Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Referat fra 11. oktober 2023

 

Referat

Ribe Domprovsti – Møder

Provstiudvalgsmøde Ribe Domprovsti – den 11. oktober 2023 kl. 16:30

Deltagere: Pia Sørensen Skov, Simon Vedstedsen, Karsten Sejrsgaard-Jacobsen, Birthe Appel Pedersen, Jens Eg Løkkegaard, Uffe Vestergaard Pedersen, Morten Fester Thaysen

Afbud: Niels Peder Regel

 

 

Mødepunkt

Referat

1 – Godkendelse af referat fra mødet 14. september  2023

Godkendt og underskrevet.

 

2 – Orientering fra provstiet

 

Der blev afholdt møde den 4. oktober om elladestandere, hvor Rambøll gennemgik udbudsmaterialet. Rambøll er nu gået i gang med at sende projektet i udbud, når udbudsrunden er afgjort, sendes der materiale ud til menighedsrådene.

Mødet for kirkegårdenes personale blev afholdt i går, hvor der bl.a. blev orienteret om kirkegårdenes fremtidige økonomi. Der blev nedsat en erfagruppe med domprovsten og 3 gravere, gruppen skal arbejde med den gode fortælling om kirkegårdene og andre tiltag, der kan fremme opmærksomheden om dem.

Simon Vedstesen og provstisekretæren har haft kontakt til firmaet Fuldendt, der vil fremsende et tilbud på indhentning/opfølgning af data på fugtloggere i kirkerne.

3 – Genberegning af kirkegårdstakster

 

Domprovsten og provstisekretæren har kigget beregningerne igennem. Efterfølgende er der fremsendt nogle bemærkninger/spørgsmål til Søren Brydsø, der har svaret. Beregninger med bemærkninger vil blive gennemgået inden provstiudvalget skal tage stilling til det fremsendte takstforslag.

 

Sager: GIAS - genberegning af kirkegårdstakster - Ribe Domprovsti og Skads Provsti - 2023 (2023 - 7044)

 

 

Provstiudvalget godkendte det fremlagte takstforslag. I det fremlagte takstforslag er enkelte priser blevet rettet til i forhold til beregningen, da der var enighed om, at priserne ikke må falde. Provstisekretæren sender brev til menighedsrådene og graverne om genberegningen og fremskrivningen, når priserne er rettet i systemet.

 

4 – Regnskabsinstruks og bogføringsprocedure

 

Der er udarbejdet forslag til ny regnskabsinstruks. Instruksen er opdateret til ny version, som er udgivet august 2023. Skal underskrives af provstiudvalget.

 

Provstiudvalget godkendte regnskabsinstruks og bogføringsprocedure. Formanden får fremlagt relevante bilag til underskrift senere, da der var afbud pga. sygdom.

5 – Fra Bramming MR, Anmodning om godkendelse vedr. takst for flytning af blomster ved lørdags bisættelser

 

Punktet er udsat fra sidste provstiudvalgsmøde, da grundlaget for ansøgningen skulle undersøges.

 

Sager: Bramming Kirkegård (2018 - 29838)

Provstiudvalget har undersøgt grundlaget for ansøgningen og besluttede, at anmodningen ikke kan imødekommes.

 

Karsten Sejrsgaard-Jacobsen deltog ikke i punktet.

6 - Godkendelse af revisionsprotokollat til PUK årsregnskab 2022

 

Skal underskrives af provstiudvalget efter godkendelse.

 

Sager: Regnskab - PUK 2022 - Ribe Domprovsti (2022 - 12018)

 

Godkendt og underskrevet.

7 –  Kvartalsrapport 2. kvartal 2023 fra menighedsråd i Ribe Domprovsti

 

Seem kirkekasse

Mandø kirkekasse

 

Sager: Kvartalsrapporter 2023 - Menighedsråd i Ribe Domprovsti (2023 - 12192)

 

Godkendt.

8 – Menighedsrådenes synsforretning over kirker og kirkegårde 2023 i Ribe Domprovsti

 

Ribe Domkirke

Obbekær kirke

Vilslev kirke

 

Sager: Syn 2023 - Ribe Domprovsti - Synsforretning kirker, kirkegårde og præstegårde (2023 - 12896)

 

 

Godkendt under forudsætning af budgetmæssig dækning.

9 – Brev fra Darum menighedsråd vedr. salg af jord

Darum menighedsråd har modtaget en henvendelse fra den landmand, der forpagter jord. Landmanden har forpagtet jorden gennem flere år og er nu interesseret i at købe det ene jordstykke, der er ca. 8 ha og er beliggende ca. 1 km vest for præstegården langs Gl. Darumvej/motortrafikvejen Esbjerg/Ribe. Menighedsrådet vil i den forbindelse undersøge muligheden for salg og desuden forhøre om, hvad prisen kan være på det nævnte jordstykke.

 

Sager: Henvendelse - Darum menighedsråd - salg af jord (2023 - 28098)

Menighedsrådet skal indhente vurdering af jorden fra to uafhængige ejendomsmæglere for at sikre, at der ved salget kan opnås et salgsprovenu, der er så højt som muligt. Menighedsrådet skal tillige sætte jorden til salg ved annoncering. Menighedsrådet skal være opmærksom på, at provstiudvalget skal godkende formidlingsaftalen, herunder estimatet for købsprisen samt købsaftalen. Et provenu fra salg af fast ejendom skal som udgangspunkt indbetales til stiftsadministrationen som kirke- og præsteembedskapital, der bestyres af stiftsrådet.

10 Godkendelse af revisionens bemærkninger til årsregnskab 2022 for kirkekasserne i Ribe Domprovsti

 

Revisoren har udarbejdet en oversigt over bemærkninger til kirkekassernes årsregnskaber 2022 .

 

Sager: Regnskab 2022 - Menighedsråd - Ribe Domprovsti (2022 - 32436)

 

 

 

 

Provstiudvalget afventer menighedsrådenes bemærkninger, hvorefter provstiets påtegning senest den 15. november sendes til menighedsrådene. Domprovsten bemyndiges til at formulere provstiets påtegning på de enkelte revisionsprotokollater.

 

 

11 – Fra Mandø menighedsråd, Ansøgning 5% midler, udbedring af fugtproblemer

 

Mandø menighedsråd fremsender ansøgning om bevilling af kr. 300.000 af 5% midlerne.

 

Sager: Ansøgning 5% midler - Mandø menighedsråd - udbedring af fugtproblemer (2023 - 29046)

 

Provstiudvalget bevilger beløbet som et likviditetslån af 5% midlerne, lånet skal tilbagebetales i 2024. Der er tildelt Mandø Menighedsråd kr. 300.000 til formålet i ligning 2024.

12 – - Fra Esbjerg Kommune, valg af selvbudgettering, Kirkeskat 2024

 

Sager: Budget 2024 - Ribe Domprovsti (2023 – 7713)

 

 

Provstiudvalget tilslutter sig Esbjerg Kommunes forslag til at fastholde fordelingen efter det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, som der er budgetlagt efter og reserverer (gemmer) beløbet til en positiv/negativ efterregulering i 2027.

13 – Drøftelse af evt. fremtidigt økonomikontor og HR medarbejder

 

 

Domprovsten og Simon Vedstedsen arbejder videre på fremtidige muligheder.

14 – Eventuelt

 

Tilmelding til fællesmøde den 7. november kl. 17.00

 

 

 

Afbud fra Uffe Vestergaard og Jens Løkkegaard. Provstisekretæren sender en samlet tilmelding til Ribe Stift.

 

Indbydelse til erfamøde, for formænd, valgte kasserer, kontaktpersoner og kirkeværger i Ribe Domprovsti den 22. november kl. 19.00, udarbejdes og udsendes snarest.

2023 - 27382 - Ribe Domprovsti – Møder 11-10-2023,16:30

 
Ribe Domprovsti, Kannikegården, Torvet 15, 6760 Ribe. Tlf. 75 42 56 44, Email: ribe.domprovsti@km.dk
CVR nr.: 21276677 - EAN nr.: 5798000856677