Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Referat 12. april 2023

 

Referat

Ribe Domprovsti – Møder

Provstiudvalgsmøde Ribe Domprovsti - d. 12-04-2023 kl. 17:00

Deltagere: Niels Peder Regel, Pia Sørensen Skov, Karsten Sejrsgaard-Jacobsen, Jens Eg Løkkegaard, Simon Vedstedsen, Birthe Appel Pedersen, Uffe Vestergaard Pedersen, Morten Fester Thaysen

 

Mødepunkt

Referat

1 – Godkendelse af referat fra mødet 22.marts 2023

Godkendt og underskrevet.

 

2 – Orientering fra provstiet

 

I forbindelse med beregning af nye kirkegårdstakster afholder Skads Provsti og kontaktperson Søren Brydsø et møde den 19. april med graverne i Skads provsti for at finde ud af, hvad graverne har brug for at nå i mål med takstberegningen. Vi hører nærmere og tager derefter stilling til, om der skal afholdes et lignende møde for graverne i Ribe Domprovsti.

Langt om længe kommer de sidste penge fra folkemødet i 2021 fra Region Syddanmark. Når beløbet kommer, bliver der et overskud på kontoen. Overskuddet forventes reserveret til et nyt Folkemøde i 2026.

Domprovsten orienterede om, at der er en sygemelding i Spandet-Roager sogn.

Det er planen, at man i Ribe Stift går sammen om arbejdet om lade standere og får en udefra kommende til at screene behovet.

3 – Fra Skt. Katharine MR, Ansøgning om midler til kalkning

 

Sankt Katharine menighedsråd sender en ansøgning om bevilling af midler til indvendig kalkning af Sankt Katharine kirke, 2 tilbud er indhentet. Nationalmuseets kalkningstjeneste skal kontaktes, for udarbejdelse af en besigtigelsesrapport og stiftsøvrigheden skal altid godkende indvendig kalkning.

 

Sager: Ansøgning - om midler til kalkning - Sankt Katharine Kirke (2023 - 11485)

Provstiudvalget besluttede, at midler kr. 2.612.005 til indvendig kalkning af Skt. Katharine vil blive påført prioriteringslisten i 2024, 2025 og 2026. Simon Vedstesen deltog ikke i punktet.

4 – Budget 2024

 

Bilag vil blive uddelt på mødet.

 

Ansøgning fra Spandet-Roager menighedsråd om midler til udgravning ved det planlagte byggeri af sognehus ved Roager kirke. Prisen fra Sydvestjyske Museer er på kr. 200.000 + moms.

 

Sager: Budget 2024 - Ribe Domprovsti (2023 - 7713) Roager kirke - Opførelse af ny sognegård og graverbygning (2022 - 13666)

Udmeldingen af den foreløbige driftsramme for 2024 er lig med driftsrammen for 2023 reguleret for gravstedskapitaler samt fratrukket engangsbevillinger. Provstiudvalget godkendte forslag om at afsætte kr. 250.000 i 2024, 2025 og 2026 i Ribe Domprovstis budget til et nyt Folkemøde i 2026 (Ansgar). Forslaget skal godkendes på budgetsamrådet i september.

Der afsættes kr. 1.000.000 til lade standere. Provstiudvalget godkender beløbet på kr. 200.000 + moms til udgravninger ved det planlagte byggeri af sognehus. Beløbet tilføjes anlægsbevillingen i budget 2024. Det bemærkes, at der ikke er indregnet momsafløftning på beløbet.

 

5 – Fra KM, vedr. registrering af selvstændige juridiske enheder.

 

Kirkeministeriet beder provstierne om at sende en liste med forventede selvstændige juridiske enheder i budgetåret 2024. Ribe Kirkegårde har deltaget i forsøgsordningen.

 

Sager: Forsøgslovgivning (2018 - 7955)

Provstiudvalget afventer om Domsognets og Skt. Kathrines menighedsråd kommer med et ønske om, at Ribe Kirkegårde skal være en selvstændig juridisk enhed.

 

6 Fra RS, Afgørelse vedr. etablering af handicapvenlig indgang til kirken

 

Orienteringspunkt.

 

Sager: Ribe Domprovsti - Byggesag - Spandet Kirke

Taget til efterretning.

7 – Fra RS, Afgørelse vedr. etablering af ny indgangsparti til Ribe Gamle Kirkegård

 

Orienteringspunkt.

 

Sager: Ribe Domprovsti - Byggesag - Ribe gl. Kirkegård - indgangsparti ved bro - Kirkegårde (2023 - 5075)

 

Taget til efterretning.

Konsulenterne giver fortsat udtryk for, at de høje granitstolper er markante og massive, og at en mere let, venlig og imødekommende løsning vil være at foretrække. Konsulenterne vil dog ikke modsætte sig forslaget.

8 - Fra Ribe Stift, opdateret lånepolitik og låneskema, gældende fra 28/2-2023

 

Orienteringspunkt.

Ribe Stift fremsender opdateret lånepolitik og ansøgningsskema, der skal bruges fremadrettet.

 

Sager: Ansøgning om stiftslån - lånepolitik og låneskema (2023 - 11469)

 

Taget til efterretning.

9 – Til menighedsråd og præster, invitation til aften om organistmangel

 

Orienteringspunkt.

 

Sager: Projekt - Fastholdelse - Rekruttering - Præster (2023 - 3199)

 

 

Taget til efterretning.

10 – Fra Ribe Domsogn, midler til vinduer i syd facade og nyt vindue korsarm

 

Ribe Domsogn ansøger om 5% midler til dækning af kritiske tilstande med utætte øvre vinduer i syd facade og nyt vindue korsarm på kr. 806.437,50 inkl. moms

 

Sager: Ansøgning 5% midler - Ribe Domsogn - øvre vinduer i Domkirken utætte (2023 - 11902)

Provstiudvalget besluttede at dække en del af udgiften af 5% midlerne. Domsognet skal undersøge om, der er mulighed for af dække udgiften eller en del af udgiften igennem følgende muligheder: En budgetrevision dvs. en omfordeling eller omprioritering af midlerne på driftsbudgettet eller ved hjælp af de frie ligningsmidler. Er der mulighed for at dække udgiften ved hjælp af - en for stor kassebeholdning? I så fald kan provstiudvalget ansøges om tilladelse til dette. Projektet skal laves som en byggesag og sendes til Ribe Stift.

 

 

11 – Eventuelt

 

Domprovsten og provstisekretæren vil gerne have ændret datoen for næste provstiudvalgsmøde den 31. maj kl. 16.30

 

Næste provstiudvalgsmøde flyttes til den 30. maj kl. 16.30

Plan for rundtur den 13. juni blev godkendt.

2023 - 11463 - Ribe Domprovsti – Møder 12-04-2023,17:00

 
Ribe Domprovsti, Kannikegården, Torvet 15, 6760 Ribe. Tlf. 75 42 56 44, Email: ribe.domprovsti@km.dk
CVR nr.: 21276677 - EAN nr.: 5798000856677