Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Referat fra 13. juni 2022

 

Referat

Ribe Domprovsti – Møder

Provstiudvalgsmøde Ribe Domprovsti - d. 13-06-2022 kl. 16:00

Deltagere: Niels Peder Regel, Pia Sørensen Skov, Karsten Sejrsgaard-Jacobsen, Jens Eg Løkkegaard, Simon Vedstesen, Birthe Appel Pedersen, Uffe Vestergaard Pedersen, Preben Kræn Christensen

 

Mødepunkt

Referat


1 – Godkendelse af referat fra mødet 19. maj 2022

Godkendt og underskrevet

 

2 – Orientering fra provstiet

PU-kassen har betalt Ribe Domprovstis udgift kr. 25.033,84 til portrættet af biskop Elof Westergård. Skal oplyses til menighedsrådene på efterårets budgetsamråd

Provstiudvalget godkendte, at udgiften til bispeportræt afholdes af provstiudvalgskassen. Skal oplyses til menighedsrådene på efterårets budgetsamråd.

3 –  Kvartalsrapporter 1. kvartal 2022 for menighedsråd

Spandet-Roager kirkekasse
Seem kirkekasse
Ribe Domsogns kirkekasse
Skt. Katharine kirkekasse
Vester Vedsted-Hviding kirkekasse

Sager:2022-13452

Godkendt.

4 – Provstesyn over Ribe Domkirke 19. maj 2022

 

Sager:2022-16317


Godkendt under forudsætning af budgetmæssig dækning.

5 – Ny Sognegård i Roager

Domprovsten og provstiudvalgets bygningskyndige, arkitekt Torben Hagen havde den 31. maj et møde med en repræsentant fra Spandet-Roager menighedsråd og graveren i Roager. Mødet mundede ud i et forslag om, at der opstilles et byggeprogram, der medtænker fremsendt skitseforslag, men samtidig tager højde for størrelsen af forsamlingslokalet, gennemgang af størrelsen af de øvrige lokaler, en mere præcis placeringsplan samt beslutningen om at fjerne den nuværende velfærdsbygning. Provstiudvalget skal tage stilling til om Spandet- Roager menighedsråd kan få udgiften til byggeprogrammet dækket på næste års budget.


Sager: 2022-13666


Provstiudvalget godkendte udgiften, der er forbundet med udarbejdelsen af byggeprogrammet (formentlig i størrelsesordenen 15.000 kr. inkl. moms), der i første omgang afholdes af Spandet- Roager kirkekasse. Menighedsrådet vil kunne få en merbevilling på næste års kirkelige ligning svarende til størrelsen af denne ekstra udgift.

Birthe Appel Pedersen deltog ikke i punktet.

6 – Energi og klimaregulering i kirkerne

Provstiudvalget skal tage stilling til, om der er penge til en energi screening af kirkerne og præstegårdene i Ribe Domprovsti ca. kr. 350.000

Sager: 2022 - 833

Der var inden mødet indhentet et tilbud mere og Simon Vedstesen havde undersøgt markedet for dataloggere, begge dele fremlægges på efterårets budgetsamråd. Der udarbejdes et notat til efterårets budgetsamråd, hvor der tages stilling til screening og finansieringen.

7 – Vadehavspastoratet - Præstesekretær samt elektronisk kalender

Sager: 2022-16182

Provstiudvalget godkendte Vadehavspastoratets ansøgning om kr. 21.650 af 5% midlerne til anskaffelse af et kalenderstyringsprogram (Church- Desk). Programmet er en nødvendighed i forbindelse med ansættelse af præstesekretær i pastoratet i forbindelse med embedsledighed i det ene af pastoratets to embeder.

8 – Istandsættelse af domprovsteboligen

 

Sager:2022-18986

Provstiet har fra arkitekt Anker Ravn Knudsen modtaget projekt og budget for istandsættelse af domprovsteboligen. Projektet, der overholder den fastsatte budgetramme blev godkendt.

Der er en slåfejl i budgettet under "Håndværkersum indvendige arbejder samlet", der står 2.020.000 tallet skal være 1.020.000, hovedtallene passer.

9 – Foreløbigt budget 2023 for PUK

Drøftelse og godkendelse af foreløbigt budget 2023 for PUK. Der er afsat kr. 400.000, - til samarbejder:

kr. 35.000 til undervisning af flygtninge
kr. 200.000 til fælles annoncering
kr. 90.000 til konfirmandundervisning
kr. 75.000 til social cafe i Ribe betinget af bidrag fra Esbjerg kommune
Kr. 1.700.000 til afvikling af skyldige feriepenge i menighedsrådene i Ribe Domprovsti

Sager: 2022 - 19007

Under punktet blev det besluttet, at bevillingen på kr. 90.000 til konfirmandundervisning bliver overført til energitiltag. Foreløbigt budget 2023 for PUK blev godkendt.

Stempel: Ribe Domprovstiudvalg, CVR-nr. 21276677, Budget 2023, Bidrag budget afleveret d. 14-06 -2022 14:46

10 – Nye mødedatoer

 

Der skal aftales nye mødedatoer for resten af 2022, herunder dato til efterårets budgetsamråd.

Følgende mødekalender for PU møder i andet halvår af 2022 blev fastlagt:

Tirsdag den 16. august kl. 16.30
Onsdag den 7. september kl. 16.30
Tirsdag den 13. september kl. 17.15
Tirsdag den 13. september kl. 19.00 budgetsamråd Mandag den 10. oktober kl. 15.00
Mandag den 7. november kl. 15.00

Stormøde om grøn kirkegårdsdrift - Mandag den 31. oktober 2022 kl. 16.00 til 20.00

11 – Afgørelse til ansøgning om ombygning af det tidligere orgelpulpitur i Sct. Ansgar Kirke

Til orientering.

Stiftsøvrigheden godkender det udarbejdede projekt til ombygning af orgelpulpitur i Skt. Ansgar Kirke i Bramming.

Sager:2022-12957

 Taget til efterretning.

12 –Eventuelt Provstisekretæren oplyste at udvalget "Grøn kirkegård" har godkendt datoen den 31.10.22 til stormøde om grøn kirkegårdsdrift. Provstiet vil efter den 23. juni modtage et forslag til dagsorden fra dem. Orientering om mødet og datoen sendes til menighedsrådene og graverne.

2022 – 17845 - Ribe Domprovsti – Møder 13-06-2022,16:00

 
Ribe Domprovsti, Kannikegården, Torvet 15, 6760 Ribe. Tlf. 75 42 56 44, Email: ribe.domprovsti@km.dk
CVR nr.: 21276677 - EAN nr.: 5798000856677