Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Referat fra 16. august 2022

 

Referat fra 16. august 2022

Provstiudvalgsmøde 16. august 2022 - d. 16-08-2022 kl. 16:30 til 18:00

Deltagere: Niels Peder Regel, Pia Sørensen Skov, Karsten Sejrsgaard-Jacobsen, Jens Eg Løkkegaard, Simon Vedstesen, Birthe Appel Pedersen, Preben Kræn Christensen, Ole Witte Madsen - Afbud: Uffe Vestergaard Pedersen

Mødepunkt Referat
1 - Godkendelse af referat fra den 13. juni 2022 Godkendt og underskrevet
2 - Orientering fra provstiet  

3 - Kalvslund kirke, synsudskrift 2022

Kalvslund menighedsråd sender synsudskrift 2022 for Kalvslund kirke til provstiudvalgets godkendelse.

Sager: Syn 2022 - Ribe Domprovsti (2022 - 16194)

Godkendt under forudsætning af budgetmæssig dækning.

4 - Kvartalsrapport 2. kvartal 2022 for Obbekær kirkekasse

Sager: Kvartalsrapporter 2022 - Menighedsråd i Ribe Domprovsti (2022 - 13452)

Godkendt

5 - Fra Farup MR, forespørgsel angående. forpagtning

Farup menighedsråd fremsender en forespørgsel angående 3 forpagtningskontrakter, der udløber med udgangen af august 2022. Efter menighedsrådets skøn vil forpagtningsarealerne ikke være anvendelige til hverken skovrejsning eller solcelleopsætning. Menighedsrådet anmoder derfor om at kunne bortforpagte områderne som hidtil i 5- års perioder.

Sager: Farup - forpagtning (2022 - 23700)

Godkendt.

Jens Løkkegaard deltog ikke i punktet.

6 - Ansøgning fra Farup MR, vedr. klargøring Farup præstegård

Farup Menighedsråd fremsender en ansøgning om 2 beløb til klargøring af Farup præstegård.

Kr. 50.000 tilført budget 2023 til bryggers jvf. fraflytningsrapport.

Kr. 69.000 som ekstra bevilling (5% midler) til maler- og tømrerarbejder, der under hensyn til årstiden skal udføres i efteråret 2022.

Sager: Farup Præstegård (2019 - 3621)

Provstiudvalget foreslår Farup Menighedsråd, at indhente et overslag på istandsættelse af bryggers i præstegården. Ansøgningen vil blive behandlet på næste PU møde den 7. september og menighedsrådet vil blive tildelt beløbet i næste års ligning.

Provstiudvalget besluttede at godkende kr. 69.000 som et likviditetslån af 5% midlerne til maler- og tømrerarbejdet, som skal udføres nu. Beløbet vil blive tildelt i næste års ligning og skal tilbagebetales senest et år efter udbetalings tidspunktet.

Jens Løkkegaard deltog ikke i punktet.

7 - Kvartalsrapport 2. kvartal 2022 for PUK, Ribe Domprovsti

Kvartalsrapporten for 2. kvartal 2022 udviser et underskud på kr. -26.224,85. Underskuddet kan henføres til udgifternes periodisering inden for regnskabsåret. På formål 7900 er der afregnet feriepenge på kr. 151.214,70 og for første ½ år er der i ligning overført kr. 107.500 til formålet. På formål 6100 er der udlånt kr. 30.490 til Folkemødets konto. På formål 6000 er udgifter til fællesomkostninger i Kannikegården ikke overført.

Sager: Kvartalsrapporter 2022 for provstiudvalskassen - Ribe Domprovsti (2022 - 16809)

 

Godkendt.

8 - Feriepenge Ribe Domprovsti, tilkendegivelse

Provstiudvalget for Ribe Domprovsti har i budget 2022 afsat kr. 215.000 til afvikling af skyldige feriepenge. Der er i alt afregnet kr. 151.215 til de menighedsråd, der har indbetalt i 2021, som besluttet på provstiudvalgsmøde den 23. marts 2022. Provstiudvalget skal beslutte, hvordan det resterende beløb på kr. 63.785 skal benyttes. Den skyldige feriepengeforpligtigelse for provstiudvalgskassen er på ca. kr. 41.000

Sager: Feriepengeforpligtigelsen (2022 - 13743)

Provstiudvalget besluttede, at det resterende beløb skal benyttes til afvikling af skyldige feriepenge for Ribe Domprovsti, Mandø og Kalvslund.

9 - Budget 2023

Planlægning af budgetsamråd og udarbejdelse af dagsorden. Gennemgang af menighedsrådenes ønsker til budget 2023.

Sager: Budget 2023 - Ribe Domprovsti (2022 - 8035)

Provstiudvalget gennemgik menighedsrådenes ønsker til budget 2023. Kr. 2.007.800 blev fordelt. Provstisekretæren udarbejder et udkast til dagsorden for budgetsamrådet, der sendes til provstiudvalgets godkendelse.

10 - Fra Ribe Domsogn, ansøgning om ny indgangssituation ved turistindgangen

Ribe Domsogn sender til provstiudvalgets godkendelse et projekt og budget for ny indgangssituation ved turistindgangen i Ribe Domkirke. Finansieringsplan afventes.

Sager: Ribe Domkirke - ansøgning om etablering af ny indgangssituation (2022 - 23978)

Projektet for ny indgangssituation ved turistindgangen i Ribe Domkirke, skal oprettes i byggesagsmodulet og sendes til stiftsøvrigheden via provstiet, da der er mindre indgreb i gulv m.m

11 - Fra Vilslev MR, Ekstra udgravning Vilslev graverhus

Vilslev menighedsråd har henvendt sig til formanden og oplyst, at efter geoteknisk undersøgelser har det vist sig, at der hvor det nye redskabsskur skal være, er der et tørvelag ca. 2 meter nede i undergrunden. For at overholde bygningsregler fra kommunen og beholde garantien på byggeriet fra CM Byg på sætningsskader og andet, er det nødvendigt at få gravet ned under tørvelaget og fyldt op med sand. Udgifterne til ekstra udgravningsarbejde og sandpude bliver ca. kr. 143.000. Derudover kommer der ekstra udgifter på sikring af bygningen.

Sager: Vilslev menighedsråd - Redskabshus og ombygning af staldlænge ved præstegård (2021 - 11285)

Provstiudvalget drøftede sagen og besluttede at meddele menighedsrådet, at udvalget vil dække ekstra udgifter op til kr. 175.000 via 5% midlerne.

12 - Energi og klimaregulering i kirkerne

Ingeniørfirmaet "Fuldendt" har sendt et revideret oplæg til honorar for gennemgang af kirker og præstegårde ved Ribe Domprovsti. Simon Vedstedsen vil gennemgå oplægget samt information om dataloggere.

Sager: Energi og Klimaregulering i kirker (2022 - 833)

Punktet blev udsat til næste PU møde den 7. september. Provstiudvalget drøftede finansieringen, provstisekretæren udarbejder et forslag.

13 - Fra udvalget "Grøn kirkegård" - Oplæg til mødet 31. oktober

Udvalget "Grøn kirkegård" har sendt et forslag til dagsorden for stormødet om kirkegårdsdrift den 31.10. kl. 16.00 Udvalget vil gerne have en facilitator på mødet.

Sager: Erfa møde for kirkegårdenes personale (2019 - 36479)

Provstiudvalget godkendte dagsorden. Kræn Christensen meldte sig til at være facilitator på mødet.

14 - Høring om ændring af lov om menighedsråd, lov om folkekirkens økonomi og lov om forsøg i folkekirken

Kirkeministeriet har udarbejdet et forslag om ændring af lov om menighedsråd, lov om folkekirkens økonomi og lov om forsøg i folkekirken. Alle folkekirkens parter er inviteret til at afgive høringssvar senest den 18. august 2022. Høringen er sendt til provstiudvalget den 12. juli 2022.

Provstiudvalget sender ikke høringssvar.

15 - Indbydelse til årsmøde 2022 for provstisekretærer

Provstisekretæren ansøger om deltagelse i og betaling kr. 2.500 for årsmøde 2022 fra tirsdag den 4. oktober til fredag den 7. oktober på Hotel Svendborg.

Sager: Personale - provstisekretær - Inger Birk Varberg (2019 - 25101)

Godkendt.

16 - Årets provstiudvalgskonference - Sæt kryds i kalenderen

Til orientering.

Sager: Fra Landsforeningen af menighedsråd (2019 - 37253

Taget til efterretning.
17 - Ansættelse af ny domprovst

Formanden havde udarbejdet et skema over ansøgerne, der blev omdelt til provstiudvalgsmedlemmerne inden orienteringsmødet med biskoppen.

18 - Eventuelt  

 

 
Ribe Domprovsti, Kannikegården, Torvet 15, 6760 Ribe. Tlf. 75 42 56 44, Email: ribe.domprovsti@km.dk
CVR nr.: 21276677 - EAN nr.: 5798000856677