Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Referat fra 30. august 2023

 

Referat

Ribe Domprovsti – Møder

Provstiudvalgsmøde Ribe Domprovsti - d. 30-08-2023 kl. 16:30

Indeholder et eller flere lukkede dagsordenspunkter

Deltagere: Niels Peder Regel, Pia Sørensen Skov, Simon Vedstedsen, Karsten Sejrsgaard-Jacobsen, Birthe Appel Pedersen, Morten Fester Thaysen

Afbud: Jens Eg Løkkegaard, Uffe Vestergaard Pedersen

 

Mødet startede med kort besøg i Sankt Katharine kirke kl. 16.10 Kl. 16.30 havde Dagmar Warming fra domsognets MR, Jørgen Overby og Iben Rohde fra Overbys Tegnestue et 20 minutters indlæg om planen for indvendige arbejder i Domkirken.

 

Mødepunkt

Referat

1 – Godkendelse af referat fra mødet 13. juni 2023

Godkendt og underskrevet.

 

2 – Orientering fra provstiet

 

Domprovsten og provstisekretæren har været på seminar om kirkegårdenes økonomi, hvor der bl.a. var oplæg med forskellige vinkler på kirkegårdenes økonomi og gravstedskapitalernes udvikling. Gravstedskapitalerne og deres udvikling vil blive forelagt for graverne på mødet den 10. oktober, hvor optimering af kirkegårdsdriften vil blive drøftet.

Formanden og domprovsten har været til møde i Vilslev om istandsættelse af præstegårdens sidefløj. En total renovering af bygningen vil koste kr. 3.462.000. Der er nu udarbejdet et revideret projekt, i det reviderede projekt er kun taget det med, som er absolut nødvendigt for at sikre bygningen. Den nye projektsum er på kr. 2.200.000 inkl. moms.

Der har været afholdt et møde med forskellige parter i Ribe Domprovsti vedr. et fremtidigt økonomikontor. I næste uge afholdes et nyt møde i udvalget for ansættelse af en personalekonsulent med Skads provsti.

Der har været afholdt teams-møde om el lade standere, hvor formanden, domprovsten og provstisekretæren deltog. Rambøll står for hele udbudsmaterialet, der vil blive afholdt 2 fysiske møder med Rambøll. Iflg. planen er udbudsmaterialet færdigt og godkendt ultimo september.

Arbejdet med de udvendige arbejder ved Mandø kirke var igangsat uden, at det var indsendt en byggesag. Arbejdet blev stoppet og menighedsrådsformanden og provstisekretæren fik ved fælles hjælp straks indsendt en byggesag.

 

 

3 – Kvartalsrapport 1. kvartal 2023 fra menighedsråd i Ribe Domprovsti

 

Ribe Domsogns kirkekasse

Mandø kirkekasse

Vilslev kirkekasse

 

Sager: Kvartalsrapporter 2023 - Menighedsråd i Ribe Domprovsti (2023 - 12192)

Godkendt.

4 – Kvartalsrapport 2. kvartal 2023 fra menighedsråd i  Ribe Domprovsti

 

Obbekær kirkekasse

Ribe Domsogns kirkekasse

Vester Nykirke kirkekasse

Spandet - Roager kirkekasse

Gørding kirkekasse

Hunderup kirkekasse

Farup kirkekasse

 

Sager: : Kvartalsrapporter 2023 - Menighedsråd i Ribe Domprovsti (2023 - 12192)

 

Godkendt.

 

 

5 – Kvartalsrapport 2. kvartal 2023 for puk, Ribe Domprovsti

 

Kvartalsrapporten udviser et overskud på kr. 386.923,44. Overskuddet kan henføres til udgifternes periodisering inden for regnskabsåret. Der er bl.a. i budget 2023 afsat kr. 1.700.000 til afregning af menighedsrådenes skyldige feriepenge.

 

Sager: Kvartalsrapport 2023 - provstiudvalgskassen - Ribe Domprovsti (2023 - 15725)

 

Godkendt uden bemærkninger.

 

6 – Menighedsrådenes synsforretning over kirker og kirkegårde 2023 i Ribe Domprovsti

 

Vejrup præstegård

Seem kirke

Jernved kirke

Gredstedbro kirke

Vilslev præstegård

Sct. Ansgar kirke og kirkegård

Sct. Knuds kirke og kirkegård

Præstegården og sognegården i Bramming

Darum kirke

Darum præstegård

Mandø kirke

 

Sager: Syn 2023 - Ribe Domprovsti - Synsforretning kirker og kirkegårde (2023 - 12896)

Godkendt under forudsætning af budgetmæssig dækning. Husk: godkendelse inden man kan gå i gang.

 

 

7 – Fra Bramming Menighedsråd, ansøgninger budget 2024, indvendig kalkning og blyindfattede ruder

 

Bramming Menighedsråd ansøger provstiudvalget om at anvende kr. 387.500,- til indvendig kalkning af Sct. Ansgar kirke. Beløbet ønskes taget af beløbet på kr. 742.000, der er afsat i provstiets prioriteringsliste for større anlægsarbejder i 2024 til ombygning af orgelpulpitur i Sct. Ansgar kirke. Det resterende beløb ønsker menighedsrådet at kunne disponere over, når der senere skal træffes beslutning om, hvilken form pulpituret skal have fremover. Udgiften til at få rækværket lavet nu, så det ser pænt ud, er på ca. kr. 25.000. Samtidig ansøges om kr. 100.000 til at få skiftet de resterende blyindfattede vinduer i kirken.

 

Sager: Budget 2024 - Ribe Domprovsti (2023 - 7713)

 

Domprovsten har været i Skt. Ansgar kirke i Bramming og besigtige nødvendigheden af kalkningen. Beløbet på kr. 742.000 fjernes fra provstiets prioriteringsliste for større anlægsarbejder i 2024. Bramming kirkekasse tildeles i ligning i 2024 kr. 387.500 til indvendig kalkning kr. 100.000 til skiftning af de resterende blyindfattede vinduer og kr. 25.000 til rækværk.

 

Karsten Sejrsgaard-Jacobsen deltog ikke i punktet.

8 – Ændring af udvendig belægning til indgangen ved Sankt Katharine kirke

 

Den nuværende adgang til Sankt Katharine kirke foregår via en chaussébelagt flade, som spænder fra det offentlige gangareal ved Sct. Catharinæ Plads og kirkens indgang. Det er svært for kirkegængere, der kommer i kørestol eller rollator, at begå sig på chaussestenene. Problemet kan løses ved, at man nedlægger en dobbeltrække af 30x100cm bordursten fra Sct. Catharinæ Plads til kirkens adgangsdør og videre til det nyetablerede toilet. Menighedsrådet ønsker finansiering bevilget i alt kr. 136.000, da de ikke selv har midlerne. Tilbuddet på kr. 123.750 er tillagt 10% til at imødegå inflation og uforudsete udgifter i forbindelse med udførelse.

 

Sager: Ribe Domprovsti - Byggesag - Sankt Katharine kirke - Udvendig belægning op til kirken (2023 - 19119)

 

 

Provstiudvalget godkender projektet og det sendes til stiftsøvrighedens godkendelse. Finansieringen på kr. 136.000 tildeles Skt. Katharines kirkekasse i budget 2024.

 

Simon Vedstesen deltog ikke i punktet.

9 – Indvendig istandsættelse af Gredstedbro Kirke

 

Gredstedbro kirke runder i 2025 100 år og trænger i den forbindelse til istandsættelse, optimering af belysning og et generelt æstetisk løft, herunder en ny alterudsmykning.

 

Sager: Ribe Domprovsti - Byggesag - Gredstedbro Kirke - Indvendig istandsættelse - Jernved Sogns Menighedsråd - Kirkebygning (2023 - 22854)

 

Provstiudvalget godkender projektet og det sendes til stiftsøvrighedens godkendelse. Finansieringen på kr. 2.600.000 tildeles Jernveds kirkekasse i budget 2024.

10 – Fra Farup MR, Ansøgning til budget 2024 om stråtag på Farup kirkehus

 

Stråtaget på Kirkehuset i Farup er blevet vurderet af en tækkemand, der vurderede at østsiden ikke holder meget længere. Farup Menighedsråd ansøger om at få ca. kr. 125.000 i budget 2024 til projektet.

 

Sager: Budget 2024 - Ribe Domprovsti (2023 - 7713)

 

 

 

 

Provstiudvalget besluttede at tildele Farup kirkekasse kr. 125.000 i budget 2024 til projektet.

 

 

11 – Budget 2024 alle kirkekasser

 

Forberedelse af budgetsamråd den 14.september 2023. Bilag til budget 2024 sendes i separat mail til provstiudvalget.

 

Sager: Budget 2024 - Ribe Domprovsti (2023 - 7713)

Dagsorden for budgetsamrådet er sendt til menighedsrådene den 22. august og annonce i ugeaviserne kommer i uge 36.

Provstiudvalget gennemgik menighedsrådenes ønsker til budget 2024.

Budgetoplægget blev gennemgået og debatteret, rettelser tilføjes inden fremlæggelse på budgetsamrådet den 14. september 2023.

Prioritering af ikke fordelte midler blev drøftet, herunder hvor meget der skal afsættes til reserven.

12 – Fra Ribe Kirkegårde, forslag til takster for brug af kapel

 

Kirkegårdsbestyrelsen for Ribe Kirkegårde sender til provstiudvalgets godkendelse forslag til takst for anvendelse af Ribe kapelsal til handling for ikke medlemmer.

 

Sager: Kirkegårdsvedtægt - Ribe Kirkegårde (2022 - 26904)

Provstiudvalget godkendte forslaget.

13 – Lukket punkt

 

 

 

14 - Indbydelse årsmøde 2023 for provstisekretærer

 

Provstisekretæren ansøger om deltagelse i og betaling kr. 4.500 for årsmøde 2023 fra tirsdag den 3. oktober til fredag den 6. oktober på Milling Hotel Søpark i Maribo.

 

Sager: Personale - provstisekretær - Inger Birk Varberg (2019 - 25101)

 

 

Godkendt.

15 - Orienteringsbrev fra Miljøstyrelsen om offentliggørelse af de endelige Natura 2000-planer og kort orientering om kommende proces med Natura 2000-handleplaner (MST Id nr.: 7876193)

 

Til orientering

Taget til efterretning.

16 - Invitation til samarbejde om ny folkekirkelig indsats blandt ukrainere og andre migrantgrupper

Til orientering

 

Sager: Ansøgning - økonomisk støttet til undervisning af asylansøgere i den kristne tro (2019 - 6258)

Taget til efterretning.

Ribe Domprovsti giver kr. 35.000 om året i støtte til kristendomsundervisning af asylansøgere.

17 – Møde for menighedsrådsformændene

Det blev besluttet at arrangere et fællesmøde for formænd, valgte kasserere, kontaktpersoner og kirkeværger i Ribe Domprovsti. Domprovsten og provstisekretæren finder en dato, der skal udmeldes på budgetsamrådet.

18 – Eventuelt

 

Finde en dato til 2. del af rundtur til provstiets kirker. Torsdag den 28. september 2023 er foreslået.

Datoen blev accepteret.

2023 - 18891 - Ribe Domprovsti – Møder 30-08-2023,16:30

 
Ribe Domprovsti, Kannikegården, Torvet 15, 6760 Ribe. Tlf. 75 42 56 44, Email: ribe.domprovsti@km.dk
CVR nr.: 21276677 - EAN nr.: 5798000856677