Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Referat fra 30. maj 2023

 

Referat

Ribe Domprovsti – Møder

Provstiudvalgsmøde Ribe Domprovsti - d. 30-05-2023 kl. 16:30

Deltagere: Niels Peder Regel, Pia Sørensen Skov, Jens Eg Løkkegaard, Simon Vedstedsen, Birthe Appel Pedersen, Uffe Vestergaard Pedersen, Morten Fester Thaysen

Afbud: Karsten Sejrsgaard-Jacobsen

 

Mødepunkt

Referat

1 – Godkendelse af referat fra mødet 12. april 2023

Godkendt og underskrevet.

 

2 – Orientering fra provstiet

 

Domprovsten orienterede om, at der afholdes et nyt møde i udvalget for ansættelse af en personalekonsulent.

I udvalget for el-ladestandere, er der indkaldt til teams møde, N.P. Regel deltager.

N.P. Regel har været i Roager til møde med Fredningsnævnet om dispensation af Exner fredning i forbindelse med byggeriet af nyt sognehus.

Overskuddet for Folkemødet 2021 er opgjort til kr. 53.141, deraf er der betalt en ekstra regning til PWC på kr. 13.000.

I forbindelse med beregning af nye kirkegårdstakster blev der den 28. april afholdt møde med graverne i Ribe Domprovsti og kontaktperson Søren Brydsø.

3 – Fra Farup MR, Ansøgning 5% midler til manglende lejeindtægt og forbrugsafgifter i præstegården

 

Farup menighedsråd fremsender ansøgning om 5% midler på kr. 78.900 til dækning af manglende lejeindtægt og betaling for forbrugsafgifter i perioden januar til maj 2023, hvor nyansat præst flytter ind.

 

Sager: Ansøgning 5% midler -Farup præstegård - manglende lejeindtægter og dækning af forbrugsafgifter (2023 - 15722)

 

Provstiudvalget bevilger kr. 63.813 af 5% midlerne til dækning af manglende lejeindtægt og forbrugsafgifter i præstegården. Det oprindelige ansøgte beløb er fratrukket afvigelser i budgettet på el, vand og renovation på i alt kr. 15.085.

 

Jens Løkkegaard deltog ikke i punktet

4 – Kvartalsrapport 1. kvartal 2023 for PUK, Ribe Domprovsti

 

Kvartalsrapporten udviser et overskud på kr. 360.647,09. Overskuddet kan henføres til udgifternes periodisering inden for regnskabsåret. Der er bl.a. i budget 2023 afsat kr. 1.700.000 til afregning af menighedsrådenes skyldige feriepenge.

 

Sager: Kvartalsrapport 2023 - provstiudvalgskassen - Ribe Domprovsti (2023 - 15725)

 

 

Godkendt uden bemærkninger.

 

 

5 – Kvartalsrapport 1. kvartal 2023 fra menighedsråd i Ribe Domprovsti

 

Obbekær kirkekasse

Darum kirkekasse

Bramming kirkekasse

Vejrup kirkekasse

Vester Nykirke kirkekasse

Sankt Katharine kirkekasse

Ribe Kirkegård

 

Sager: Kvartalsrapporter 2023 - Menighedsråd i Ribe Domprovsti (2023 - 12192)

Godkendt.

 

6 – Menighedsrådenes synsforretning over kirker og kirkegårde 2023 i Ribe Domprovsti

 

Hunderup kirke

Spandet kirke

Roager kirke

Hjortlund kirke

 

Sager: Syn 2023 - Ribe Domprovsti - Synsforretning kirker og kirkegårde (2023 - 12896)

Godkendt under forudsætning af budgetmæssig dækning.

 

 

7 – Fra Jernved Menighedsråd, forhøjelse af likviditetslån til betaling af nyt orgel

 

Jernved menighedsråd ansøger om en forhøjelse af tidligere bevilget likviditetslån på kr. 600.000 med kr. 200.000 i forbindelse med betaling af sidste rate til Marcussen & søn for nyt orgel til Jernved kirke. Jernved kirkekasse får i ligning i år tildelt kr. 2.250.000 til orglet, der er fordelt over 12 måneder med kr. 187.500 pr. måned. Lånet på kr. 800.000,- tilbagebetales i løbet af 2023 og sidste rate senest den 5. december 2023.

 

Sager: Jernved kirke - nyt orgel (2018 - 22337)

Godkendt.

 

8 – Frie midler – Forud placeret i regnskab 2023

 

Provstiudvalget skal gennemgå menighedsrådenes forud/reserverede disponerede midler, der skal tages stilling til anvendelsen.

 

Sager: Økonomi - Frie midler - regnskab 2022 - menighedsråd i Ribe Domprovsti (2023 - 16351)

Provstiudvalget godkendte forud disponerede frie midler for regnskab 2022. Godkendelser sendes til menighedsrådene.

9 – Drøftelse af budget 2024

 

På Ribe Domprovstis prioriteringsliste for større anlægsarbejder i budget 2024 er der afsat kr. 1.050.000 til varmeanlægget i Ribe Domkirke (Første etape af udskiftning). Ribe Domsogns menighedsråd har udarbejdet et prospekt for indvendige arbejder i Domkirken omfattende forhold som varme, lys og lydforhold, hvorfor menighedsrådet søger om, at det afsatte beløb kan omdøbes til indledende udgifter til interiørprojekt.

 

Sager: Budget 2024 - Ribe Domprovsti (2023 - 7713)

 

 

Godkendt.

Provstiudvalget siger ja tak til forslaget om, at Ribe Domsogn kommer og informerer om projektet på provstiudvalgsmødet den 30. august 2023

 

Tilrettede skemaer med kirkelig økonomi budget 2024 og prioriteringsliste blev omdelt og drøftet.

10 – - Ribe Domsogn - Ansøgning omdisponeringer og anmodning om 5% midler

 

Ribe Domsogns menighedsråd har tidligere ansøgt om at få kr. 806.437, 50 fra 5% midlerne til dækning af akut udbedring af vinduer i Domkirken. Provstiudvalget besluttede på mødet den 12. april 2023 at dække en del af udgiften. Menighedsrådet ansøger om at måtte omdisponere kr. 225.000 fra udvendigt vedligehold til vinduesreparationen og søger om at få restbeløbet på kr. 581.437 fra 5% midlerne.

 

Sager: Ansøgning 5% midler - Ribe Domsogn - øvre vinduer i Domkirken utætte (2023 - 11902)

Provstiudvalget bevilger kr. 581.437 af 5% midlerne til dækning af akut udbedring af vinduer i Domkirken og godkender en omdisponering af kr. 225.000 fra udvendigt vedligehold til vindues reparation.

 

 

11 – Ribe Domsogns Menighedsråd trækker projektet vedr. ændring af turistindgang tilbage.

 

Til orientering

Som opfølgning på Ribe Domsogns Menighedsråds tidligere ansøgning om godkendelse af projekt vedr. ændring af turistindgang i Ribe Domkirke, oplyser Menighedsrådet, at de har besluttet at trække ansøgningen tilbage grundet sammenfald med et andet projekt. Menighedsrådet har nogle overvejelser om en mindre ændring af indgangspartiet, og er ved at undersøge om ændringen kræver tilladelse. I givet fald, vil de indgive en ny ansøgning.

 

Sager: Byggesag - Ribe Domsogns Menighedsråd - Ribe Domprovsti - Ribe Domkirke - Kirkebygning - Ændring af turistindgangsparti i Ribe Domkirke (2023 - 4452)

Taget til efterretning.

12 – Fra Ribe Stift, Stiftets vejledning om personalegoder og gaver

 

Til orientering:

Ribe Stift fremsender vejledning om personalegoder og gaver. Sidste vejledning er udarbejdet i 2016, derfor fremsendes et nyere dokument om reglerne. Der er dog ikke de store ændringer i forhold til tidligere vejledning.

 

Sager: Gave notat - Ribe Domprovsti - Gaver medarbejdere (2018 - 36574)

 

Taget til efterretning.

13 – - Nyhedsbrev fra Forsikringsenheden, maj 2023.

 

Til orientering: I 2021 blev der gennemført 38 sikringsbesøg. I efteråret 2023 har Forsikringsenheden mulighed for igen at tilbyde nogle menighedsråd at få besøg af en sikringsrådgiver. Besøget vil være gratis for menighedsrådet. Frist for tilmelding er den 14. august 2023.

 

Sager: FE - Nyhedsbreve til stifter, faglige organisationer og Landsforeningen af Menighedsråd (2020 - 9097)

Taget til efterretning.

14 - Afgørelse vedr. etablering af stier og urnenedsættelse i skov, samt etablering af urnegravsteder i halvbue på Jernved Kirkegård

 

Sager: Byggesag - Jernved Sogns Menighedsråd - Ribe Domprovsti - Jernved Kirke - Kirkegårde - Etablering af stier og urnenedsættelse i skov, samt etablering af urnegravsteder i halvbue på kirkegården. (2023 - 11492)

Taget til efterretning.

15 - Eventuelt

 

Planlægning af rundtur den 13. juni, herunder bestilling af mad til frokost og kørsel til Mandø.

 

Møde for kirkegårdenes personale.

 

Dagens menu bestilles på Gredstedbro Hotel. Der køres i "Mandø bilen" + Ellen kommer med en bil.

 

Kirkegårdenes personale inviteres til et gensidigt informationsmøde. Mødet afholdes tirsdag den 10. oktober på Gredstedbro Hotel, kl. 8.30 – 10.00

2023 - 12898 - Ribe Domprovsti – Møder 30-05-2023,16:30

 
Ribe Domprovsti, Kannikegården, Torvet 15, 6760 Ribe. Tlf. 75 42 56 44, Email: ribe.domprovsti@km.dk
CVR nr.: 21276677 - EAN nr.: 5798000856677