Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Referat fra 15. november 2023

 

Referat

Ribe Domprovsti – Møder

Provstiudvalgsmøde Ribe Domprovsti – den 15. november 2023 kl. 16:30

Deltagere: Niels Peder Regel, Simon Vedstedsen, Birthe Appel Pedersen, Jens Eg Løkkegaard,  Morten Fester Thaysen

Afbud: Pia Sørensen Skov, Karsten Sejrsgaard-Jacobsen, Uffe Vestergaard Pedersen

 

 

Mødepunkt

Referat

1 – Godkendelse af referat fra mødet 11. oktober 2023

Godkendt og underskrevet.

 

2 – Orientering fra provstiet

 

Der er kommet en henvendelse fra Vilslev menighedsråd om problemer med fugtindtrængning i forgangen i præstegården i Vilslev. Domprovsten har aftalt med formanden for menighedsrådet, at der skal laves en indeklimaprøve for at sikre, at der ikke er forekomst af skimmelsvamp. Udgifterne dækkes af provstiet.

3 –  Kvartalsrapport 3. kvartal 2023 fra menighedsråd i Ribe Domprovsti

 

Obbekær kirkekasse

Vester Nykirke kirkekasse

Hjortlund kirkekasse

Bramming kirkekasse

Jernved kirkekasse

Farup kirkekasse

Gørding kirkekasse

Vejrup kirkekasse

Kalvslund kirkekasse

Vilslev kirkekasse

Seem kirkekasse

 

Sager: Kvartalsrapporter 2023 - Menighedsråd i Ribe Domprovsti (2023 - 12192)

 

Godkendt.

 

4 – Kvartalsrapport 3. kvartal 2023 for PUK, Ribe Domprovsti

 

Kvartalsrapporten udviser et overskud på kr. 285.104,86. Overskuddet kan henføres til udgifternes periodisering inden for regnskabsåret. Der er bl.a. i budget 2023 afsat kr. 1.700.000 til afregning af menighedsrådenes skyldige feriepenge, som afregnes løbende.

 

Sager: Kvartalsrapport 2023 - provstiudvalgskassen - Ribe Domprovsti (2023 - 15725)

Godkendt uden bemærkninger.

5 - Menighedsrådenes synsforretning over kirker og kirkegårde 2023 i Ribe Domprovsti

 

Vester Nykirke kirke

Hviding kirke

Vester Vedsted kirke

Skt. Katharine kirke

 

Sager: Syn 2023 - Ribe Domprovsti - Synsforretning kirker, kirkegårde og præstegårde (2023 - 12896)

Godkendt under forudsætning af budgetmæssig dækning.

6 - Fra Ribe Domsogn og Skt. Katharine, ansøgning om løntilførsel

 

Ribe Domsogn og Skt. Katharine sogns menighedsråd har ansat en administrativ medarbejder på 7,4 timer ugentlig til at afhjælpe arbejdspresset på kordegnekontoret, der medfører en del overarbejde. Menighedsrådene søger provstiudvalget om dækning af denne merudgift, der på årsbasis vil blive mellem 85- og 90.000 kr.

 

Sager: Ansøgning - merudgift til løn - Ribe Domsogn og Skt. Katharine Sogn (2023 - 30592)

Provstiudvalget godkendte ansøgningen. Bevillingen for 2024 gives som et likviditetslån til den kirkekasse, der afholder lønudgiften og er i første omgang kun gældende for 2024. Provstiudvalget efterspurgte en redegørelse for, hvad det er for mange opgaver, der er blevet tilført kordegnekontoret gennem tiden. En optimering/undersøgelse af arbejdsopgaverne blev drøftet.

 

Simon Vedstedsen deltog ikke i punktet.

7 – Ansøgning fra Vester Vedsted-Hviding MR., 5% midler sygemeldt graver

 

Vester Vedsted-Hviding menighedsråd søger om 5% midler til dækning af uforudsete lønudgifter på kr. 200.000 i forbindelse med en langtrukken sygemelding og afskedigelsessag af tjenestemandsansat graver.

 

Sager: Ansøgning 5% midler - ekstraudgifter sygemeldt graver, Vester Vedsted-Hviding MR (2023 - 31572)

 

Godkendt.

8 – Fra Darum menighedsråds behandling af revisionsprotokollat

 

Darum menighedsråd fremsender en begrundelse for investering af midler i to anparter i Darum Butikscenter ApS.

 

Sager: Regnskab 2022 - Menighedsråd - Ribe Domprovsti (2022 - 32436)

 

 

Provstiudvalget forlanger at anparterne i Darum Butikscenter ApS afhændes, da investeringen ikke er i overensstemmelse med gældende lovgivning.

9 – Fra Fuldendt, tilbud på registrering af loggere i 22 kirker

 

Provstiudvalget besluttede i sit møde den 14. september at kontakte Firmaet Fuldendt, der har lavet energiscreeningen, for tilbud på registrering af loggere i 22 kirker. Tilbuddet er: Samlet pris for første år 33.000 kr. excl. moms inkl. opstartshonorar til 7.000 kr. excl. moms – som er et engangsbeløb. Pris for efterfølgende år 26.000 kr. excl. moms Der foretages registrering af logger 1 gang pr. kvartal inkl. fremsendelse af skriv med kurver og data.

 

Sager: Energi og Klimaregulering i kirker (2022 - 833)

Provstiudvalget besluttede at takke ja til tilbuddet. Provstisekretæren kontakter firmaet Fuldendt. Beløbet tages af de resterende midler fra energiscreeningen i 2022. Menighedsrådene orienteres på fællesmødet den 22. november 2023.

10 Ansøgning (byggesag), Bly tag på Seem Kirke

 

Seem menighedsråd fremsender en byggesag på udskiftning af bly tag over kor på Seem kirke. Budgetoverslaget i projektbeskrivelsen er på kr. 600.500 inkl. moms. Projektet ønskes finansieret ved brug af egne midler fra salget af kirketjenerboligen.

 

Sager: Ribe Domprovsti - Byggesag - Seem kirke - udskiftning af bly tag - Kirkebygning (2023 - 31652)

 

 

 

Provstiudvalget godkender udgiften til udskiftning af bly tag over kor på Seem kirke kr. 605.000. Projektet vil med anbefaling blive fremsendt til stiftsøvrighedens godkendelse.

Provstiudvalget drøftede arkitekthonorarets størrelse, det vurderes forholdsmæssigt højt i forhold til opgavens karakter taget i betragtning. Provstiudvalget opfordrer Seem menighedsråd til at forholde sig til udgiften.

11 – Fra Ribe Stift, Vurderingsoversigt el-ladestandere i Ribe Stift

 

Orienteringspunkt.

I Ribe Domprovsti viser vurderingsoversigten, at der skal være 5 el-ladestandere. Det er ved Kalvslund kirke, Vilslev kirke, Sct. Ansgar kirke, Jernved kirke og Hviding kirke.

 

Sager: Ladestandere (2023 - 7832)

Taget til efterretning.

12 – Erfamøde 22.11.23 for formænd, valgte kasserer, kontaktpersoner og kirkeværger i Ribe Domprovsti

 

Planlægning af erfamøde 22.11.2023 for formænd, valgte kasserere, kontaktpersoner og kirkeværger i Ribe Domprovsti Emner til mødet: Menighedsrådsvalg 2024

Tanker om økonomikontor og HR-medarbejdere Kirkegårdenes fremtidige økonomi

Fugt loggere i kirkerne og data derfra

 

Sager: Møde - formænd, valgte kasserere, kontaktpersoner og kirkeværger - Ribe Domprovsti (2019 – 6270)

 

 

 

Kl. 19.00 - Velkomst og gennemgang af emnerne: Menighedsrådsvalg 2024 ved Morten

Tanker om økonomikontor og HR medarbejdere ved Morten

Kirkegårdenes fremtidige økonomi ved Morten Fugt loggere i kirkerne og data derfra ved Simon Vedstesen og Jens Løkkegaard

Kl. 19.40 - Kaffe og kage i Fællesrummet og processionsgangen

Kl. 20.00 - Gruppevise drøftelser mellem henholdsvis formænd, kirkeværger, kontaktpersoner og kasserere

Kl. 20.30 - Opsamling fra gruppedrøftelserne og afslutning i Langgaardssalen.

13 - Nye mødedatoer

 

Der skal aftales nye mødedatoer i 2024 herunder dato til forårets budgetsamråd.

Følgende mødekalender for PU møder og budgetsamråd blev fastlagt:

Onsdag den 31. januar kl. 16.30

Tirsdag den 20. februar kl. 16.30

Torsdag den 21. marts kl. 16.30 - kl. 19.00 budgetsamråd

Onsdag den 24. april kl. 16.30

Onsdag den 22. maj kl. 16.30

Onsdag den 12. juni kl. 16.30

14- Eventuelt

 

 

2023 - 29816 - Ribe Domprovsti – Møder 15-11-2023,16:30

 
Ribe Domprovsti, Kannikegården, Torvet 15, 6760 Ribe. Tlf. 75 42 56 44, Email: ribe.domprovsti@km.dk
CVR nr.: 21276677 - EAN nr.: 5798000856677