Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Referat fra 25. februar 2021

 

Referat
Ribe Domprovsti – Møder
Provstiudvalgsmøde Ribe Domprovsti den. 23-02-2021 kl. 13:00 
Deltagere: Tage Rosenstand, Niels Peder Regel, Pia Sørensen Skov, Karsten Sejrsgaard-Jacobsen, Jens Eg
Løkkegaard, Jens Torkild Bak
Afbud: Paula Andersen, Ole Madsen

1 - Godkendelse af referat fra mødet 19. januar 2021
 
Godkendt - bliver underskrevet næste gang, provstiudvalget mødes fysisk.
2 - Orientering fra provstiet Meget er stadig i venteposition på grund af Covid-19.
Domprovsten har været på besigtigelse på kirkeloftet i Seem kirke, hvor der er nogle rådne bjælker.
Der skal en arkitekt på projektet.
Domprovsten har deltaget i et skype møde vedr. opførelse af et andagtsrum på OUH
for hele Region Syd.
På næste provstiudvalgsmøde den 16.3.21 skal provstiudvalget drøfte de økonomiske rammer for
2022.
3 - Skimmelsvamp i præstegården Bispegade 6, Ribe
Der er konstateret skimmelsvamp i præsteboligen
Bispegade 6. Skønnet udgift til problemets
afhjælpning kr. 400.000 til kr. 500.000
Sager:
Skimmelsvamp i præstegården - Bispegade 6, Ribe
(2021 - 4646)
Provstiudvalget giver domprovsten og formanden bemyndigelse til at bevilge 5% midler til problemets
afhjælpning for den del, som præstegårdskassen ikke selv kan dække.
Referater fra byggemøderne i forbindelse med restaureringen 2016-17 af Bispegade 6 skal
gennemgås med henblik på om muligt at afdække baggrunden for de fejldispositioner, som stiftets
bygningskonsulent og provstiudvalgets bygningssagkyndige har peget på i notaterne af
henholdsvis 13.2. og 20.2.2021.
4 - Menighedsrådenes og provstiets hjemmesider og webtilgængelighed.
Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og
mobilapplikationer trådte i kraft den 23. september 2020 for alle
hjemmesider, der er oprettet før den 23. september 2018.
Loven betyder, at menighedsrådenes og provstiernes hjemmesider
skal kunne tilgås af personer med f.eks. et synshandicap ved at
teksten bliver læst op,og at farver, billeder og bevægelser på hjemmesiden ikke er forstyrrende.
Er det en opgave, som kræver en central løsning, eventuelt efter initiativ fra provstiudvalg?
Sager: Kommunikation - IT - Webtilgængelighed (2021 -
3348)
Status på sagen drøftes igen på første møde efter sommerferien.
5 - Særlige indsatsområder i 2021
Vedtagelse af særlige indsatsområder i 2021 samt en
prioritering heraf jf. vedhæftede forslag.
Sager: RIBE DOMPROVSTI MÅLSÆTNING 2021 (2021 - 5076
Domprovsten og formanden har udarbejdet en målsætning 2021 for Ribe Domprovsti med 8 punkter.
Målsætningen for 2021 i henhold til notat af 5.1.2021 blev gennemgået og vedtaget.
Punkterne (A) II, IV, V og VI gennemføres marts-april måneder, idet II dog først
forventes afsluttet med udgangen af november. Punkterne (B) I og III
gennemføres maj-august måneder. Punkterne (C) VII og VIII gennemføres september-november måneder.
6 - Igangsættelse af gravminderegistrering
Domprovsten har arrangeret et formøde om
gravminderegistrering på teams den 22.2.21 med
Mette Slyngborg, Charlotte Lindhardt, Hanne Gerken
og Poul Nielsen.
Provstiudvalget skal beslutte den videre proces i sagen herefter.
Sager: Gravminderegistrering (2021 - 1240)
Provstiudvalget udsatte beslutningen om den videre
proces til det næste provstiudvalgsmøde. For at give
menighedsrådene et overblik over antallet af
registrerede gravminder i provstiet fordelt på typer
besluttede udvalget at bevilge et beløb til en
tværgående screening efter tilbud fra Charlotte
Lindhardt. Udgiften blev på mødet oplyst at udgøre
74 timer á 420 kr. svarende til ca. 30.000 kr. (mere
præcist 31.080 kr.). Hertil skal imidlertid lægges
moms, hvorved den samlede udgift bliver ca.
38.5000 kr. Der er på budgettet afsat et samlet beløb på 60.000 kr.

7 - Gennemgang af papirarkivalier i Ribe Domprovsti
Opgaven skønnes i første omgang at medføre en
udgift på kr. 12.000 svarende til 40 arbejdstimer til
indkøb af ekstern sagkyndig bistand.

 

Godkendt.
8 - Årshjul for Ribe Domprovsti
Provstiudvalgets udadvendte mødevirksomhed i 2021 i forhold til
formænd, kirkeværger,kontaktperson og kasserere.
Til drøftelse i provstiudvalget.
Alle planer/møder er udskudt indtil videre. Det, der kan, skal udsættes til efteråret.
Forårets budgetsamråd for menighedsrådene er planlagt til 13. april 2021.
På det næste provstiudvalgsmøde vil udvalget tage stilling til,
hvordan mødet afholdes, herunder om forsamlingen skal deles, og mødet holdes ad to gange.
9 - Fra gaveudvalget, nyt oplæg til gaveregulativ
Gaveudvalget har fremsendt et nyt udkast til
gaveregulativet til provstiudvalgets drøftelse.
Sager: Gave notat - Ribe Domprovsti - Gaver medarbejdere
(2018 - 36574)
Provstiudvalget godkendte gaveregulativet,
der sendes først til Ribe Stift med henblik på
eventuelle bemærkninger og dernæst til provstirevisor til orientering.
Det meddeles Skads Provsti, at provstiudvalget har godkendt gaveregulativet.
10 - Regnskab 2020 for provstiudvalgskassen i Ribe Domprovsti
Regnskab 2020 for provstiudvalgskassen for Ribe Domprovsti til godkendelse i provstiudvalget.
Regnskabet vil blive fremsendt inden mødet.
10 - Regnskab 2020 for provstiudvalgskassen i Ribe
Domprovsti
Regnskab 2020 for provstiudvalgskassen for Ribe
Domprovsti til godkendelse i provstiudvalget.
Regnskabet vil blive fremsendt inden mødet.
Godkendt.
11 - Byer i udvikling – en mulighed for præsentation af Ribe Domprovsti
Fra Jysk Fynske medier er modtaget et tilbud om en
præsentation af Ribe Domprovsti under temaet ”Byer i udvikling”,
hvor man fra redaktionens side også gerne vil
inddrage sognekirkernes betydning (mod betaling) for
den lokale byudvikling. Er det en mulighed, Domprovstiet skal benytte sig af?
Sager: Henvendelse - forskellige organisationer - Ribe
Domprovsti (2021 - 3470)
Domprovsten har aftalt med Ribe Stift, at de overtager kontakten til Jysk Fynske medier vedr."Byer i udvikling".
12 - Samarbejde mellem regnskabsførerne i Ribe Domprovsti
Orientering - Oplysninger fra regnskabsførerne i en samlet oversigt.
Sager: Økonomi - Samarbejde mellem regnskabsførerne i
Ribe Domprovsti (2021 - 860)
Taget til efterretning.
Der arrangeres et møde med regnskabsførerne, når det er muligt at mødes igen.
13 - Orientering - Afgørelse fra Ribe Stift til Jernved Sogns Menighedsråd
på ansøgning om nyt orgel i Jernved Kirke
Til orientering.
Ribe Stift sender 18.1.2021 afgørelse til Jernved menighedsråd om
at opstille et nyt orgel i Jernved kirke. Afgørelsen er et afslag, det bemærkes, at alle konsulenter ser positivt på projektet om at udskifteorglet, men der er nogle punkter
i projektet som børændres.
Sager: Ribe Domprovsti - Byggesag - Jernved - Jernved
Sogns Menighedsråd - Kirkebygning (2020 - 27553)
Taget til efterretning.
14 - Orientering - Afgørelse fra Ribe Stift til Spandet-Roager Sognes Menighedsråd,
ændring af stolestade til handicapvenlig i Spandet kirke.
Til orientering.
Ribe Stift sender 11.1.2021 godkendelse af ændring af stolestade til handicapvenlig i Spandet kirke.
Sager: Ribe Domprovsti - Byggesag - Spandet Kirke -
Spandet-Roager Sognes Menighedsråd - Kirkebygning (2020 - 31381)
Taget til efterretning.
15 - Orientering - Fra Ribe Stift, invitation til debatmøder om fremtidens
gudstjeneste.
Invitationen er sendt videre til menighedsrådene i Ribe Domprovsti.
Sager:
Debatmøder om fremtidens gudstjeneste (2021 -5401)
Taget til efterretning.
16 - Orientering om ændring af datoer for informationsmøder
for nye menighedsråd.
Med henvisning til biskoppens velkomstbrev af 11.december 2020 til nye
menighedsråd, informationsmøderne for nye menighedsråd ligger
på følgende datoer:
6. april,
8. april,
19. april,
22. april,
4. maj,
5. maj,
6. maj og
11. maj.
Sager:
Menighedsråd 2020 - Ribe Domprovsti (2020 -
25686)
Nye menighedsråd - 2021-2025 - introduktion - 2020
(2020 - 20528
Taget til efterretning.
17 - Eventuelt Tage Rosenstand deltog digitalt i provstikonferencen
den 30.1.21 for provstiudvalg, hvor der var nogle gode oplæg.

2021 - 2643 - Ribe Domprovsti – Møder 23-02-2021, 13:00

 
Ribe Domprovsti, Kannikegården, Torvet 15, 6760 Ribe. Tlf. 75 42 56 44, Email: ribe.domprovsti@km.dk
CVR nr.: 21276677 - EAN nr.: 5798000856677