Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Referat fra 19. maj 2022

 

Referat

Ribe Domprovsti – Møder

Provstiudvalgsmøde Ribe Domprovsti - d. 19-05-2022 kl. 16:30

Deltagere: Niels Peder Regel, Pia Sørensen Skov Jens Eg Løkkegaard, Simon Vedstesen, Birthe Appel Pedersen, Uffe Vestergaard Pedersen, Jens Torkild Bak

Afbud:  Karsten Sejrsgaard-Jacobsen

Mødepunkt

Referat


1 – Godkendelse af referat fra mødet 27. april 2022

Godkendt og underskrevet

 

2 – Orientering fra provstiet

 

Domprovsten er for tiden i gang med en runde på kirkegårdene til godkendelse af gravminderegistreringen.

Domprovsten gennemgik mailen ”orientering om diverse” sendt til provstiudvalget den 14. maj 2022.

3 – Endelig Grow kontrakt 2022/2023

 

Provstiudvalgets godkendelse af GROW-kontrakt mellem Jysk Fynske Medier og Ribe Domprovsti om fælles annoncering af gudstjenester i Ribe og Bramming Ugeavis.

 

Sager:2020-22795

Provstiudvalget godkendte Grow kontrakten, der er tegnet for en 2-årig periode. Prisen for kontrakten er på kr. 153.480 + moms for 24 måneder. Dertil kommer en udgift til Kirk & Kløgt til administration af systemet på ca. 3.400 kr. pr. måned inkl. moms. Det bringer den samlede udgift op på ca. 136.000 kr. pr. år. Budget afsat til formålet: 200.000 kr. pr. år.

Uffe Vestergård Pedersen har indtil videre påtaget sig opgaven med at samle oplysningerne.

4 – Fra Spandet-Roager MR. svar på beslutning fra provstiudvalgsmøde 27. april 2022

 

Som svar på provstiudvalgets beslutning af 27. april 2022 har Spandet-Roager menighedsråd ved brev af 1. maj 2022 udbedt sig en nærmere specifikation af de krav, provstiudvalget vil stille til et kommende sognegårdsbyggeri, herunder arealkrav til forsamlingslokalet. Menighedsrådet gør opmærksom på, at det fremsendte skitseprojekt er i overensstemmelse med menighedsrådets vurdering af behovene.

Sager:2022-13666

Skitseprojektet for nyt sognehus og graverbygning i Roager sendes i høring hos Ribe Stifts bygningskonsulent, Kristian Kipp.

 

Birthe Appel Pedersen deltog ikke i punktet.

5 - Kvartalsrapport 1. kvartal 2022 for provstiudvalgskassen

Kvartalsrapporten udviser et overskud på kr. 207.608,12. Overskuddet kan henføres til udgifternes periodisering inden for regnskabsåret.

Sager: 2022-16809

Godkendt uden bemærkninger.

6 – Ansøgning fra Bramming MR. til præstenormeringen i sognet

I november 2021 blev Bramming Menighedsråd bevilliget lokalfinansiering af præstestilling kvote 25 i Bramming pastorat fra 1. december 2021 til og med 31. august 2022 via 5% midlerne. Menighedsrådet søger om forlængelse af denne ordning.

Sager: 2021 - 27360

Provstiudvalget godkender udgiften for en 4-årig periode. 

7 – Præstesekretær til Vadehavspastoratet

Ansøgning om 5 % midler fra Vadehavspastoratet:

Præstesekretær til Vadehavspastoratet, 7 timer ugentligt, begrundet i embedsledighed i det ene af pastoratets to embeder.

Udgift i 2022 (maj til december) anslået 68.000 kr.

Sager: 2022-16182

Godkendt.

8 - Provstesyn 2022 i Ribe Domprovsti

Sankt Knuds Kirke, Bramming
Sankt Ansgar Kirke, kontorbygning og sognehus Bramming
Præstegården i Bramming
Gørding Kirke og graverfaciliteter/laden
Præstegården i Gørding
Jernved kirke, kirkegård, kapel og graverhus
Gredstedbro kirke, kirkegård og kapel
Hjortlund kirke, kirkegård og rejsestald
Sognehuset i Gredstedbro

Sager:2022-16317

Godkendt.

9 – Fra Hunderup MR, synsudskrift 2022

Sager: 2022 - 16194


Godkendt under forudsætning af budgetmæssig dækning.

10 – Ansøgning 5% midler, Skt. Katharine likviditetslån til afdrag på stiftslån i 2022

Sankt Katharines menighedsråd ansøger om et likviditetslån i 5% midlerne på kr. 293.962 fordelt på 2 rater til afdrag på stiftslån pr. 30.6.22 og 30.12.22. Midlerne bliver tildelt Sankt Katharine i ligning i 2023.

Sager:2021-29352

Godkendt.

11 – Opfølgning på Energi og klimaregulering

Sager:2022-833

En repræsentant fra ingeniørfirmaet ”Fuldendt” samt en repræsentant fra arkitektfirmaet ”P+P” fremlagde på mødet et oplæg til energigennemgang af kirker og præstegårde i Ribe Domprovsti. Der var inden mødet fremsendt en beskrivelse og et tilbud fra rådgiverne.

Provstiudvalget besluttede efterfølgende, at man på efterårets budgetsamråd skal tage stilling til finansieringen.

Domprovsten undersøger hos provstirevisor, om der skal indhentes flere tilbud.

Simon Vedstedsen indhenter priser på dataloggere.

12 – Opfølgning på projekt ”Grøn kirkegård”

Det blev besluttet at gennemføre et stormøde om grøn kirkegårdsdrift den 31.10.22 kl. 16.00 til 20.00 i Sognehuset i Gredstedbro. Når udvalget ”Grøn kirkegård” har godkendt datoen, sendes den til alle menighedsråd og gravere i Ribe Domprovsti.

Udvalget ”grøn kirkegård” bedes komme med et forslag til et program for mødet. Forslaget skal være provstiudvalget i hænde så tilpas tidligt, at det kan behandles på PU-mødet i august.

13 – Kvartalsrapporter 1. kvartal 2022 for menighedsråd

Darum kirkekasse
Gørding kirkekasse
Bramming kirkekasse
Vilslev kirkekasse
Hunderup kirkekasse
Vester Nykirke kirkekasse
Ribe Kirkegårde

Sager:2022-13452

Godkendt.
14 - Eventuelt  

2022 – 15898 - Ribe Domprovsti – Møder 19-05-2022,16:30

 
Ribe Domprovsti, Kannikegården, Torvet 15, 6760 Ribe. Tlf. 75 42 56 44, Email: ribe.domprovsti@km.dk
CVR nr.: 21276677 - EAN nr.: 5798000856677