretning

19- Eventuelt

Ribe Stift beder om yderlige oplysninger til byggesagen vedrørende Sankt Katharine Kirkes projekt om etablering af personalebad i kælderen under selve kirkebygningen og indretning af et såkaldt multirum i tårnets mellemstokværk.

2021 - 28371 - Ribe Domprovsti – Møder 23-11-2021,17:00

 
Ribe Domprovsti, Kannikegården, Torvet 15, 6760 Ribe. Tlf. 75 42 56 44, Email: ribe.domprovsti@km.dk
CVR nr.: 21276677 - EAN nr.: 5798000856677