Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Referat fra 27. april 2022

 

Referat

Ribe Domprovsti – Møder

Provstiudvalgsmøde Ribe Domprovsti - d. 27-04-2021 kl. 16:30

Deltagere: Niels Peder Regel, Tage Rosenstand, Pia Sørensen Skov, Karsten Sejrsgaard-Jacobsen, , Jens Eg Løkkegaard, Simon Vedstedsen, Birthe Appel Pedersen, Jens Torkild Bak, Uffe Vestergaard Pedersen

Afbud: Ole Witte Madsen

Mødepunkt

Referat


1 – Godkendelse af referat fra mødet 6. april 2022

Godkendt og underskrevet

 

2 – Projekt "Grøn kirkegård"

Provstiudvalget har inviteret gruppen, der arbejder med ”grøn kirkegård” eller repræsentanter derfra til at komme med forslag til, hvordan vi kommer videre med projektet grøn kirkegård. Der er afsat 45 minutter.

Gruppen ”grøn kirkegård” foreslog, at der bliver arrangeret et stormøde for alle menighedsråd og gravere i Ribe Domprovsti med et oplæg fra Favrskov provsti, der har udarbejdet en klimarapport sammen med Energitjenesten, og et indlæg fra Hanne Gerken med titlen ”Er det virkeligt pænt?”.

Det blev besluttet, at provstiudvalget efter mødet i maj adviserer menighedsrådene om en dato for et sådant møde i efteråret.

Ideer om etablering af erfagrupper, samdrift og fælles indkøb blev drøftet.

3 – Procesplan, Tilpasning af kirkerne i Ribe Domprovsti til klimadagsordenen 2022-29

Sager: 2022-833

Det blev besluttet at invitere en repræsentant fra ingeniørfirmaet ”Fuldendt” samt arkitektfirmaet P+P til næste provstiudvalgsmøde.

Vedrørende finansiering af en screening af provstiets kirker (samt præstegårde?) allerede i efteråret 2022, skal provstiudvalget ligeledes på mødet i maj tage stilling til, om man på efterårets budgetsamråd skal bede menighedsrådene om tilladelse til at om konvertere bevillingen afsat til konfirmandundervisning i budget 2022, til screeningen, der skal kortlægge status, behov og løsningsmuligheder på klima- og energiområdet for hver enkelt kirke.

4 – Orientering fra provstiet

Domprovsten er fraflyttet domprovsteboligen, udflytningssyn er ikke foretaget endnu.

Vakancen fylder rigtig meget lige i øjeblikket. Der er møde med de berørte pastorater på mandag.

Arbejdet med fælles gudstjeneste orientering er ved at være i mål. Det endelige budget kendes først senere.

Uffe Vestergaard Pedersen er valgt af præsterne til provstiudvalget i stedet for Michael Nørgaard Nielsen. Ole Witte Madsen fortsætter som stedfortræder.

5 - Bramming MR, midler til pulpitur i Sct. Ansgar kirke 2023

Bramming menighedsråd sender tegninger og projektbeskrivelse samt prisoverslag fra 2018 på ombygning af pulpituret i Sct. Ansgar Kirke med anmodning om, at provstiudvalget vil bevilge penge til projektet i budget 2023. Overslagsprisen på kr. 618.179 fra maj 2019 bør nok forhøjes med mindst 20%.

Sager: 2022-12957

Sagen sendes videre til Ribe Stift med provstiudvalgets anbefaling, idet der vil blive stillet midler til rådighed i 2024.

Hvis projektet godkendes, kan provstiudvalget, hvis menighedsrådet ønsker det, ansøge Ribe Stift om dispensation om reglerne vedrørende provstiudvalgets bygningssagkyndige Torben Hagen således, at han kan forestå færdiggørelsen af projektet. Torben Hagen udarbejdede projektet i 2018 og dermed godt 1 år, før han blev valgt som bygningssagkyndig.

Karsten Sejrsgaard-Jacobsen deltog ikke i punktet.

6 – Fra Darum MR, ansøgning om brug af frie midler til køleanlæg i kapel

Darum menighedsråd søger om brug af disponerede midler i regnskab 2021 kr. 50.000 til køleanlæg i kapel.

Sager: 2022-12972

Godkendt.

7 – Ny sognegård og graverbygning i Roager

Præstegården i Roager er solgt, derfor skal der bygges en sognegård og graverbygning med nye lokaler til præst, konfirmander m.m.

Spandet-Roager Menighedsråd fremsender skitseforslag til ny sognegård og graverbygning i Roager. Byggeprisen forventes at blive ca. kr. 3.600.000

Sager: 2022-13666

Provstiudvalget besluttede at meddele menighedsrådet, man ikke kan godkende projektet på grundlag af det fremsendte skitseforslag. Udvalget finder især, at sognelokalets størrelse er for lille i forhold til den samlede bygningsmasse, og endvidere, at kvadratmeterprisen er for lavt sat.

Udvalget vil derfor opfordre menighedsrådet til en kritisk gennemgang af dispositionsplanen m.m.

Birthe Appel Pedersen deltog ikke i punktet.

8 -Handicapvenlig indgang til Spandet Kirke

Spandet-Roager Menighedsråd sender til provstiudvalgets godkendelse via byggesagsmodulet et detailprojekt til handicap venlig indgang til Spandet Kirke. Der er i ligningen for 2022 givet kr. 75.000 til projektet.

Sager: 2022-12927

Fremsendes til Ribe Stift med provstiudvalgets anbefaling.

9 – Obbekær Kirkekasse, kvartalsrapport 1. kvartal 2022

Sager: 2022-13452

Godkendt

10 – Frie midler – Forud placeret i regnskab 2021

Provstiudvalget skal gennemgå menighedsrådenes forud/reserverede disponerede midler, der skal tages stilling til anvendelsen.

Sager: 2022-14400

Provstiudvalget godkendte menighedsrådenes disponering af de frie midler som angivet i årsregnskabet for 2021. Godkendelserne sendes til menighedsrådene.

Provstiudvalget besluttede endvidere at meddele menighedsrådene, at man først i forbindelse med den endelige budgetlægning for 2023 vil tage stilling til anvendelsen af de frie midler, der er ikke disponeret i henhold til årsregnskabet for 2021.

Provstiudvalget besluttede at anmode Vejrup menighedsråd om at tilrette angivelsen af henholdsvis de negative frie ligningsmidler og den fejlagtige angivelse af ”ikke-udførte anlægsarbejder”. Det første beløb skal fradrages det sidste således, at det samlede, retvisende resultat bliver et lille plus på de frie ligningsmidler.

Jernved og Kalvslund kirkekasser tildeles et ekstra ligningsbeløb på budget 2023 svarende til størrelsen af underskuddet på de frie ligningsmidler i henhold til regnskab 2021.

11 – Nye mødedatoer

Næste provstiudvalgsmøde er aftalt til mandag den 23. maj kl. 15.00, der skal aftales en ny dato i maj, da domprovsten er blevet forhindret.

Der skal findes en dato for mødet i juni.

 

Næste provstiudvalgsmøde bliver torsdag den 19. maj kl. 16.30

Provstiudvalgsmødet i juni bliver mandag den 13. juni kl. 16.00

12 - Eventuelt

Formanden orienterede om eksempel på stillingsopslag for stillingen som domprovst udsendt fra stiftet. Provstiudvalget skal forholde sig til teksten vedr. provstens opgaver og relationer til provstiudvalget, så teksten i et kommende stillingsopslag bliver en passende beskrivelse.

2022-12960 - Ribe Domprovsti – Møder 27-04-2022,16:30

 
Ribe Domprovsti, Kannikegården, Torvet 15, 6760 Ribe. Tlf. 75 42 56 44, Email: ribe.domprovsti@km.dk