Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Referat fra 31. januar 2024

 

Referat

Ribe Domprovsti – Møder

Provstiudvalgsmøde Ribe Domprovsti - d. 31-01-2024 kl. 16:30

Deltagere: Niels Peder Regel, Karsten Sejrsgaard-Jacobsen, Jens Eg Løkkegaard, Simon Vedstedsen, Birthe Appel Pedersen,  Morten Fester Thaysen

Afbud: Pia Sørensen Skov, Uffe Vestergaard Pedersen

 

Mødepunkt

Referat

1 – Godkendelse af referat fra mødet 13. december 2023

Godkendt og underskrevet.

 

2 – Darum menighedsråd, projekt med solcelle anlæg

 

Der kommer 3 personer fra Darum menighedsråd til en personlig drøftelse af deres solcelleprojekt.

 

Sager: Henvendelse - Darum menighedsråd - salg af jord og etablering af solcelleanlæg (2023 - 28098)

Repræsentanterne fra Darum menighedsråd redegjorde for projektet. Der var enighed om, at et europæisk anlæg var at foretrække. Menighedsrådet vil arbejde videre på at indhente et nyt tilbud fra det "billigste" firma på de foretrukne solcellepaneler.

3 – Orientering fra provstiet

 

 

 

Domprovsten har været til møde om de videre tiltag i Vilslev præstegård. Det blev besluttet, at der skal laves en grundig gennemgang af præstegården i forhold til skimmelsvamp i boligen.

Ansættelse af bygningskonsulent sammen med andre provstier blev drøftet.

Formanden orienterede om at Clever har vundet alle udbud på el-ladestandere i Ribe Stift. Ribe Stift sender en fælles mail til alle menighedsråd, hvor stiftet orienterer om udbudsvindere og næste skridt med udbyderen.

Peter Sode inviteres til at deltage ved næste provstiudvalgsmøde med orientering om migrantarbejdet i Ribe Stift.

Korlederne inviteres til PU mødet i april til opfølgning på korarbejdet i Ribe Domprovsti.

4 – Fra Farup MR, tillægsbevilling til reparation af stråtaget på Farup Kirkehus

 

Farup Menighedsråd søger om en tillægsbevilling på kr. 73.000 til dækning af merudgifter til reparation af stråtaget og skotrende på kirkehuset i Farup. Der er i budget 2024 tildelt kr. 100.000 til formålet.

 

Sager: Ansøgning-Ekstra midler til stråtag - Farup MR - kirkehuset i Farup (2024 - 1935)

Provstiudvalget godkendte tillægsbevillingen.

 

Jens Løkkegaard oplyste, at der forhandles med tilbudsgiver, men deltog derudover ikke i punktet.

5 - Honorar satser 2024 i Ribe Domprovsti

 

Til provstiudvalgets godkendelse:

Honorarsatserne for 2024 er pristalsreguleret med 3,8% i henhold til økonomistyrelsens pris- og lønindeks.

 

Sager: Honorarer i Ribe Domprovsti (2021 - 1854

Godkendt.

Nyt skema udsendes til menighedsrådene.

 

 

6 – Byggesag- Ændring af p- plads ved Vester Vedsted kirke

 

Vester Vedsted - Hviding menighedsråd fremsender til provstiudvalgets godkendelse en byggesag vedr. ændring af p-pladsen ved Vester Vedsted kirke, så der kommer en afgrænsning af præstens gårdsplads i forhold til den offentlige p-plads.

 

Sager: Ribe Domprovsti - Byggesag - Vester Vedsted Kirke. - Ændring af p-plads foran præstegården og Vester Vedsted kirke (2023 - 36146) Ribe Domprovsti - Byggesag - Vester Vedsted Kirke. - Ændring af p-plads foran præstegården og Vester Vedsted kirke (2023 - 36146)

Projektet vil blive fremsendt til stiftsøvrigheden med provstiudvalgets godkendelse.

7 – Notat vedr. leje af Porsborg

 

Ribe Domsogn har henvendt sig til provstiudvalget om godkendelse af, at domsognet lejer en del af Porsborg ved siden af domkirken. Lejen er kr. 180.000 pr år og kr. 1.500 i varme pr. måned. Domsognet står som formel lejer og hvad dette indebærer.

 

Sager: Henvendelse - Ribe Domsogn - leje af Porsborg (2024 - 2458)

Domprovsten har sendt orienteringsmail til provstiudvalgsmedlemmerne .

Centret er for hele provstiet - en slags "lærerværelse" for at få sparring med kollegaer. Herudover skal stedet bruges til det voksende korarbejde, som skal være til glæde for hele provstiet. Der er foreløbigt tegnet en 3 års lejekontrakt.

Provstiudvalget godkendte henvendelsen og udgiften dækkes i 2024 af reserven.

8 -  Orientering om eventuelt samarbejde med Skads provstis regnskabskontor

 

10. januar havde Simon Vedstesen og domprovsten møde med Helle Bjerregaard fra Skads provstis regnskabskontor også kaldet KKEF. Ved mødet deltog også en repræsentant fra deres bestyrelse.

Det blev aftalt, at der indkaldes til et møde for provstiets kasserere og formænd den 7. februar kl. 17. Her vil der blive informeret om regnskabskontoret og HR.

Der vil blive sat en dato for, hvornår menighedsrådene skal komme med forhåndstilsagn for, om de vil tilslutte sig kontoret eller ej.

 

Sager: Samarbejdsaftale - procesplan for fælles HR medarbejder og økonomikontor (2023 - 26974)

Orientering fra mødet med KKEF i Skads provsti og møde med Viggo Mogensen. Viggo er indforstået med planerne.

9 - Invitation og program til webinar fra Ribe Stift

 

Orienteringspunkt.

Ribe Stift fremsender til alle menighedsråd invitation og program til webinar mandag den 19. februar kl. 16.00 "Ja tak til menighedsrådet. Inspirerende tips til det kommende valg".

 

Sager: Valg - Generel sag - menighedsrådsvalg 2024 - MR (2023 - 29201)

Taget til efterretning.

10 - Eventuelt

 

 

Provstisekretæren orienterede om, at der er kommet rapporter med data fra fugtloggere i kirkerne. Filen med rapporterne sendes ud til menighedsrådene, der vil på provstesyn blive spurgt ind til om der følges op på aflæsningerne. Domprovsten - Møde med gruppe af gravere og biskoppen på Obbekær kirkegård. Mødet er den 15. marts kl. 9.00

Mødestart for næste provstiudvalgsmøde den 20. februar flyttes til kl. 17.00

 

2024 - 598 - Ribe Domprovsti – Møder 31-01-2024,16:30

 
Ribe Domprovsti, Kannikegården, Torvet 15, 6760 Ribe. Tlf. 75 42 56 44, Email: ribe.domprovsti@km.dk
CVR nr.: 21276677 - EAN nr.: 5798000856677