Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Referat fra 14. september 2023

 

Referat

Ribe Domprovsti – Møder

Provstiudvalgsmøde Ribe Domprovsti - d. 14-09-2023 kl. 16:30

Deltagere: Niels Peder Regel, Pia Sørensen Skov, Karsten Sejrsgaard-Jacobsen, Jens Eg Løkkegaard, Simon Vedstedsen, Birthe Appel Pedersen, Uffe Vestergaard Pedersen, Morten Fester Thaysen

 

Mødepunkt

Referat

1 – Godkendelse af referat fra mødet 30. august  2023

Godkendt og underskrevet.

 

2 – Orientering fra provstiet

 

Ændring i forhold til adgang til de af folkekirkens it- systemer, der ligger bag login. Fremover skal alle have en licens for at kunne logge ind på f.eks. Kirkeportalen, Fløs og login-delen af Folkekirkens Intranet. Den del af Folkekirkens Intranet (FIN), der ikke ligger bag login, kan alle stadig tilgå, da der ikke skal logges ind. Der vil blive stillet to licenser til rådighed for hvert menighedsråd. Menighedsrådet har mulighed for at tilkøbe flere licenser. Domprovsten og formanden orienterede om status på projektet med el-ladestandere.

Fællesmøde for formænd, valgte kasserer, kontaktpersoner og kirkeværger vil blive afholdt den 22. november kl. 19.00. Der er reserveret lokaler i Kannikegården.

Kalvslund, Hunderup og Gørding sogne er udpeget til stikprøvesogne for kortlægning af klima og biodiversitet. Kortlægning sker med et digitalt spørgeskema med spørgsmål til energiforbrug, og kirkegårdsarealet.

Domprovsten orienterede om status på ansættelse af en HR medarbejder.

3 – Kvartalsrapporter 2. kvartal fra menighedsråd i Ribe Domprovsti

 

Vejrup kirkekasse

Kalvslund kirkekasse

Hjortlund kirkekasse

Darum kirkekasse

Vilslev kirkekasse

Skt. Katharine kirkekasse

Vester Vedsted-Hviding kirkekasse

Jernved kirkekasse

 

Sager: Kvartalsrapporter 2023 - Menighedsråd i Ribe Domprovsti (2023 - 12192)

 

Godkendt.

4 – Synsforretning over Ribe Kirkegårde, gammelt kapel og ny kapel

 

Sager: Syn 2023 - Ribe Domprovsti - Synsforretning kirker, kirkegårde og præstegårde (2023 - 12896)

Godkendt under forudsætning af budgetmæssig dækning.

 

 

5 – Fra Bramming MR, Anmodning om godkendelse vedr. takst for flytning af blomster ved lørdags bisættelser

 

Bramming menighedsråd sender til provstiudvalgets godkendelse anmodning om godkendelse vedr. takst for flytning af blomster ved lørdags bisættelser.

 

Sager: Bramming Kirkegård (2018 - 29838)

Provstiudvalget vil undersøge grundlaget for ansøgningen og udsætter punktet til næste provstiudvalgsmøde den 11. oktober.

 

 

6 – Fra Pro Instruments, henvendelse om forlængelse af abonnement hos menighedsrådene

 

Ribe Domprovsti investerede sidste år i temperatur- og fugtloggere inklusiv abonnement i 1 år til kirkerne og andre bygninger i provstiet. ProInstruments har nu rettet henvendelse, da det er tid til fornyelse af abonnementet. Provstiudvalget skal afgøre, hvad der skal ske af opfølgning og tage stilling til, hvem der skal betale abonnementet fremover. Der er resterende midler i provstiudvalgskassen på kr. 295.503 fra energiscreeningen i 2022. Provstisekretæren har indhentet et tilbud, vi kan få 8% rabat, hvis der kan faktureres til Domprovstiet, hvis der faktureres flere år på en gang, kan vi få yderligere 3% rabat pr. år.

 

Sager: Energi og Klimaregulering i kirker (2022 - 833)

Provstiudvalget besluttede at tegne et 3-årigt abonnement. Firmaet Fuldendt, der har lavet energiscreeningen, kontaktes for indhentning af data. Beløbet tages af de resterende midler fra energiscreeningen i 2022.

7 – Afslutning af budget 2024 – Ribe Domprovsti

 

Sager: Budget 2024 - Ribe Domprovsti (2023 - 7713)

 

Budgetoplægget for 2024 blev gennemgået inden fremlæggelsen på efterfølgende budgetsamråd. På budgetsamrådet blev det besluttet, at det resterende beløb på kr. 964.285 bliver afsat til Reserven. Desuden blev det enstemmigt godkendt, at reserven må overstige 5% af ligningsbeløbet afhængig af, hvad saldoen på kontoen med de nuværende 5% midler er ultimo 2023.

Forslag til målsætningen, der skal beskrives i provstiudvalgskassen endelige budget blev drøftet og godkendt.

8 – - Fra GIAS Centret, takstregulering i GIAS pr. 1/9 2023 gældende for 2024.

 

GIAS centret har pr. 1. september 2023 pristalsreguleret taksterne i GIAS ydelseskatalog gældende for perioden 1. januar til 31. december 2024. Taksterne pristalsreguleres med forbrugerprisindekset (juli md. året før til juli måned indeværende år), som er beregnet til +3,1%. Skal godkendes af provstiudvalget.

 

Sager: GIAS (2018 - 22298)

Godkendt.

Provstisekretæren sender brev til menighedsrådene om fremskrivningen sammen med genberegningen af kirkegårdstaksterne (se punkt 9).

9 – - Genberegning af kirkegårdstakster

 

Opfølgning på genberegning af kirkegårdstakster.

 

Sager: GIAS - genberegning af kirkegårdstakster - Ribe Domprovsti og Skads Provsti - 2023 (2023 - 7044)

 

 

Provstikontoret modtog kort før provstiudvalgsmødets start genberegningen af kirkegårdstaksterne for Ribe Domprovsti og Skads Provsti, med meddelelse om at provsten i Skads havde godkendt taksterne. Provstiudvalget besluttede at give domprovsten bemyndigelse til at godkende det fremsendte takstforslag for Ribe Domprovstis vedkommende.

Gravermøde bliver afholdt den 10. oktober 2023 fra kl. 8.30 til kl. 10.00 på Gredstedbro Hotel.

10 – Fra landsforeningen af menighedsråd, Provstiudvalgskonference den 3. februar 2024

 

Sager: Fra Landsforeningen af menighedsråd (2019 - 37253)

 

 

Taget til efterretning.

 

 

 

11 – Eventuelt

 

Hvor mange regner med at deltage i 2. del af rundturen til provstiets kirker den 28. september ?

 

Afbud fra Pia og Simon til 2. del af rundturen.

 

Skt. Kathrine menighedsråd har et stort ønske om ansættelse af en kirke- og kulturmedarbejder. Drøftelse om ansættelse af en kirke- og kulturmedarbejder i provsti regi kan komme med som et emne på fællesmødet den 22. november

2023 - 24753 - Ribe Domprovsti – Møder 14-09-2023,16:30

 
Ribe Domprovsti, Kannikegården, Torvet 15, 6760 Ribe. Tlf. 75 42 56 44, Email: ribe.domprovsti@km.dk
CVR nr.: 21276677 - EAN nr.: 5798000856677