Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Referat fra 24. august 2021

 

Referat

Ribe Domprovsti – Møder

Provstiudvalgsmøde Ribe Domprovsti - d. 24-08-2021 kl. 15:00

Deltagere: Niels Peder Regel, Tage Rosenstand, Pia Sørensen Skov, Karsten Sejrsgaard-Jacobsen, Jens Eg Løkkegaard, Paula Andersen, Jens Torkild Bak

Afbud:  Ole Madsen

Mødepunkt

Referat

1 – Godkendelse af referat fra mødet 10. juni 2021

Godkendt og underskrevet

 

2 – Orientering fra provstiet

 

Der er og har været en del sygemeldinger af præster i provstiet. Ribe Stift har meddelt, at lønbudgettet til præster er overskredet. Domprovsten orienterede om, at han har været nødt til at dække nødvendige vikarudgifter af PUK kassen. Udgiften vil blive optaget som dagsordenspunkt på et senere provstiudvalgsmøde.

3 - Tilrettelæggelse af valg til provstiudvalg og stiftsråd 2021

 

Mødet afholdes på Gredstedbro Hotel tirsdag den 31. august kl. 19.00

Sager: Valg til provstiudvalg og stiftsråd 2021 (2021 - 22006)

Der sendes orientering til menighedsrådene om, at Tage Rosenstand og Paula Andersen ikke ønsker genvalg til provstiudvalget, og at Lena Randrup ikke ønsker genvalg til stiftsrådet.

4 – Kvartalsrapporter 1. kvartal 2021 fra menighedsråd

 

Jernved kirkekasse

Mandø kirkekasse

 

Godkendt

 

5 – Kvartalsrapporter 2. kvartal 2021 fra menighedsråd

 

Obbekær kirkekasse

Darum kirkekasse

 

Godkendt

6 – Ribe Domkirke - Synsudskrift

 

Menighedsrådet sender synsudskrift 2021 for Ribe Domkirke til provstiudvalgets godkendelse.

 

Sager: Syn 2021 - Ribe Domprovsti (2021 - 15474)

 

Godkendt under forudsætning af budgetmæssig dækning.

 

7 - Fra Bramming MR, Synsprotokol kirker mv. 27.04.2021

 

Menighedsrådet sender synsudskrifter 2021 for Sct. Knuds Kirke, Sct. Ansgar Kirke, sognegården, administrationsbygningen og Bramming præstegård til provstiudvalgets godkendelse.

 

Sager: Syn 2021 - Ribe Domprovsti (2021 - 15474)

 

Alle synsrapporter er godkendt under forudsætning af budgetmæssig dækning.

 

8 – Kvartalsrapport 2. kvartal 2021, Ribe Domprovsti

 

Kvartalsrapporten for 2. kvartal 2021 udviser i forhold til budget 2021 et overskud på kr. 30.400,11. Overskuddet kan henføres til udgifternes periodisering inden for regnskabsåret. Der er udgifter, der ikke er overført herunder fællesomkostninger i Kannikegården.

 

Sager: Kvartalsrapporter 2021 for provstiudvalgskassen (2021 - 11455)

 

 

 

 

Godkendt uden bemærkninger 

 

9 - Økonomi 2022 herunder afvikling af feriepengeforpligtigelsen

 

Provstiudvalget skal tage stilling til, om de fortsat vil beholde de indefrosne feriepenge. Forslag: Løbende udredning af forfaldne beløb i 2021 og i 2022. Udredning af restbeløbet i 2023 (2024)

 

Til arbejdet med kristendomsundervisning af asylansøgere søges der om økonomisk støtte i 2022 kr. 35.000

 

Skt. Katharine- og Ribe Domsogne søger om støtte til forsøg med oprettelse af et "spire-kor" kr. 52.000 i 2022, 2023, 2024

 

Sager: Den nye ferielov (2019 - 23496)

Budget 2022 - Ribe Domprovsti (2021 - 6381)

Budget 2022 - Ribe Domprovsti (2021 - 6381)

Budget 2022 - Ribe Domprovsti (2021 - 6381)

Forsøg med oprettelse af et "spire-kor" ved Skt. Katharine- og Ribe Domsogne (2021 - 23105)

Kr. 1.144.000 blev fordelt ud fra menighedsrådenes særlige ønsker til budget 2022.

 

Det besluttes senere, hvor meget der eventuelt skal reserveres i 2022 til dækning af feriepengeforpligtigelsen.

 

En eventuel bevilling til arbejdet med kristendomsundervisning af asylansøgere skal godkendes på det fælles budgetsamråd.

 

Provstiudvalget godkendte udgiften til et "spire-kor" som en forsøgsordning over 3 år. Udgift kr. 52.000 pr. år i årene 2022, 2023, 2024. Tage Rosenstand deltog ikke i beslutningen.

10 – Fra Bramming MR, skader på blyinfattede ruder i Sct. Ansgar kirke

 

Bramming Menighedsråd ansøger om 5% midler til dækning af omfattende skader på blyindfattede ruder i Sct. Ansgar kirke på kr. 118.750. Menighedsrådet har været bekendt med, at et vindue stod til udskiftning, men ved gennemgang af kirkens øvrige ruder sammen med en sagkyndig, viser det sig, at yderligere 2 små ruder og et stort vindue er angrebet af kalk og kalkaflejring. Hvis man venter med at udbedre skaden, vil den forværres sådan, at der skal nyt bly med glas i. Dette kan man først se, når ruderne er skilt ad og det vil koste kr. 47.500 yderligere.

 

Sager: Ansøgning-5% midler- Blyindfattede ruder i Sct. Ansgar kirke (2021 - 21854

Provstiudvalget godkendte udgiften, der ikke var forudset, dækket via 5 % midlerne.

Karsten Sejrsgaard-Jacobsen deltog ikke i punktet.

11 – Fra Kalvslund menighedsråd – Ansøgning om belægning op til Kalvslund Kirke

 

Kalvslund Menighedsråd fremsender 2 tilbud på at få lavet fast belægning fra parkeringspladsen op til kirken. Menighedsrådet ønsker at benytte tilbuddet på kr. 121.800. Menighedsrådet har fået bevilget at bruge kr. 90.000 af deres frie midler på i alt kr. 125.526 til projektet, og anmoder om at bruge yderligere af frie midler.

 

Sager: Ansøgning - Kalvslund menighedsråd - belægning op til Kalvslund Kirke (2021 - 21936)

 

Godkendt

12 – Nyt tag på graverbolig ved Vester Nykirke

 

Der er utætheder i tagbelægningen på Vester Nykirkes graverbolig, hvilket bevirker tiltagende episoder med synlig vandindtrængning i både tagetagen samt stueetagen. Den udprægede vandpåvirkning i boligens etager er bygningsmæssigt alvorlig og kan få store økonomiske konsekvenser, hvis der ikke foretages et indgreb snarest. Der er i provstiets prioritering af større anlægsarbejder afsat kr. 500.000 til oplægning af nyt tag på graverboligen, men først i 2024.

Sager: Vester Nykirke - Graverbolig (2021 - 22209)

Provstiudvalget fik på mødet forelagt menighedsrådets ansøgning om tilladelse til at oplægge nyt tag på graverboligen svarende til det eksisterende. Ansøgningen var vedlagt to tilbud på arbejdets udførelse. Uanset, at provstesynet i sin tid (jf. langtidsplanen) havde anbefalet en tilbageføring af tagkonstruktionen til oprindelig skikkelse, fandt udvalget, at man i den aktuelle situation, der kræver hurtig indgriben, burde imødekomme menighedsrådets ansøgningen. Udvalget besluttede derfor at bevilge udgiften ca. 200.000 kr. dækket via 5 % midlerne.

13 – Salg af præstegården, Vestermarksvej 28, Kirkeby, 6760 Ribe

 

Menighedsrådet har accepteret et tilbud på kr. 2.200.000 på forudsætning af provstiudvalgets godkendelse.

 

Sager: Salg af Roager præstegård (2021 - 22498)

 

Provstiudvalget godkender salget af præstegården i Roager til kr. 2.200.000 på vilkår, at gældende regler for salg overholdes, og bemyndiger domprovsten og formanden til at godkende salgsaftalen.

 

14 – Orienteringsmøde for menighedsråd?

 

Forslag: lørdag den 2. oktober kl. 10-15

Generel information om menighedsrådsarbejdet samt gruppedrøftelse.

 

Pia Skov ønsker drøftelse af konsulenthjælp til kontaktpersoner.

 

Sager: Menighedsråd 2020 - Ribe Domprovsti (2020 - 25686)

 

 

Udsættes indtil videre. Der findes andre løsninger på aktuelle behov.

 

15 – Provstesyn 2021 i Ribe Domprovsti

 

Hviding Kirke

Vester Vedsted Kirke

 

Sager: Provstesyn 2021 - Ribe Domprovsti (2021 - 4776)

 

Godkendt.

 

16 – Referater fra forårets konsulentrunde i Roager, Darum og Vilslev

 

Til orientering

 

Sager: Konsulentrunde april 2021 - Henvendelse fra Darum Menighedsråd (2021 - 9903)

Konsulentrunden april 2021 -Henvendelse fra Spandet og Roager sognes menighedsråd (2021 - 9905) Konsulentrunden april 2021- Henvendelse fra Vilslev MR (2021 - 10934)

 

 

Taget til efterretning.

 

 

17 - Eventuelt

 

2021 - 18299 - Ribe Domprovsti – Møder 24-08-2021,15:00

 
Ribe Domprovsti, Kannikegården, Torvet 15, 6760 Ribe. Tlf. 75 42 56 44, Email: ribe.domprovsti@km.dk
CVR nr.: 21276677 - EAN nr.: 5798000856677