Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Referat fra 23. februar 2022

 

Referat

Ribe Domprovsti – Møder

Provstiudvalgsmøde Ribe Domprovsti - d. 23-02-2022 kl. 16:30

Deltagere: Niels Peder Regel, Pia Sørensen Skov, Jens Eg Løkkegaard, Simon Vedstedsen, Birthe Appel Pedersen, Ole Witte Madsen

Afbud: , Jens Torkild Bak, Michael Hassel Nørgaard Nielsen

Mødepunkt

Referat


1 – Godkendelse af referat fra mødet 26. januar 2022

Godkendt og underskrevet

 

2 – Orientering fra provstiet

Formanden orienterede på vegne af domprovsten:

Hjemmeside og Danmarks Kirkelige Mediecenter: Møde aftalt den 16. marts kl. 13.00 – enten i Århus (hvor vi kan møde hele centret) eller Ribe, som det passer os bedst. Desværre kan de ikke senere på dagen.

Annoncering i ugeaviserne: Oprindeligt havde Michael Nielsen meldt sig til opgaven, men domprovsten har nu sagt ja til Uffe Vestergaards tilbud om at bidrage, og der er møde om sagen på fredag. 

Ribe Domsogns menighedsråd har bedt domprovsten om at indgå i en udredning af personalenormeringen især på kordegne- og kirketjenerområdet ved Domkirken. Der er aftalt et arbejdsmøde den 3. marts, provstiudvalget vil blive orienteret.

Provstiudvalget drøftede om næste budgetsamråd den 6. april skulle starte tidligere for at give plads til spørgsmål, debatter og erfaringsudvekslinger mere generelt. I stedet for at ændre tidspunktet for næste budgetsamråd blev det besluttet, at spørge menighedsrådene om de mener, der er behov for et debatmøde.

3 - Invitation til biskop Elof Westergaards 60 års fødselsdagsreception.

Ribe Stift sender invitation til reception i anledning af biskop Elof Westergaards 60 års fødselsdag den 1. april kl. 15.00 - 18.00 på Ribe Katedralskole. Menighedsråd og provstiudvalg kan tilmelde 1 repræsentant. Der er link i invitationen til tilmelding.

Sager:2021-24619

Niels Peder Regel deltager fra Ribe Domprovsti.

4 - Fra Hjortlund MR - 5% midler, Efterindtægt.

Hjortlund menighedsråd fremsender ansøgning om 5% midler til dækning af efterindtægt til ægtefælle efter afdød gravermedhjælper på kr. 61.431,69

Sager:2022-5637

Godkendt.
Pia Skov deltog ikke i punktet.

5 – Gørding kirkekasses betaling af svindel.

Menighedsrådsmedlemmer i Gørding har modtaget falske mails fra præsten og er i den forbindelse "faldet" i med 2 x 4.000 kr. Gørding menighedsråd har vedtaget, at kirkekassen betaler udgiften til svindlen. Regnskabsføreren har vendt sagen med revisor, der vil godkende udgiften på vilkår af, at provstiudvalget også gør det.

Sager: 2022 - 5570

Godkendt. 

6 – Lukket punkt

Sager: 2022 - 6429

Godkendt. 

 

7 – Dato 29. september til inspirationsaften om det aktive kirkerum i efteråret.

Til orientering: Datoen for inspirationsaften om det aktive kirkerum bliver torsdag den 29. september kl. 17-21.30. Stedet er Sognehuset, Gredstedbro

Taget til efterretning.

8 – Fra Kirkeministeriet, Kirkeistandsættelse.

Til orientering:

Frem til den 1. marts er der mulighed for tilskud til istandsættelse af kirken fra statens tilskudspuljer.

Taget til efterretning.

9 - Eventuelt

Niels Peder Regel orienterede om opslag af provstestillingen. Planen vil blive sendt til provstiudvalget.

Møde med menighedsråd og provstiudvalg er den 19. april 2022 kl. 19.00 i Skallebækhus.

2022 – 5574 Ribe Domprovsti – Møder -23-02-2022,16:30

 
Ribe Domprovsti, Kannikegården, Torvet 15, 6760 Ribe. Tlf. 75 42 56 44, Email: ribe.domprovsti@km.dk
CVR nr.: 21276677 - EAN nr.: 5798000856677