Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Referat 22. marts 2023

 

Referat

Ribe Domprovsti – Møder

Provstiudvalgsmøde Ribe Domprovsti - d. 22-03-2023 kl. 16:30

Deltagere: Niels Peder Regel, Pia Sørensen Skov, Karsten Sejrsgaard-Jacobsen, Jens Eg Løkkegaard, Simon Vedstedsen, Birthe Appel Pedersen, Uffe Vestergaard Pedersen, Morten Fester Thaysen

 

Mødepunkt

Referat

1 – Godkendelse af referat fra provstiudvalgsmødet den 22. februar 2023 og fællesmøde med Skads provsti den 22. februar 2023

Begge referater blev godkendt og underskrevet.

 

2 – Orientering fra provstiet

 

Domprovsten vil udfærdige en liste over arkitekter. Hjemmesiden for Ribe Domprovsti vil køre videre i nuværende system, der vil blive tilføjet flere oplysninger. Til konsulentrunden den 25. april er der tilmeldt 4 sogne fra Ribe Domprovsti. Det er Gørding kirke, Gredstedbro kirke, Vilslev kirke og Spandet kirkegård. Domprovsten orienterede om, at der er ansat en ny præst i Farup pr. 1. maj 2023. Der er ordination i Ribe Domkirke 26. april og indsættelse den 7. maj i Skt. Katharine og Farup kirke. Der er en ansøgning undervejs fra Ribe Domsogn vedr. en akut opgave med utætte vinduer øverst oppe i Ribe Domkirke. Der blev nedsat et udvalg bestående af domprovsten og Simon Vedstesen, udvalget skal arbejde med affaldssortering.

3 – Genberegning af kirkegårdstakster for Ribe Domprovsti

 

Drøftelse af genberegning af kirkegårdstaksterne.

 

Sager: GIAS – genberegning af kirkegårdstakster – Ribe Domprovsti og Skads Provsti – 2023 (2023 - 7044)

 

Genberegningen af kirkegårdstaksterne blev drøftet, herunder at arrangere et fællesmøde for graverne, hvor de kan få styr på det, de mangler. I første omgang må de udfylde det de kan.

4 – Arbejder på Jernved kirkegård

 

Jernved menighedsråd søger om tilladelse til etablering af stier, etablering af urnegravsteder i halvbue samt urnenedsættelse i skov. Provstiudvalget har tilbage i december 2013 og marts 2014 behandlet en plan for Jernved kirkegård, hvor der var følgende begrænsninger: 1) At provstiudvalget først senere - når behovet opstår - tager stilling til klyngegravsteder i afdeling A. 2) At ændringerne i afdeling D, så vidt forholdene tillader det, følger en lige linje, som anbefalet af kirkegårdskonsulenten. Der er i 2018 indhentet tilbud fra VEGA landskaber.

 

Sager: Ribe Domprovsti - Byggesag - Jernved Kirke - Kirkegården (2023 - 6620

 

 

Provstiudvalget tager materialet til efterretning og det sendes til Ribe Stift til godkendelse.

 

5 – Vedtægter for Sognehuset i Gredstedbro

 

Kongeåpastoratet fremsender opdateret vedtægt for Sognehuset i Gredstedbro til provstiudvalgets godkendelse.

 

Sager: Sognehuset i Gredstedbro (2021 - 4652) Bilag: Aktdokument, Vedtægter for Sognehuset 2022

Provstiudvalget godkendte vedtægten.

6 – Ændrede frister for budgetproces 2024 og drøftelse af budget 2024

 

Dagsorden til forårets budgetsamråd den 12. april

2023

 

Sager: Budget 2024 – Ribe Domprovsti (2023-7713)

Drøftelse af emner til forårets budgetsamråd. Dagsorden bliver udsendt senere i dag.

Udmelding af den foreløbige driftsramme for 2024 er lig med driftsrammen for 2023 reguleret for gravstedskapitaler samt fratrukket engangsbevillinger. Prioriteringslisten opdateres til næste provstiudvalgsmøde den 12. april 2023

7 – Honorar satser 2023 i Ribe Domprovsti

 

Til provstiudvalgets godkendelse: Honorar satserne for 2023 er pristalsreguleret med 2,7% i henhold til Finansministeriet fremskrivning.

 

Sager: Honorarer i Ribe Domprovsti (2021 – 1854)

 

Godkendt. Nyt skema udsendes til menighedsrådene.

 

8 – Gaveregulativ 2023 for Ribe Domprovst og Skads Provsti

 

Gaveudvalget for Ribe Domprovsti og Skads Provsti har foretaget en opdatering af gaveregulativet. Skal godkendes af provstiudvalgene.

 

Sager: Gave notat - Ribe Domprovsti - Gaver medarbejdere (2018 - 36574)

Provstiudvalget godkendte gaveregulativet, det sendes til menighedsrådene og provstirevisor.

9 – Regnskab 2022, Provstiudvalgskassen i Ribe Domprovsti

 

Regnskab 2022 for provstiudvalgskassen for Ribe Domprovsti til godkendelse af provstiudvalget. Resultatet af årets drift viser et overskud på kr. 167.908,49 Der er i året budgetteret med i alt kr. 400.000 til samarbejder i henhold til menighedsrådslovens § 43 a, overskuddet stammer fortrinsvis herfra. Overskuddet skal være med til at finansiere energiscreening af alle kirker og præstegårde i Ribe Domprovsti.

 

Sager: Regnskab - PUK 2022 - Ribe Domprovsti (2022 – 12018)

 

Godkendt uden bemærkninger.

Stempel: Ribe Domprovstiudvalg, CVR-nr. 21276677, Regnskab 2022, Afleveret d. 22-03-2023 18:23

 

10 – Energiscreening af kirker og præstegårde

 

Energiscreeningen af kirkerne og præstegårdene er udført og der er sendt rapporter ud til menighedsrådene. Provstiudvalget skal afgøre, hvad næste skridt er.

 

Sager: Energi og Klimaregulering i kirker (2022 - 833)

Opfølgning af rapporterne kommer med som et dagsordenpunkt på provstisamrådet den 12. april 2023.

Rapporterne er desuden sendt til provstiets bygningssagkyndige.

 

 

 

11 – Opfølgning på ”grønne” tiltag på kirkegårdene.

 

Svarene fra udsendte spørgeark er overført til et skema, hvoraf det fremgår, hvad der er fortaget af "grønne" tiltag på kirkegårdene.

 

Sager: Erfa møde for kirkegårdenes personale (2019 - 36479)

Skemaet sendes til graverne og menighedsråd til deres orientering. De opfordres til at snakke sammen om videre planlægning.

12 – El-lade standere

 

Ribe Stift foreslår, at der nedsættes et udvalg der i fællesskab finder en løsning. Punktet vil blive drøftet på næste provste- og provstisekretærmøde tirsdag den 28. marts i Ringkøbing.

 

Sager: Ladestandere (2023 - 7832)

Niels Peder Regel meldte sig til udvalget. Vi afventer svar fra udvalget og menighedsrådene skal ikke foretage sig noget endnu.

13 – Nye mødedatoer

 

Der skal aftales nye mødedatoer for resten af 2023, herunder datoer for rundtur og efterårets budgetsamråd.

 

Følgende mødekalender for PU møder og rundtur blev fastlagt:

Tirsdag den 13. juni kl. 8.00 - Rundtur (incl. et lille PU møde) - Plan udsendes.

Onsdag den 30. august kl. 16.30

Torsdag den 14. september kl. 16.00 - kl. 19.00 budgetsamråd

Onsdag 11. oktober kl. 16.30

Onsdag 15. november kl. 16.30

Onsdag den 13. december kl. 17.00

 

14Mandø Kirke, notat om fugtproblemer fra Anker Ravn Knudsen

 

Orienteringspunkt

 

Sager: Byggesag - Jernved Sogns Menighedsråd - Ribe Domprovsti - Jernved Kirke - Kirkebygning - Istandsættelse af tårnrum (2023 - 7550)

Taget til efterretning.

15 - Til Jernved Sogns Menighedsråd (8903), Afgørelse vedr. indvendig istandsættelse af tårnrum ved Jernved Kirke

 

Orienteringspunkt.

 

Sager: Byggesag - Jernved Sogns Menighedsråd - Ribe Domprovsti - Jernved Kirke - Kirkebygning - Istandsættelse af tårnrum (2023 - 7550)

Taget til efterretning.

16 - Til alle menighedsråd, Invitation til webinar, Introduktionsaften mellem menighedsråd og stiftsadministrationen, vælg mellem den 30. maj eller 12. juni

 

Orienteringspunkt.

Ribe Stift sender en invitation til webinar - Introduktionsaften mellem menighedsråd og stiftsadministrationen. Menighedsrådet kan vælge mellem en af disse to datoer: Tirsdag den 30. maj 2023, kl. 18.00 – 20.00 eller Mandag den 12. juni 2023, kl. 17.00 – 19.00

Sager: Webinar - introaften mellem menighedsråd og stiftsadministratione (2023 - 7449)

Taget til efterretning.

17 - Til alle provstiudvalg i Ribe Stift. Invitation til møde mellem Ribe Stiftsråd og provstiudvalgene i Ribe Stift 7. november 2023

 

Orienteringspunkt.

 

Sager: Møde mellem Ribe Stiftsråd og provstiudvalgene i Ribe Stift 7. november 2023 (2023 - 8346)

Taget til efterretning.

18 – Lukket punkt

 

19- Eventuelt

 

2023 - 7522 - Ribe Domprovsti – Møder 22-03-2023,16:30

 
Ribe Domprovsti, Kannikegården, Torvet 15, 6760 Ribe. Tlf. 75 42 56 44, Email: ribe.domprovsti@km.dk
CVR nr.: 21276677 - EAN nr.: 5798000856677