Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Referat fra 9. september 2021

 

Referat

Ribe Domprovsti – Møder

Provstiudvalgsmøde Ribe Domprovsti - d. 09-09-2021 kl. 16:00

Deltagere: Niels Peder Regel, Tage Rosenstand, Pia Sørensen Skov, Karsten Sejrsgaard-Jacobsen, Paula Andersen, Jens Eg Løkkegaard, Ole Madsen, Jens Torkild Bak

Mødepunkt

Referat

1 – Godkendelse af referat fra mødet 24. august 2021

Godkendt og underskrevet

 

2 – Orientering fra provstiet

 

Tage Rosenstand orienterede om valgmødet, der blev afholdt den 31. august 2021.

Domprovsten er sammen med konsulent Charlotte Lindhardt i gang med gennemgang af bevaringsværdige gravminder.

Problematikken om for meget grus på kirkegårdene blev drøftet.

Arkiveringen i Ribe Domprovsti bliver genoptaget i næste uge.

3 - Kvartalsrapporter 2. kvartal 2021 fra menighedsråd

Ribe Domsogn
Farup kirkekasse
Jernved kirkekasse
Kalvslund kirkekasse
Gørding kirkekasse - 5 Præstebolig: Der er en udgift på 195.650 kr. til omfugning af facaden.

Hjortlund kirkekasse - 4 Kirkegård: Der er ekstra udgifter til vikar for sygdomsramt gravermedhjælper, refusion er under formål 6.

Spandet/Roager kirkekasse
Sankt Katharine kirkekasse
Vester Nykirke kirkekasse
Hunderup kirkekasse
Vejrup kirkekasse
Bramming kirkekasse
Vilslev kirkekasse
Vester-Vedsted-Hviding kirkekasse
Ribe Kirkegårde

Sager: Kvartalsrapporter 2021 (2021-12125)

Godkendt

4 – Provstesyn 2021 i Ribe Domprovsti

Obbekær Kirke
Kalvslund Kirke
Mandø Kirke

Sager: Provstesyn 2021 (2021-4776)

Synsudskrifterne blev gennemgået og godkendt. Domprovsten kontakter en bygningskonsulent Synsudskrifterne blev gennemgået og godkendt. Domprovsten kontakter en bygningskonsulent vedr. fugtproblemer i Mandø kirkes indvendige murværk. Der afsættes kr. 150.000 i budget 2022

5 – Menighedsrådenes synsrapporter over kirker 2021

Vejrup Kirke

Sager: Syn 2021 – Ribe Domprovsti (2021 - 15474)

Godkendt under forudsætning af budgetmæssig dækning.

6 – Pristalsregulering af GIAS takster for 2022

GIAS centret har pr. 1. september 2021 pristalsreguleret taksterne i GIAS ydelseskatalog gældende for perioden 1. januar til 31. december 2022. Taksterne pristalsreguleres med forbrugerprisindekset (juli md. året før til juli måned indeværende år), som er beregnet til +1,6%. Skal godkendes af provstiudvalget.

 

Sager: GIAS (2018 - 22298)

Godkendt.

 

7 – Forslag til invitation til møde for kirkegårdenes personale

Provstiudvalget har inviteret kirkegårdenes personale til et gensidigt informationsmøde den 28. oktober 2021 kl. 8.30 -10.00 i Sognehuset, Nørregade 52, Bramming Endelig invitation skal sendes.

Sager: Erfa møde for kirkegårdenes personale (2019 - 36479)

Invitationen godkendt. Den udsendes snarest til kirkegårdenes personale.

 

8 -Evaluering af mødet om valg til provstiudvalg og stiftsråd.

Sager: Valg til provstiudvalg og stiftsråd 2021 - Ribe Domprovsti (2021 - 22006)

Domprovsten udarbejder et notat om, hvordan valget til provstiudvalg i Ribe Domprovsti tidligere er foregået. 

 

9 – Afslutning af gennemgang af budget 2022

 

Sager: Budget 2022 (2021-6381)

Budgetoplægget blev gennemgået og debatteret inden fremlæggelsen på efterfølgende budgetsamråd. Provstiudvalget har efter budgetsamrådet fordelt yderlige midler, i alt kr. 1.179.799 således:

Kr. 150.000 Mandø – honorar til konsulent vedr. fugtproblemer i kirkens indvendige murværk
Kr. 100.000 Ribe Domsogn – provsteskifte 
Kr. 500.000 Ribe Domsogn – yderligere midler til istandsættelse af domprovstegården 
Kr. 214.799 Til 5% midlerne.
De resterende kr. 215.000 anvendes til afvikling af skyldige feriepenge.
Provstiudvalgsmødet efter budgetsamrådet sluttede kl. 21.15

10 - Fra Ribe Kirkegårde, Byggeregnskab for nyt mandskabshus på Ribes gamle Kirkegård samt ansøgning om bevilling til flytning af gravmæle

Ribe Kirkegårde fremsender til provstiudvalgets godkendelse byggeregnskab for det nye mandskabshus på Ribe gamle kirkegård, der viser er overskud på kr. 391.874. Kirkegårdsbestyrelsen ansøger samtidig, om at få bevilget midler kr. 50.730 til flytning af Gravmælet for biskop Olesen, der nu står som en ø midt på den nye parkeringsplads foran mandskabsbygningen.

Sager: Økonomi - Ribe Kirkegårde (2019 - 29284)

Provstiudvalget godkendte regnskabet og ansøgning om at bruge kr. 50.730 af overskuddet til flytning af Gravmælet for biskop Olesen.

Tage Rosenstand deltog ikke i punktet. 

.

11 - Eventuelt

 

2021 - 23347 - Ribe Domprovsti – Møder 09-09-2021,16:00

 
Ribe Domprovsti, Kannikegården, Torvet 15, 6760 Ribe. Tlf. 75 42 56 44, Email: ribe.domprovsti@km.dk
CVR nr.: 21276677 - EAN nr.: 5798000856677