Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Referat fra 13. december 2023

 

Referat

Ribe Domprovsti – Møder

Provstiudvalgsmøde Ribe Domprovsti - d. 13-12-2023 kl. 17:00

Deltagere: Niels Peder Regel, Pia Sørensen Skov, Karsten Sejrsgaard-Jacobsen, Jens Eg Løkkegaard, Simon Vedstedsen, Birthe Appel Pedersen, Uffe Vestergaard Pedersen, Morten Fester Thaysen

 

Mødepunkt

Referat

1 – Godkendelse af referat fra mødet 15. november 2023

Godkendt og underskrevet.

 

2 – Orientering fra provstiet

 

Der er kommet en rapport på Vilslev præstegård, hvor der er foretaget en såkaldt indikationsundersøgelse af indeklimaet i forbindelse med fugtindtrængning i entreen. På baggrund af besigtigelses- og laboratorieresultater samt sundhedsfaglige anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen i forhold til skimmelsvampe i boliger, vurderes det at boligen fortsat kan anvendes af præstefamilien. Der vil i begyndelsen af det nye år blive afholdt et møde om de videre tiltag.

Domprovsten og Simon Vedstedsen skal den 10. januar 2024 til møde i Skads provsti om et fremtidigt økonomikontor.

3 – Ansøgning om tilskud til Socialpolitisk Netværk

 

Socialpolitisk Netværk ansøger Ribe Domprovsti om tilskud på kr. 5.000 til fortsat arbejde med og i netværket

 

Sager: Socialpolitisk Netværk - Esbjerg Kommune, UCSyd (2023 - 36341)

Godkendt.

4 – Kvartalsrapporter 3. kvartal fra menighedsråd i Ribe Domprovsti

 

Darum kirkekasse

Mandø kirkekasse

Skt. Katharine kirkekasse

Ribe Domsogns kirkekasse

Ribe Kirkegårde

Vester Vedsted - Hviding kirkekasse

 

Sager: Kvartalsrapporter 2023 - Menighedsråd i Ribe Domprovsti (2023 - 12192)

 

Godkendt.

5 – Fra Spandet-Roager MR, ekstraudgifter vedrørende gravers sygdom og fratrædelse.

 

Spandet-Roager menighedsråd søger om 5% midler til dækning af uforudsete lønudgifter på kr. 80.482 i forbindelse med sygemelding og fratrædelse af graver.

 

Sager: Ansøgning 5% midler - ekstraudgifter sygemeldt graver, Spandet-Roager MR (2023 - 35342)

Godkendt.

 

 

6 – Fra Darum menighedsråd, solcelleanlæg i Darum

 

Darum menighedsråd fremsender indhentede tilbud på solcelleanlæg i forhold til etablering af et solcelleanlæg ved Darum præstebolig og sognehus. Idet menighedsrådet henviser til tidligere fremsendte information om processen, følger de seneste tiltag og menighedsrådets ønske om at provstiudvalget vil medvirke i den endelige beslutning.

 

Sager: Henvendelse - Darum menighedsråd - salg af jord og etablering af solcelleanlæg (2023 - 28098)

Provstiudvalget foreslår at indhente et nyt tilbud fra det "billigste" firma på de foretrukne solcellepaneler. Det nye tilbud sendes til provstiudvalget inden endelig afgørelse træffes. I forhold til finansieringen forventer provstiudvalget, at menighedsrådet kan dække udgiften ved hjælp af de frie ligningsmidler. Bliver en budgetrevision dvs. en omfordeling eller omprioritering af midler nødvendig kan provstiudvalget ansøges om tilladelse til dette.

7 - Ansøgning fra Vester-Vedsted Hviding MR. - Orgelprojekt i Hviding kirke

 

Vester Vedsted-Hviding menighedsråd fremsender en byggesag med et orgelprojektforslag i Hviding kirke. Orglet er for så vidt velfungerende, men det har nogle begrænsninger, som påvirker den daglige brug af instrumentet. Det foreslås derfor som udgangspunkt at bibeholde det eksisterende orgel i let bearbejdet og udvidet form ved at tilføje et svelleværk, som af praktiske grunde placeres bag ved pedalværket. Projektet har været i udbud (underhåndsbud), og der er indhentet tilbud fra orgelbyggerierne Marcussen & Søn og Bruno Christensen & Sønner. Menighedsrådet har efter samråd med den orgelfaglige rådgiver Sven-Ingvart Mikkelsen valgt at arbejde videre med tilbuddet fra Marcussen & Søn på 2.535.750,- kr. inkl. moms. Udover det skal man nok regne med ca. 400.000,- kr. til prisjustering, elektrikerarbejde, malerarbejde, orgelkonsulent mv. Endelig skal man også have vurderet pulpiturgulvets bæreevne i forhold til den ekstra vægt på ca. 1000 kg. Her skal man rådføre sig med en byggesagkyndig.

 

Sager: Ribe Domprovsti - Byggesag - orglet i Hviding Kirke - Vester Vedsted-Hviding Sognes Menighedsråd - Kirkebygning (2023 - 35794

Projektet vil blive fremsendt til stiftsøvrigheden med provstiudvalgets godkendelse. Menighedsrådet skal udarbejde en finansieringsplan, hvor en evt. udgift til styrkelse af pulpiturgulvets bæreevne er medregnet. Finansieringsplanen skal sendes til provstiudvalgets godkendelse.

8 – Fra Torben Bramming, ansøgning om støtte til udgivelse af bog i forbindelse med Folkemødet 2026

 

Sognepræst Torben Bramming søger Ribe Domprovsti om kr. 100.000 til udgivelse af Ansgarbog i forbindelse med Folkemødet 2026.

 

Sager: Ansøgning - støtte til udgivelse af "Ansgars liv" fra præst Torben Bramming (2023 - 35969)

 

Provstiudvalget godkendte ansøgningen. Budgetsamrådet i foråret skal træffe den endelige beslutning.

9 – Provstiudvalgskonference 3. februar 2024

 

Landsforeningen af menighedsråd fremsender invitation til Provstiudvalgskonference lørdag den 3. februar 2024 kl. 9.00-16.00. Konferencen afholdes på Trinity Hotel og Konferencecenter, Gl. Færgevej 30, 7000 Fredericia. Dagens sættes i gang med et nyt format ”Anton og Monopolet – håndtering af fordelingsdilemmaer”. Her kan man indsende eget dilemma om fordeling af den økonomiske ramme. Fristen hertil er den 7. januar. Af programmet fremgår det, at man kan vælge mellem følgende nedenstående tre sessioner. Sessionerne gentages - så man får mulighed for at deltage på tre forskellige. De er:

• Samspil mellem menighedsråd og provstiudvalg • Menighedsrådsvalg 2024

• Ny menighedsrådslov i et provstiudvalgsperspektiv

 

Sidste tilmelding er 7. januar 2024 og deltagerprisen er 950 kr. pr. person og betales af provstiet.

 

Sager: Fra Landsforeningen af menighedsråd (2019 - 37253)

 

 

Taget til efterretning.

10 - Eventuelt

 

 

Byggesager blev drøftet, herunder det uhensigtsmæssige i, at der skal oprettes en ny byggesag, når der skal sendes supplerende materialer til projektet.

 

 

2023 - 33440 - Ribe Domprovsti – Møder 13-12-2023,17:00

 
Ribe Domprovsti, Kannikegården, Torvet 15, 6760 Ribe. Tlf. 75 42 56 44, Email: ribe.domprovsti@km.dk
CVR nr.: 21276677 - EAN nr.: 5798000856677