Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Referat fra 26. januar 2022

 

Referat

Ribe Domprovsti – Møder

Provstiudvalgsmøde Ribe Domprovsti - d. 26-01-2022 kl. 16:30

Deltagere: Niels Peder Regel, Pia Sørensen Skov, Jens Eg Løkkegaard, Simon Vedstedsen, Ole Witte Madsen, Jens Torkild Bak

Afbud: Michael Hassel Nørgaard Nielsen, Birthe Appel Pedersen

Mødepunkt

Referat

1 – Godkendelse af referat fra mødet 14. december 2021

Godkendt og underskrevet

 

2 – Orientering fra provstiet

Der blev til dagsordenen indføjet et nyt punkt 10: Ansøgning om inspirationsaften om det aktive kirkerum i efteråret 2022.

Sognepræst Michael Nørgaard Nielsens sygemelding er forlænget med 2 uger indtil den 7. februar 2022.

Hvornår sognepræsten i Farup er tilbage vides først den 31.1.22.

Domprovsten har været til provstemøde, hvor blandt andet præstemanglen blev drøftet.

Der er konsulentrunde i Ribe Stift den 19. og 20. april med senest tilmelding den 22. februar.

Formanden er indkaldt til møde hos biskoppen vedr. ansættelse af ny domprovst.

3 - Fra Ribe Domsogn, Fordyrelse af projekt Processionsgangens renovering

Ribe Domsogns menighedsråd søger om, at måtte overføre ca. 300.000 kr. fra drifts- til anlægsbudget. Projektet med Processionsgangens renovering viser sig at blive betragteligt fordyret i forhold til oprindeligt budget på 1.200.000 kr. Håndværker- og materialepriser, andet valg af gulvbelægning fra tegl til sandsten begrundet i de arkæologiske fund, vanskelig fremføring af ledningsnet samt udgift til arkæologisk undersøgelse, har øget prisen med ca. 300.000

Sager:2021-14280

Godkendt.

4 – Ansøgning 5 % midler - Stemning af klaver på plejecentret Margrethegården

Provstiudvalget skal godkende betaling fra 5% midlerne på kr. 900,- til stemning af klaver på plejecentret Magrethegården.

Sager:2022-2632

Godkendt.

5 – Honorar satser 2022 i Ribe Domprovsti

Til provstiudvalgets godkendelse:

Honorarsatserne for 2022 er pristalsreguleret med 1,8% i henhold til Finansministeriet fremskrivning.

Sager: 2021 - 1854

Godkendt. Takstbladet med fremskrivningen sendes til menighedsrådene.

6 – - Ansøgning fra Ribe Kirkegårde om Klokkestabler på Ribe Kirkegårde

Ribe Kirkegårde sender ansøgning om opførelse af klokkestabler på både den gamle og den nye kirkegård i Ribe. Der ansøges om godkendelse af projektet og bevilling af kr. 150.000 til hver af de 2 klokkestabler. Kirkegårdsbestyrelsen er indstillet på selv at afholde den resterende udgift.

Sager: 2021 - 33401

Under forudsætning af stiftsøvrighedens godkendelse vil provstiudvalget se velvilligt på en ansøgning til budget 2023.

 

7 – Tilrettelæggelse af Energioptimeringsmøde

Mødet arrangeres som et fyraftensmøde den 8.3.2022 kl. 16.00 til 18.30

Sager: 2022 - 833

Invitation til fyraftensmøde i Sognehuset i Gredstedbro tirsdag den 8. marts kl. 16.00 – 18.30 sendes ud. Der bliver inviteret 2 medlemmer fra hvert menighedsråd samt den medarbejder, graver eller kirketjener, der har det daglige tilsyn med kirkens tekniske installationer.

Der skal inden mødet, indhentes oplysninger om de anvendte opvarmningsformer og varmeforbruget de sidste 2-3 år i Ribe Domprovstis kirker.

8 – Tilrettelæggelse af møde for kirkegårdenes personale 2. marts 2022

Provstiudvalget har planlagt at invitere kirkegårdenes personale til møde onsdag den 2. marts 2022 fra kl. 8.30 til 10.00

Sager:2019 - 36479

Mødet holdes på Gredstedbro Hotel.

Der blev på sidste møde for kirkegårdenes personale nedsat en erfagruppe bestående af:

Poul Nielsen, Bramming - Hanne Gerken, Ribe -Lone Rubeksen, Gørding - Kent Rygaard, Farup -

Keld Andersen, Roager. Gruppen arbejder med grøn kirkegård og kommer med et oplæg på mødet.

9 - Fra Esbjerg Kommune, Tungmetaller i jorden som ligger umiddelbart rundt om kommunens kirker

Esbjerg Kommune, Industrimiljø er i forbindelse med en konkret sag i kommunen blevet opmærksom på, at der kan forekomme tungmetaller i jorden rundt om kommunens kirker. Esbjerg Kommune opfordrer til at personalet ved kirkerne hjælper med at udbrede kendskab til sammenhængen mellem bly- eller kobbertag og potentielt forurenet jord. Og man derved sammen kan undgå at jorden skulle blive genbrugt i lokalsamfundene.

Sager: 2021 - 35565

Skrivelsen sendes ud til menighedsrådene og graverne til orientering.

10 - Ansøgning, inspirationsaften om det aktive kirkerum i efteråret 2022.

Sognepræst Ole Witte Madsen, Vilslev ønsker sammen med provstiudvalget, at arrangere en inspirationsaften om det aktive kirkerum. Han har været i kontakt med Kirkefondet, der har lavet et program og anført udgifterne.

Sager: 2022 - 3652

Provstiudvalget godkendte at afholde udgifterne til inspirationsaftenen incl. maden. Honorar for den eksterne oplægsholder samt oplæg og medvirken ved to medarbejdere fra Kirkefondet, vil i alt udgøre kr. 12.500 incl. moms. Dertil kommer rejseudgifter til og fra Sjælland for alle tre medvirkende ved aftenen.

11- Eventuelt

Næste provstiudvalgsmøde den 23. februar afholdes muligvis i provstegården afsluttende med spisning.

Skt. Katharines menighedsråd sender en ansøgning til Ribe Stift om ændring af afdrag på stiftslån til 4 afdrag i stedet for 2.

 

2021 – 35415 - Ribe Domprovsti – Møder -26-01-2022,16:30

 
Ribe Domprovsti, Kannikegården, Torvet 15, 6760 Ribe. Tlf. 75 42 56 44, Email: ribe.domprovsti@km.dk