Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Referat fra 7. september 2022

 

Referat

Ribe Domprovsti – Møder

Provstiudvalgsmøde Ribe Domprovsti - d. 7. september 2022

Deltagere: Niels Peder Regel, Pia Sørensen Skov, Karsten Sejrsgaard-Jacobsen, Jens Eg Løkkegaard,  Simon Vedstedsen, Birthe Appel Pedersen, Ole Witte Madsen, Preben Kræn Christensen

 

Mødepunkt

Referat

1 – Godkendelse af referat fra mødet 16. august 2022

Godkendt og underskrevet.

 

2 – Orientering fra provstiet

 

Et medlem er udtrådt af menighedsrådet i Jernved menighedsråd. Det har ikke været muligt at få en stedfortræder. Jernved menighedsråd søger biskoppen om at fortsætte med 5 medlemmer. Den nye domprovst indsættes i Ribe Domkirke den 13. november 2022.

3 - Kvartalsrapporter 2. kvartal 2022 fra menighedsråd

 

Kalvslund kirkekasse

Ribe Domsogns kirkekasse

Skt. Katharines kirkekasse

Ribe Kirkegårde

Gørding kirkekasse

Vester Nykirke kirkekasse

Farup kirkekasse

Spandet-Roager kirkekasse

Jernved kirkekasse

Hjortlund kirkekasse

Vilslev kirkekasse

Hunderup kirkekasse

Darum kirkekasse

Seem kirkekasse

 

Godkendt.

4 - Nyt Sognehus i Roager

 

Roager menighedsråd sender til provstiudvalgets godkendelse skitsetegninger af nyt sognehus og graverbygning.

 

Sager: Roager kirke - Opførelse af ny sognegård og graverbygning (2022 - 13666)

Provstiudvalget godkender det fremsendte skitseprojekt. Projektet opfylder overordnet de forhold, som provstiudvalget har kommenteret på tidligere. Menighedsrådet gøres opmærksom på, at projektet skal sendes i udbud og der skal være rådgiver ansvarsforsikring.

 

Birthe Appel Pedersen deltog ikke i punktet.

5 – Fra Ribe Domsogn, Ansøgning om budgetbeløb til børnekorsarbejde

 

Ribe Domsogns menighedsråd søger om en bevilling på kr. 100.000 for 2023 og de følgende år til at opbygge en korskole med udgangspunkt i et formaliseret samarbejde mellem Ribe Domkirke og Skt. Katharine kirke, som skal dække hele provstiet.

Sager: Korarbejde, korskole - Ribe Domprovsti (2022 - 25450)

 

Provstiudvalget bevilger midlerne til at opbygge en korskole i 2023 og 2024, derefter skal der foretages

en evaluering. Ribe Domsogn anmodes om yderligere redegørelse for, hvordan arbejdet med korskolen kommer hele provstiet til gode.

 

6 – Forslag til finansiering af energitiltag

 

Punktet er udsat fra sidste pu møde. Ingeniørfirmaet "Fuldendt" har sendt et revideret oplæg til honorar for gennemgang af kirker og præstegårde ved Ribe Domprovsti. Simon Vedstedsen vil gennemgå oplægget samt information om dataloggere. Der er udarbejdet et forslag til finansieringen. På budgetsamrådet skal der tages stilling til screeningen og finansieringen.

 

Sager: Energi og Klimaregulering i kirker (2022 - 833)

 

        

Provstiudvalget godkendte forslaget til finansieringen af energiscreeningen, der skal fremlægges på budgetsamrådet.

7 – Budget 2023 alle kirkekasser

 

Forberedelse af budgetsamråd den 13.september 2022. Bilag til budget 2023 sendes i separat mail til provstiudvalget.

 

Sager: Budget 2023 - Ribe Domprovsti (2022 - 8035)

Budgetoplægget blev gennemgået og debatteret, enkelte rettelser tilføjes inden fremlæggelse på budgetsamrådet den 13. september 2022. Prioritering af ikke fordelte midler blev drøftet.

8 – Pristalsregulering af GIAS takster for 2023

 

GIAS centret har pr. 1. september 2022

pristalsreguleret taksterne i GIAS ydelseskatalog gældende for perioden 1. januar til 31. december 2023. Taksterne pristalsreguleres med forbrugerprisindekset (juli md. året før til juli måned indeværende år), som er beregnet til +8,7%. Skal godkendes af provstiudvalget. Det er menighedsrådenes ansvar at taksterne genberegnes og ajourføres, således at de fremgår af kirkegårdenes takstblad i GIAS. I år er det endnu mere vigtig at genberegningen foretages, da vejledningen foreskriver at fremskrivningen skal foretages i.h.t. forbrugerprisindekset. Provstiudvalgene har pligt til at sikre, at taksterne ajourføres.

 

Sager: GIAS (2018 - 22298)

Godkendt. Provstisekretæren sender brev til menighedsrådene om fremskrivningen.

9 - Fra Fyens Stift, Til provstier i Ribe, Haderslev og Fyens stifter - kopi af den godkendte vedtægt vedr. etablering af kirkerum på Nyt OUH

 

Til orientering:

Fyens Stift fremsender vedtægt for samarbejde om donation til etablering af og udsmykning af kirkerum på nyt Odense Universitetshospital. I henhold til vedtægt skal Esbjerg Kommune bidrage med kr. 232.642. Udgiftsfordelingen beregnes som et gennemsnit af antal indlæggelser i 2015 og i 2018. Der afventes udmelding om, hvor meget Ribe Domprovsti skal bidrage med.

 

Sager: Økonomi - vedtægt for etablering af kirkerum på Nyt OUH (2022 - 25831)

Taget til efterretning.

Ny vedtægt afventes og udmelding om, hvor meget Ribe Domprovsti skal bidrage med.

10 - Invitation til Provstiudvalgskonference den 1. oktober 2022.

 

Landsforeningen af menighedsråd fremsender invitation til Provstiudvalgskonference lørdag den 1. oktober 2022 kl. 9.30-15.30. Konferencen afholdes på Comwell i Odense, Claus Bergs Gade 7. Af dagens program, fremgår det, at der afholdes to parallelle workshop kl. 13.00-14.15, man kan vælge imellem: 1) Fokus på befolkningens forventninger til diakoni 2) Fokus på folkekirkens grøn omstilling, biodiversitet som case Tilmeldingsfristen er den 10. september.

 

Sager: Fra Landsforeningen af menighedsråd (2019 - 37253

Taget til efterretning.

Der er ingen fra provstiudvalget, der deltager.

11 - Eventuelt

Bestilling af mad til møde inden budgetsamråd.

2022 - 24889 - Ribe Domprovsti – Møder 07-09-2022,16:30

 
Ribe Domprovsti, Kannikegården, Torvet 15, 6760 Ribe. Tlf. 75 42 56 44, Email: ribe.domprovsti@km.dk
CVR nr.: 21276677 - EAN nr.: 5798000856677