Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Referat fra 22. februar 2023

 

Referat

Ribe Domprovsti – Møder

Provstiudvalgsmøde Ribe Domprovsti - d. 22-02-2023 kl. 16:30

Deltagere: Niels Peder Regel, Pia Sørensen Skov, Karsten Sejrsgaard-Jacobsen, Jens Eg Løkkegaard, Simon Vedstedsen, Birthe Appel Pedersen, Uffe Vestergaard Pedersen, Morten Fester Thaysen

 

Mødepunkt

Referat

1 – Godkendelse af referat fra mødet 25. januar 2023

Godkendt og underskrevet.

 

2 – Orientering fra provstiet

 

Domprovsten og formanden har i dag været i Vilslev til møde om renovering af staldlænge ved præstegården. Esbjerg Kommune vil ikke efterkomme menighedsrådets ansøgning om delvis nedrivning i forbindelse med renoveringen af staldlængen, da kommunen efter høringsrunde har modtaget indsigelse fra Sydvestjyske museer. Det blev aftalt, at menighedsrådet får udarbejdet et skitseprojekt for renovering af hele staldlængen. I Spandet/Roager afventes svar fra Sydvestjyske museer i forhold til udgravningerne på stedet, hvor et nyt sognehus er planlagt opført.

3 – Indflytningssyn 31. januar 2023 af domprovsteboligen

 

 

Sager: Domprovsteboligen - Albert Skeelsgade 11, 6760 Ribe (2022 - 18986)

Godkendt. Det forventes, at menighedsrådet følger op på manglerne.

 

Morten F. Thaysen deltog ikke i punktet.

4 – Aftaler varme, el, vand, have og inventarliste for domprovsteboligen

 

Provstiudvalget skal godkende domprovstens aftaler med Ribe Domsogn om tjeneste lige lokaler herunder udgifter til varme, el, vand og haveforpligtigelse. Provstiudvalgets formand skal underskrive aftalerne.

 

Sager: Domprovsteboligen - aftaler og inventarliste (2023 - 6106)

Godkendt. Aftalerne blev herefter underskrevet af formanden.

 

Morten F. Thaysen deltog ikke i punktet.

 

 

5 – Indflytningssyn 1. februar 2023 af Vester Vedsted præstegård

 

 

 Sager: Vester Vedsted præstegård (2019 - 35987)

Godkendt under forudsætning af budgetmæssig dækning, ellers må der søges om 5% midler.

 

 

 

 

6 – Ribe Domsogns kirkekasse, kvartalsrapport 4. kvartal 2022

 

Sager: Kvartalsrapporter 2022 - Menighedsråd i Ribe Domprovsti (2022 - 13452)

 

Godkendt.

 

 

7 – Byggesag – Renovering af tårnrum i Jernved Kirke

 

Jernved Menighedsråd ønsker at få tårnrummet renoveret, efter det gamle orgel er fjernet. Tårnrummet skal renoveres med kalkning, ny belysning, renovering af eksisterende trægulv og nyt skab til opbevaring. Jernved Menighedsråd har i budget 2023 fået kr. 340.000 til projektet.

 

Sager: Ribe Domprovsti - Byggesag - Jernved Kirke - Renovering af tårnrum (2023 – 6009)

Godkendt.

8 –Fra Darum menighedsråd, "Jordgruppen" referat fra møde med Esbjerg Kommune

 

Darum menighedsråd har haft møde med Esbjerg Kommune Teknik og miljø, en medarbejder fra landskab og en konsulent fra HedeDanmark om placering af solcelleanlæg i nærheden af præsteboligen og beplantning. Udfaldet af mødet er, at kommunen anbefaler menighedsrådet at kontakte en landskabsarkitekt til at udfærdige planer over projektet, hvilket vil fordyre det væsentligt. Menighedsrådet vil høre provstiudvalget om de har ideer til, hvordan de kommer videre.

 

Sager: Projekter - Darum menighedsråd - etablering af solcelleanlæg - tiltag i forhold til Co2 reduktion (2023 - 5840)

Domprovsten kontakter formanden for Darum menighedsråd.

9 – Provstiudvalgskassen

 

Udkast til regnskab 2022 for provstiudvalgskassen.

Bilag følger senere.

Godkendt.

10 – - Fra Gørding MR, organiststilling og revurdering af ansættelseskvotient

 

Gørding Menighedsråd sender anmodning til provstiudvalget om, hvorvidt organiststillingen ved Gørding kirke kan opnormeres til en 30 timers stilling. Oplysninger om økonomien afventes.

 

Sager: Organist - normering og ændring - Gørding kirke (2023 - 6092)

Provstiudvalget er positivt stemt for anmodningen. Gørding menighedsråd bedes sende et bud på hvor meget mere, der skal bevilges i ligning.

 

 

11 – Opfølgning på "Grønne tiltag" på kirkegårdene

 

Punktet udsættes muligvis til næse PU-møde, da svarskemaer mangler fra 8 kirkegårde.

 

Sager: Erfa møde for kirkegårdenes personale (2019 - 36479)

Punktet udsættes til næste provstiudvalgsmøde den 22. marts 2023, da der stadig afventes enkelte svarskemaer.

12 - Eventuelt

 

2023 - 5027 - Ribe Domprovsti – Møder 22-02-2023,16:30

 
Ribe Domprovsti, Kannikegården, Torvet 15, 6760 Ribe. Tlf. 75 42 56 44, Email: ribe.domprovsti@km.dk
CVR nr.: 21276677 - EAN nr.: 5798000856677